جهےلوم کی اونتی

Post Reply
User avatar
Ankit
Platinum Member
Posts: 1874
Joined: 06 Apr 2016 09:59

جهےلوم کی اونتی

Post by Ankit » 24 Oct 2017 12:07

جهےلوم کی اونتی


هےللوےوےری بودی،ی ام جانو فرومجهےلوم، پونجاب، پاکیستان. یت یس می فیرستستوری ووےرنےت، نووی ویللناڑاتے ین وردو سو تهات ےوےریونے چانےاسیلی وندےرستاند.
جهےلوم راوالپیندی، یسلاماباد یا دینا میرپور مانگلا کی کویب لارکییا اونتیموج سایچهودوانا چهاهای تو رابتا کارای، موکامال ساتیسفاچتیون کی گوڑےنتےے، ۷ ینچه ک مازای بیلکول فرےے، اونتیےس کی گاند موجهای بوهات پاساند ها،پیاری اونتییو سیرف فریےندسهیپ یا سےخ ک لییای رابتاکاراین، ےمایلکار ک موبیلے نومبےر لای لاین،
مایریومےر ۱۸ یےارس ها ور ما فیرست یےارما پارهتا هوون، ما جهےلوم ما رےهتا هوون،کاهانی کوچهیستاراه ها ک مایریایک هامسای هاین جینکی اگا۳۵ء۳۸ ها،اونتی سادیاک مامایبارای بارایور گاندموتی موتینارام نارامها، ون ک هوسباند کی دےاته هو چهوکی ها،ساته ما ون ک ۲ باچهای ب هاین جو ک ابهیچهوتای هاین. ونکو بازارسا کوچهب مانگوانا هو تو اکسارموجهای کےهتیهاین، اکسارکےهتی هاینک موجهای بازار لای جاوواگایرا واگایرا، مایرای گهار والایب کوچهناهے کےهتای بےچوز ون ک هوسباند کی دےاته جو هوچهوکی ها ور بےتاابهی ۸ سال کا ها.
ایکدین ونهوون نای موجهای کاهاک ماینای ایک فریےند ک گهار جاناها چهورآو، ما چهور ایاتو کےهنای لاگےان ک تومب آجاوما باستهوری دایربایتهون گ. ما ب ساته چهالاگایا، موجهای ون کی فریےند نای دراوینگ رومما بیتهادییا ور کهود وو اندار دوسرای کامرای ما چهالیگاین، ونهوون نای موجهای کاهاک تومت.و دایکهاو ما تهوری دآیرتاک آجاتیهوون، ماینای کاها و.ک ور ت.و دایکهنای لاگ گایا. کوچهدایر بادموجهای سےخیسےخی اوازاین آنای لاگےان جو ک اهستااهستا تےزهو گاین،تو ما بوهات هایران هوا، سوچها دایکهون تو ساهے ک کوون یےهاوازین نیکالراها ها.
ماینای تهورا سا داروازا کهول ک دایکها تو اونتی ور ون کی فریےند بیلکول نانگی سوفای پارایک دوسرای کو چهووم راهےتهےان ور ایک دوسرای کی پهودی ما ونگلییان ب کار راهےان تهاےن، ساته ساتهآآاههههه سسسسسوووووووهههه آآآههههه کی اوازاین نیکالراهے تهےان، یےه دایکه کارمایرا لونکهارا هوگایا پار ماینای بولاکوچه ناهے،تهوری دایرباد اونتیفاریگ هو گای ور ما ب واپیس ت.و دایکهنای لاگ گایا، پهیراونتی آگایور هومبیکے پارواپیس آنایلاگای،
گهارپوهانچه ک اونتی نایکاها ک بوهات گارمیها ما تومهارای لییےسهاربات بناتیهوون، ماینای کاها و.ک ور سوچهنای لاگا ک اونتییتنی گارامها، ماینای وسی واقت اونتیکو چهودنای کا پروگرام بانالیا، اونتیسهاربات لایک ای تو ماینای باچهوون کا پوچهاتو اونتینای کاهاک وو توتیون گایےهاین سهامکو آیےنگای،
ماینای سهاربات پےتای هوایکاها ک اونتی ماینای آج آپکو دایکهلیا ها تو وو ایک دامپارےسهان هوگاےکےهنای لاگےک کیسیکو ماتبتانا، ماینای کاها ک تهےاکها ناهےباتاوونگا، ساتههے ماینای پاس هو کاراونتی کا ماما دابادیا، ماماداباتای هے اونتی نایاواز نیکالی آآآآآههههه ور وو ساماج گایور هانسانای لاگ گاے کےهنای لاگے ک مایرابوهات دیلتها تومسای چهودوانای کا ماگار هیماتناهے هوتیتهے،
ماینای کاها ک اونتیمایرا لونب آپکیپهودی کا دےوانا ها ور ماینای اونتی کو گالایلاگا لییاور کیسسکارنای لاگاساته ساتهما اونتیک مامایب داباراها تهاور اونتیآآهههه وووووهههه سسسسسسسسسسس آآآههههههه مارگای آاهههه کی اوازاین نیکالراهے تهےانپهر مایناونتی کو بےد پارلای گایاور وس ک کاپرای وتار دییے،
وس نای مایرای کاپرای وتار دییے،پهر ماینوسای کیسسکارنای لاگا،وس ک لیپس بوهاتنارام نارامتهای، موجایبوهات مازاایا، پهرماین اونتیک جیسامپار هاتهپهایرنای لاگاوور وس کو چهوومنای لاگا اونتی بوهاتگارام هوگایور کےهنای لاگے ک آب مات تارپاو ور مایری پهودیکی پیاسبهوجا دو آپنا لوندال دو پلےاسے
پهیرماینای اونتیکی پهودیپار هاتهپهایرا تو وو بوهاتگیلی گیلیتهے، ما اونتی ک مامای چهوسنای لاگا ور چهووسچهووس ک لال کاردییے، مامایچهووسنای سا اونتی کی پهودی ور ب گیلیهوگای، ماینای اونتی کو تهےاکتاراه سا لاتایا ور وس کی تانگاین اپنایکاندهوون پارراکه لےان،ور اپنایلون کا توپا وس کی پهودیپار راگراتو وو ماچهالنای لاگےور سیساکنای لاگے، کےهنای لاگےک دالدو پلےاسے دال دو،
ماینای ایک هے جهاتکای مے پورا ۷″ کا وس کی پهودیماین گوسادیا، وو ایکدام تاراپوتهے ور وس کی آنکهوون ما آنسو اگای،ماینای پوچهاکییا هوواتو بولیک تومهارا لون مایرای هوسباند سا بارا ها،وسکا تو ۵″ کا تها، پهیرماینای آندارباهار سهوروکیا تو اونتی اپنیگاند وتهاوتها ک چهودوانای لاگےور سےخیسےخی اوازاین نیکالنای لاگے، ما جایسای هے اندار کارتاتو اونتیآآآهههههه ور نیکالتا تو وووووههههه کی اواز نیکالتی،
ماینای اونتی کو تاقرےےبان ۲۵ مینوتے تاکچهوودا یس دوران ماین۲ بارفاریگ ب هو چهوکاتها ور اونتی ب ۳ سا زیادا بارفاریگ هو چهوکی تهے،اوب موجهای لاگا ک مایراسپےرم نیکالنای لاگا ها تو ماینای اپنیسپےےد تایزکار دی ور اونتیب ور زیادا آآاههههه آآآآههههه ووووووووههههههه کارنای لاگے پهیر ماینور اونتیایک ساتهفاریگ هوایور ما اونتی پارگیر گایا.
تهوریدایر بادهوم وتهک واهرووم گایے ور ناهای، ناهاتای هوای مایرالون پهیرکهارا هواتو ماینای سهامپوو لاگا ک اونتی کی گآند ب ماری، گآندمارنای ماینبوهات مازاآیا، ور اونتی کو ب بوهاتمازا ایا،وو بولیک جیتنامازا آج ایا ها وتنا مازاتو سهادیکی رآتب ناهےایا تهاق ک لارکی کو اسال مازاگآند ماروانای کا آتا ها ور مایراهوسباند کابیب گاندناهے مارتاتها،

اونتینای موجسا واداکیا ک وو موجهای اپنی فریےند کهالیدا کی ب لایک دایگ، یےهکاهانی ماینآپکو نےختتیمے، آپ لوگوون ک چوممےنتس پارهنای ک باد باتاوونگا، جهےلوم راوالپیندی، یسلاماباد یا دینا میرپور مانگلا کی کویب لارکییا اونتیموج سایچهودوانا چهاهای تو رابتا کارای، موکامال ساتیسفاچتیون کی گوڑےنتےے، ۷ ینچه ک مازای بیلکول فرےے، اونتیےس کی گاند موجهای بوهات پاساند ها،پیاری اونتییو سیرف فریےندسهیپ یا سےخ ک لییای رابتاکاراین، ےمایلکار ک موبیلے نومبےر لای لاین،جهےلوم کی اونتی

Sponsor

Sponsor
 

Post Reply