प्रणय कथा - सुनील , चित्रा आणि अनघा

contains all kind Marathi Sex Stories, marathi stories , Marathi kam katha , ect.
User avatar
rangila
Super member
Posts: 3128
Joined: 17 Aug 2015 16:50

Re: प्रणय कथा - सुनील , चित्रा आणि अनघा

Post by rangila » 24 Dec 2015 19:34

थोड्यावेळाने शालू माझ्या बोटाम्वरच झडली. मी खालून गाम्ड उचकवून शालूचे तोम्ड बेफामपणे झवत होतो. मी आता झडणार होतो. पण आता बाहेर काढायची गरज नव्हती. माझा परमोच्च बिम्दू आला. व मी हाताने शालूचे गच्च गोळे दाबत चोळत विर्याच्या पिचका~र्या शालूच्या तोम्डात सोडू लागलो. शेवटचा थेम्ब पडे पर्यम्त शालूने मला चोखले.


आज शालूमुळे माझ्या लवडोबाने लागोपाठ लवकरात लवकर चिक उडवायचा जणू रेका~म्र्डच केला. मी तिचा एक गोळा दाबत उठलो. आंही कपडे केले व ती कांआला लागली. आता मला मधूनच गावचा मेवाही खायला मिळणार होता. मात्र हे वरकड उत्पन्न मी चित्रापासून छपवायचे ठरवले. थोड्या वेळाने चित्रा आली. शालूही कामम पूर्ण करून गेली. आज तीने जास्तीचम काम केलम होत.
पण एक दिवस लफडे झाले. आमचे शिकवणी सुरु झाली खरी हम. पण थोड्यावेळाने नेहमीप्रमाणे मीच पुढाकार घेत चित्राला घेतली. तीला आडवे करत तिचा गाऊन वर सरकत होता. माझी झीप खेचली जात होती. मधेच चित्रा अनघाचा गोळा धरत होती. तेव्हढ्यात बेल वाजली. अनघाचे कपडे अजून तसे नीट होते. ती म्हणाली मी जाते व जे कोण आहे त्याला वाटेला लावून येते. ती बाहेर गेली व मी परत चित्राला कुरवाळू लागलो. तिचा गाऊन काढला व छातीशी खेळणे सुरु केले. तेव्हढ्याल आमच्यावर जणू बा~मंबच पडला. आमच्या वर्गातला चेतन नावाचा एक पोरगा अनघाचे दोन्ही हात व तोम्ड पकडत खोलीत शिरत होता. चित्राने पटकन चादर छातीवर घेतली.
चेतन तसा दिसायला चाम्गला होता. होताही तस चाम्गल्या घरातल्या. पण सम्गतीने जरा बिघडला होता. तो गेल्यावर्षी ह्याच वर्गात नापास झाला होता. चित्राकडे पाहात म्हणाला, म~म्डम मी जरा पुढाकार घेतला तर मला नाही म्हणालात, पण ह्या दोघाम्ना मात्र बरोबर घेऊन करता होय. बोला काय करू, मला देता, का करू बोभाटा असम म्हणत तो फोनकडे जाऊ लागला. त्याने अनघाला सोडले होते, तीची तर भितीने गाळण उडाली होती. मीही सटपटलो होतो.
चेतन म्हणाला, तरी मला सम्शय होताच, म्हणून मी तुमच्या घराच्या आसपास घिरट्या घालत असे. हे दोघे नेहमी थोड्या फार फरकाने बरोबरच येत व जात. माझा सम्शय बळावला व मी एक दिवस तुमच्या खिडकी आड लपून बाहेरून बघीतले. माझा अम्दाज बरोबर ठरला. तुंही दोघे नागड्या होतात. हा पण नागवा झाला व तुंहा दोघीम्ना आळीपाळीने झवू लागला. मग मी ठरवले की आपणही ह्या खेळात सामील व्हायचे. दिले तर ठिक, नाहीतर बवाल करायचा.
त्याने फोन उचलला व परत निर्वाणीच्या स्वरात म्हणाला, बोला काय करू. मी व अनघा चित्राकडे बघू लागलो. चेतनचा एकूण आवेश बघून चित्रा म्हणाली, ठिक आहे. ते ऐकल्यावर मीही जरा वरमलो. अनघालाही काय करावे ते कळेना. चेतनने फोन ठेवला व तो चित्राकडे आला. सावकाश त्याने टी-शर्ट वर करायला सुरुवात केली. माझ्याकडे मिश्किलपणे पहात म्हणाला, आज जरा मीच म~म्डमला घेतो बर का ! ब~र्याच दिवसाम्ची इच्छा आहे. अनघाकडे बोट करून म्हणाला, तुला ही आहेच.
मी हळूच अनघाला इशारा केला व तिला घेऊन आत गेलो. चेतन आता चित्राला काय व कसे करणार हे कळणे जरा कठीणच होते. आंही दोघे आतल्या खोलीत गेलो व गपचूप बसलो होतो. पाच मिनिटाम्नी चेतनची हाक ऐकू आली. अरे असे आत काय जाता, दोन्ही जोड्या इथेच भिडू देत. मी न ऐकल्या सारखे केले. दोन मिनिटाम्नी चेतनच आत आला. त्याच्या अम्गावर फक्त चड्डी होती. त्याचा तम्बू झालेला स्पष्ट कळत होता. मला व अनघाला तो बाहेर घेऊन गेला. चित्रा बेडवर ’स्टार्क नेकेड’ पडली होती. चेतन परत म्हणाला, कम आ~म्न जा~म ईन मी. व तो सावकाश चित्राला किस करू लागला. तिचे गोळे दाबत त्याचे काम सुरु झाले होते. त्याने तिचे पाय दूर केले व सरळ आत तोम्ड घातले. त्याले हे सारे माहीत असावे. चित्राला मस्त चाटू लागला. तीही सावकाश त्याला बळी पडू लागली.
हे पाहून मीही हळूहळू तयार होऊ लागलो. अनघावर पण वातावअणाचा परीणाम होत होता. अखेर मी अनघाच्या ओढणीला हात घातला. आमचेही कपडे उतरत गेले. तोवर तिकडे चेतनने आपली जाम्ग्यापण फेडली होती. त्याचा लवडा पूर्ण दिमाखात डौलत होता. तो चित्राच्या छातीवर बसला. त्याच्या कुल्ल्याम्खाली चित्राचे गोळे दाबले गेले होते. आपला लवडा चित्राच्या चेहे~र्यावर तो फिरवत होता.
तिलाही ते आवडत असावे, काअण तोच्या चेहे~र्यावर थोडेसे स्मित दिसत होते. गो~र्या रम्गाचा चेतन तब्येतीने चाम्गला होता. त्याच्या अम्गावर भरपूर केस होते. चित्राच्या गो~र्या अम्गावर त्याचा केसाळ देह वेगळाच दिसत होता. त्याचा लवडा चाम्गलाच लाम्ब होता. त्याची लवड्याची टोपी फारच मोठी होती. गोट्याही मोठ्या होत्या व चित्राच्या हनुवटीवर लोम्बत होत्या.
मग त्याने त्याचा ताठ लम्ड चित्राच्या तोम्डात घातला व म्हणाला घे, त्याला अजून तयार कर. चित्रा त्याच्या लवड्याची पूर्ण लाम्बी तोम्डात घोळवू लागली. त्याच्या आम्डोळ्याही ती चाटत होती. तो आपले हात मागे करून तिची फोदी बोटाम्नी चोळत होता. दाणा बोटाम्नी चुरत होता. बहुधा तो आता झवायला तयार झाला असावा. त्याने चित्राच्या तोम्डातून आपला लपलपता लवडा बाहेर काढला. मीही तो पर्यम्त अनघाला तयार करून खाली घेणार होतो. मी व अनघा खाली कार्पेटवर खेळत होतो. तेथून आंहाला चेतनचा तो लाम्ब लवडा दिसत होता.
चेतनने लवडा हातात धरला. चित्राला पाय फाकवायला साम्गून तो तिच्या मधे आला. तिच्या फोदीवर लवडा ठेऊन तो थाम्बला. मग त्याने सावकाश आपला पुरा लवडा चित्राच्या फोदीत घातला. त्याचा तो भक्कम लवडा आत घेताना तिच्या फोदीला चाम्गलेच ताणले गेले. तिचे सित्कार बाहेर आले. मग चेतन म्हणाला, म~म्डम आत तुमचे पाय माझ्या खाम्द्यावर टाका. अस म्हणत त्याने चित्राचे पाय आपल्या खाम्द्यावर घेतले व तो तिला लिलया चोदू लागला.
इकडे मीही हे पाहून ते प्रयोग अनघावर केले. तिचे पाय माझ्या खाम्द्यावर घेऊन झवू लागल्यावर मला एक वेगळाच आनम्द मिळाला. माझा लवडा जस्त खोलवर अनघाच्या पुच्चीत जात होता. तिकडे थोडा वेळ चित्राला झवल्यावर चेतनने आपला दाम्डू बाहेर काढला. चित्राच्या मलईने त्याचा लवडा चमकत होता. लवडा बाहेर काढल्यावर त्याने चित्राला ओणवे व्हायला लावले. मग तो तिच्या मागे आला. मग तिचे कुल्ले फाकवत त्याने आपला लम्ड तिच्या पुच्चीला मागून लावला व एकच रेटा देत तो आत घातला.
बाईवर चढायचा हा प्रकार मला नविनच होता. त्याचे ते साम्डासारखे चित्रावर चढणे पाहून मी झडायला आलो. माझा लवडा बाहेर काढत मी अनघाला म्हटले घे, घे माझ विर्य घे. अस म्हणत मी तिच्या तोम्डात चिक सोडू लागलो. चित्रावर मागून चढल्यावर चेतनने तिची कम्बर धरली व मागून जोर जोरात हेपू लागला. चित्रा झडून झडून थकली व अगदी रडकुम्डीला आली. अखेर चेतन झडायला आला व त्याने आपला लवडा बाहेर उपसला. लवडा हाताने हलवत त्याने आपले चीक गपागप चित्राच्या पाठीवर व गाम्डीच्या फटीवर सोडले. हा हू करत तो तसाच तिच्या बाजूला कोसळला. व खालून चित्राच्या चुच्या चोखू लागला. त्याचे चिकही भरपूर होते. चित्राला म्हणाला काय, म~म्डम, भक्कम आहे कि नाही आपले हत्यार ?
चित्राने मानेनेच हो म्हटले व तीही आडवी झाली. त्यादिवशी नम्तर चेतनने अनघाला एकदा घेतले. तिला झवून झाल्यावर म्हणाला हीला तयार करायला पाहीजे. अजून भरली नाही. आपण म~म्डमला परत एकदा घेणार अस म्हणत त्याने थोड्यावेळाने परत ताठ होऊन चित्रा म~म्डमला झवले. पण चित्राही तशीच होती. त्याला हार गेली नाही. परत त्याला आत घेतला व झडेपर्यम्त ठोकून घेतले.
पुढे नकळतच चेतन आमच्या शिकवणीचा मेम्बर झाला. परिक्शा आली व ’प्र~म्क्टीकल्स’ बम्द झाले. आंही तिघेही खरेखुरे शिकू लागलो. पेपर्स झाले व आंही चित्रा बाईम्बरोबर जेवायचा प्रोग्राम करायचा ठरवला. घरून रात्रभर रहायची परवानगी काढून आलो. चित्रा व अनघा जेवण करत होत्या. मी व चेतन बाहेर टी.व्ही. पहात होतो.
काही वेळाने चेतनचा मूड आला. आंही किचन मधे गेलो हळूहळू दोघीम्ना मागून हाताळणे सुरु झाले व अखेर मी अनघाला डायनीम्ग टेबलावर व चेतनने चित्राला ओट्यावर चोदायला सुरुवात केली. दोघीम्चे झडणे झाल्यावर चेतन म्हणाला चल सुनील आता आपण जागा बदलू. मग मी चित्राला ओट्यावर लागलो व चेतन माझ्या जागी डायनीम्ग टेबलावर अनघावर चढला. थोडा वेळ ठोकल्यावर एक एक करून आंही आमचे चिक उडवले व शाम्त झालो.
जेवणम झाली. आंही गप्पा मारत बसलो. अखेर बराच उशीर झाल्यावर बेडरूममधे गेलो. दोन दिवाण शेजारीशेजारी जोडून घेतले. अनघा व चित्रा गाऊनमधे चेम्ज करून आल्या. तोवर मी व चेतनने लुम्गी चढवली. आत काहीच घातले नव्हते. चौघेही बिछान्यावर पडलो. परत गप्प सुरु झाल्या.
काही वेळाने अनघाने चेतनच्या लुम्गीला हात घातला. लुम्गीची गाथ सोडून तिने त्याचे केळे हातात घेतले व सावकाश त्याची पुढची कातडी मागे पुढे करू लागली. मग तीने सावकाश त्याचा सुपारा जिभेने चाळवला व त्याला तोम्डात घेऊ लागली. हे पाहून माझा खुट्टा ताठरू लागला व मी चित्राचा हात घेऊन यावर ठेवला. चित्रा ने माझी लुम्गीवर केली. मी आत पूर्ण नागडा होतो. खली वाकत चित्राचे डोके माझ्या लुम्गीत गडप झाले. दोघाम्चे लवडे बायकाम्च्या तोम्डात गेल्यावर मी व चेतन उसळलो. आंही आमच्या लुम्ग्या व शर्ट काढून टाकले.
दोघीम्चे चोखणे चाटणे चालू होते. आंही त्यातून बरीच खटपट करत दोघीम्चे कपडेही काढून टाकले. आता पलम्गाम्वर चार नागडे देह होते. त्यात दोन माजलेल्या तरूनी होत्या व दोन ताठ ठोके होते. चेतनच्या डोक्यातून सुपीक कल्पना आली. तो म्हणाला, जो पहिला ठोकायला तयार होईल तो त्याला हव्या असणा~र्या भोकात घालेल. जी पहिली झवली जाईळ ती दुस~र्या मुलाचा लवडा तोम्डात घेईल व तो रहिलेलीची पुच्ची चाटून देईल.
असे ठरल्यावर फोरप्ले रम्गात आला होता. खोलीत सित्कार व उसासे भरून राहिले होते. मी चाम्गलाच तयार झालो होतो व मला रजवेनासे झाले. मी चित्राच्या तोम्डातून लवडा काढला व तिला ओणवी व्हायला साम्गीतले. चेतन लावत असे तसा मी चित्रावर मागून चढलो. तिने खाली हात घालत माझ्या लवड्याला जागा दाखवली. मग मी पार गोट्याम्पर्यम्त आत गेलो. मग तिला हेपायला लागल्यावर चेतन आपला लवडा अनघाच्या तोम्डातून बाहेर काढू लागला. आता त्यालाही भोकाची गरज होती.
पुढे सरकत त्याने चित्राचे डोके धरले. तिनेही ठरल्याप्रमाणे चेतनचा लवडा आपल्या तोम्डात घेतला. मागून माझा लम्ड ती घेत होती व तिचे तोम्ड चेतन हेपत होता. अनघाही पुच्चीत बोट घालून दाणा कुअस्करत होती. चेतानए तिल पुढे बोलावले व तिच्या माम्ड्या फाकवल्या. आपले तोम्ड तिच्या पुच्चेवर लावत त्याने तिला चोखायला सुरुवात केली.
माझे मजबूत धक्के चित्राला मागून बसत होते. ती स्वतह्ला सावरत चेतनचा लम्ड तोम्डात घेत होती. चेतनही बेभान होऊन अनघाची पुच्ची चाटत होता. बराच वेळ अशी झवणारी आगगाडी चालू होती. अखेर अनघाने चेतनचा चेहेरा ओला करत झडली. तिचे पाणी पिऊन चेतनही पुरेपूर तापला व चित्राच्या तोम्डात पाणी सोडू लागला.
त्याने तर तिचे डोके पूर्ण झडेपर्यम्त आपल्या माम्ड्याम्तच धरून ठेवले. सारे विर्य तिच्या तोम्डात सोडेपर्यम्त तो तिला सोडेच ना. मग मीही मागून चित्राची फोदी ओली करू लागलो. माझा चिक सुटल्यावर चित्रा आपली फोदी वर करून पडली व अनघला म्हणाली. आता हे चाट बर. अनघाने छान चाटून माझे चित्राच्या माम्ड्याम्वर ओघळलेले विर्य साफ करून टाकले.
रात्री नम्तर अजून दोन तीन राऊम्ड झाले. मग आंही झोपी गेलो. अशा रितिने आमची सेन्ड आ~म्फ पार्टी झाली व दुस~र्या दिवशी आंही आपापल्या घरी गेलो. आता क्वचीतच भेटी होतात. त्याही चित्राच्या घरीच. जमले तर आंही ठोकतो. नाहीतर निदान चाटून तरी समधान करतो.
.


समाप्त

Re: प्रणय कथा - सुनील , चित्रा आणि अनघा

Sponsor

Sponsor
 

Post Reply