बहिणीचे दुध

Post Reply
User avatar
007
Gold Member
Posts: 5160
Joined: 14 Oct 2014 17:28

Re: बहिणीचे दुध

Post by 007 »

आणि ती वेळ जवळ आली!... एका भावाचा लंड त्याच्या सख्ख्या बहिणीच्या योनीला स्पर्श करू लागला... खरे तर त्या बहिणीनेच आपल्या सख्ख्या भावाचा लंड आपल्या योनीद्वारावर आणून टेकवला होता... आता एक धक्का मारायची खोटी की त्या दोघांचे नातेच बदलुन जाणार होते!... ह्या क्षणाला ते भाऊ-बहिण होते ते पुढच्याच क्षणी ते नर-मादी होणार होते... ज्या बहिणीने भावाला प्रॉमिस घ्यायला लावले होते, तिच्याबरोबर काही न करण्याचे वचन घेतले होते त्या बहिणीनेच ते वचन २४ तासही पाळले नव्हते... कामवासनेच्या भरात तिने स्वत:च ते वचन तोडून भावाला चढवून घेत होती...

सागर पण नाही म्हटले तरी किंचीत थबकला होता... आपण जे कृत्य करतोय ते खरच घडतेय का? आपल्या बहिणीनेच आपल्याकडुन हे न करण्याचे वचन घेतले होते आणि आता तीच बहिण ते वचन तोडून त्याला ते करायला लावत होती ते योग्य होते का?... पण कसलाही योग्य-अयोग्य विचार करण्याच्या पलीकडे आम्ही दोघे गेलो होतो... तेव्हा पुढे जास्त वेळ न घालवता सागरने एक धक्का दिला आणि माझ्या पाझरणाऱ्या, बुळबुळीत योनीत आपला लंड सारला... लोण्यात सुरी फिरवावी तसा त्याचा लंड अलगद माझ्या मांसल योनीत शिरला...

ती हालचाल इतकी सोपी होती आणि एका क्षणात घडली!... पण त्या हालचालीने आम्हा दोघांचे आयुष्य पुर्ण बदलुन गेले!... या आधी आम्ही जे काही केले त्याला जास्त दोष देता येत नव्हता... कामवासनेच्या नैसर्गिक भावनेने आम्ही ते केले होते... पण आता आम्ही जे काही करत होतो ती गोष्ट नैसर्गिक नव्हती... ती पुर्ण भान ठेवून घडवून आणलेली कृती होती... ह्या कृतीने आम्हा दोघांचे बहिण-भावाचे नाते कायमचे बदलुन टाकले होते... आता आम्ही एक नर-मादी होतो... कामवासनेने ओतप्रेत भरलेले स्त्री-पुरुष बनलो होतो...

ह्याची आम्हा दोघांना पुर्ण जाणीव झाली आणि आम्ही दोघेही किंचीत थबकलो... सागरचा कडक लंड माझ्या योनीत होता आणि आम्ही दोघेही स्तब्ध पडुन होतो... शेवटी मीच पुढाकार घेतला आणि सागरच्या नितंबावर हात नेवून त्याला माझ्यात ओढले... त्याने सागरचा कडक लंड पुर्णपणे माझ्या योनीत सारला गेला... ती भावनाच इतकी प्रचंड उत्तेजीत होती की माझ्या योनीत आग लागली... माझ्या योनीच्या भोकात सागरचा कडक लंड घटट बसला होता... माझे भोक पाझरून बुळबुळीत झालेले होते तरीही त्याचा लंड मला प्रचंड कडक भासत होता... बहुतेक माझ्या नवऱ्याचा लंड माझ्या योनीत घेवून बराच काळ झाला होता त्यामुळे पण मला योनीत घटटपणा जाणवत असावा... पण मला पुर्ण भरून आल्यासारखे फिलींग होत होते... मी हळुच सागरच्या कानात पुटपुटले,

"सागर... कर सुरुवात... तुला हे हवं होत नां?... मग घे मला... चांगले कुट..."

मी नुसते बोलायची खोटी की सागर पटकन वर झाला आणि त्याचा लंड जेमतेम आत ठेवत परत त्याने धक्का मारला... आणि मग तो तसेच आत-बाहेर करत मला कुटायला लागला... माझ्या छातीवर आपले तोंड दाबत तो माझा बोंडूस चोखत मला करायला लागला... सागरच्या लंडाचे फिलींग माझ्या योनीला इतके निराळे भासत होते की मी जणू स्वर्गात पोहचले... हा लंड माझ्या भावाचा आहे... हा माझ्या योनीत आहे तो लंड माझ्या सख्ख्या भावाचा आहे... हा जो आत-वाहेर होतोय तो लंड माझ्या भावाचा आहे... ही भावना माझी कामोत्तेजना प्रचंड भडकवत योनीतून बाहेर पडत होती!...

जे घडू नये असे मला संध्याकाळपर्यंत वाटत होते ते घडत होते... आणि मीच ते घडवून आणले होते त्यामुळे मला त्याचा काही पश्चाताप होत नव्हता... त्यामुळेच माझी उत्तेजना एका वेगळ्याच लेवलला पोहचून तृप्तीच्या शिखरावर पोहचत होती... सागर ज्या त्वेशाने धक्क मारून त्याचा लंड माझ्या योनीत घालत होता तितक्याच जोराने मी खालुन वर धक्क देत त्याला साथ देत होते... त्याने माझी कामोत्तेजना वेगाने झडायच्या बेताला आली होती... बहुतेक ते सागरच्या लक्षातही आले होते कारण आता तो जोराने धक्के देत देत मला कुटत होता... बहुतेक तो पण गळायच्या बेतात आला होता म्हणूनही तो घाईघाईने करत असावा... पण आम्ही दोघेही आता झडण्याच्या बेतात होतो हे कळत होते...

आणि सागरने माझ्या गोळ्यावरील तोंड उचलले आणि वर माझ्या ओठांवर आणले... माझ्या ओठांवर ओठ दाबून तो मला किस करू लागला... मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता... त्यामुळे त्याला माझ्या किसींगची मजा मिळाली नव्हती... पण आता तो पुर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता... आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनीत आत-बाहेर करू लागला... त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे दुधाने भरलेले घडे चिरडले जात होते, त्यातील दुध ओघळले जात होते... नकळत मी माझे तोंड उघडले आणि सागरच्या जीभेला माझ्या जीभेने स्पर्श केला... मग एकमेकांना घटट आवळत आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेत त्वेशाने कुटायला लागलो...
कांटा....शीतल का समर्पण

(¨`·.·´¨) Always

`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &

(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !

`·.¸.·´
-- 007

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

User avatar
007
Gold Member
Posts: 5160
Joined: 14 Oct 2014 17:28

Re: बहिणीचे दुध

Post by 007 »

(^%$^-1rs((7)
कांटा....शीतल का समर्पण

(¨`·.·´¨) Always

`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &

(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !

`·.¸.·´
-- 007

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

User avatar
007
Gold Member
Posts: 5160
Joined: 14 Oct 2014 17:28

Re: बहिणीचे दुध

Post by 007 »

"ओहहहह ताई... मंऽऽऽदाऽऽऽताऽऽऽईऽऽऽ... असे ओरडत सागरने माझ्या योनीत त्याची पिचकारी सोडली...

"साऽऽऽगऽऽऽरऽऽऽ माझाऽऽऽ लाडकाऽऽऽ सागरऽऽऽऽ..." असे ओरडत मी पण झडायला लागले...

सागर प्रचंड तिव्रतेने माझ्या योनीत गळायला लागला आणि माझी योनी त्याच्या चीकाने भरायला लागली... त्याचा चीक माझ्या योनीतून गळुन खाली माझ्या नितंबाच्या फटीत ओघळत होता... त्याला घटट पकडुन मी माझा झडण्याचा आनंद घेत होते... त्याचे पांढरे दुध आणि माझ्या योनीची साय ह्यांचे मिश्रण माझ्या योनीतून बाहेर गळत होते... गळुन गळुन सागरचा लंड मलूल व्हायला लागला... त्याची उत्तेजना शांत झाली आणि तो माझ्या अंगावरून खाली सरकू लागला... पण मी त्याला पकडुन ठेवले आणि त्याला तसेच माझ्या अंगावर पडायला लावले...

सागरच्या केसांमध्ये हात फिरवत मी त्याला कवेत घेवून आमच्या मिलनाचा उत्तरार्ध अनुभवू लागले... आमच्यात ते घडले होते... जे एका नवरा-बायकोमध्ये घडते, जे एका स्त्री-पुरुषामध्ये घडते, जे नक्कीच कोणा भाऊ-बहिणीत घडत नाही, ती संभोगाची क्रिया आमच्या हातून घडली होती... पण त्या क्षणी मला त्याचा काहीही पश्चाताप नव्हता... होती ती फक्त तृप्तीची भावना... एक अनामिक समाधान, एक आगळे-वेगळे सुख त्या क्षणी मी अनुभवत होते... मला खात्री होती की तेच समाधान सागरला भासत असावे... कारण हे घडावे ही इच्छा माझ्या आधीपासून त्याच्या मनात होती...

नंतर मग एकमेकांना कुरवाळत, मिठीत घेवून कधी आम्ही झोपेच्या आधीन झालो ते आम्हाला कळलेच नाही..

*****

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मला जाग आली.. क्षणभर कळेना आपण कोठे आहोत... मग लक्षात आले की मी माझ्याच बेडरूममध्ये आले... पटकन मला रात्रीचे सगळे आठवले!... ते प्रत्यक्षात घडले नसावे आणि फक्त स्वप्न असावे असे मला वाटले... मी बाजुला पाहिले तर मला सागरचा नग्न देह पडलेला दिसला... माझा नग्नपणा आणि त्याचा नग्नपणा पाहून मला खात्री झाली की रात्री जे घडले ते सत्य होते... मी पडुन राहून विचार करू लागले की जर ते घडले होते तर त्याला काही इलाज नव्हता... मग मला सगळे काही आठवले... ते घडायच्या आधी माझ्या मनात काय विचार आले, ते घडण्याची कृती किती योग्य होती ह्याचा माझ्या मनातील युक्तीवाद मला आठवला आणि माझ्या मनातील बोच नाहिशी झाली...

सागरची झोप चाळवली आणि त्याने डोळे उघडले... त्याने माझ्याकडे पाहिले आणि मी त्याच्याकडे पाहिले... मला जसे एक क्षण जे घडले ते स्वप्न वाटले होते तसे त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत नव्हते... पण त्याच्या चेहऱ्यावर अपराध्याची किंचीत भावना होती... त्याला बोलते करण्यासाठी त्याला म्हणाले,

"गूड मॉर्निंग, सागर..."

"गूड मॉर्निंग, ताई..."

मी त्याला कवेत घेतले आणि तो माझ्या कुशीत शिरला... मी त्याला थोपटत म्हणाले,

"सागर... काल रात्री आपल्यात जे घडु नये ते घडले... मी..." मी पुढे बोलायला गेले तर सागर मध्येच म्हणाला,

"ताई... मला माफ कर... माझ्यामुळे ते घड..." त्याच्या ओठांवर बोट ठेवत मी म्हणाले,

"श्श्शऽऽऽ... काही बोलू नकोस... तुला सॉरी बोलायची काही गरज नाही... जे घडले ते मीच घडवून आणले... त्यात तुझा काही दोष नाही... मलाच ते घडावे असे वाटत होते... मी अनावर झाले होते रे... खूप खूप दिवस झाले ते मी केले नव्हते... तुझ्या जिजूंचा विरह मला सहन होत नव्हता... म्हणून मी ते घडू दिले..."

"पण ताई..." तो बोलायला गेला तर परत मी त्याला गप्प केले...

"पण आपण जे केले ते खूप छान होते... एक वेगळेच फिलींग होते... मला खूप आवडले!... आणि ते पुन्हा पुन्हा घडावे असे मला वाटतेय..." मी मादकपणे त्याला म्हणाले.

"खरच, ताई?.. तुला खरेच तसे वाटते का?" सागरने खूष होत विचारले...

"हो रे सागर... मी निर्लज्जपणे हे सांगतेय... पण हे खरे आहे..."

"ओहऽऽऽ ताईऽऽऽ... आय लव युऽऽऽ..." असे म्हणत सागरने मला मिठी मारली...

"आय लव यु टू, सागरऽऽऽ..." असे म्हणत मी पण त्याला गच्च धरले...

आणि सागर माझ्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागला... आणि माझ्या नग्न अंगाला झटायला लागला... मी माझा हात खाली गेला आणि मी त्याचा कडक होत असलेला लंड पकडला... त्याचा लंडाला मी असा प्रथमच स्पर्श करत होते आणि त्याने त्याच्या अंगावर एक शहारा आला... मी हळु हळु त्याचा लंड हलवून तो कडक करायला लागले... आपली बहिण आपला लंड हलवतेय ही भावना त्याला एका क्षणात कडक करून गेली... मग मी त्याला खाली पाठीवर झोपायला लावले आणि मी उठून बसले... त्याच्या कंबरेच्या दोन्ही बाजुला पाय ठेवून मी त्याच्या अंगावर आले... मग त्याचा लंड उभा धरत मी त्याच्यावर माझी योनी टेकवली आणि खाली व्हायला लागले...

बघता बघता माझ्या योनीत त्याचा लंड गडप झाला आणि मी त्याच्या जांघेवर बसले... सागर लगेच वर झाला आणि मी त्याच्या डोक्याखाली दोन्ही ऊश्या सरकवल्या... त्याने त्याचे तोंड वर झाले आणि मी माझा दुधाने भरलेला गोळा त्याच्या तोंडात कोंबला... आणि मग सागर माझी छाती चोखून माझे दुध प्यायला लागला आणि मी त्याच्या लंडावर वर-खाली व्हायला लागले... माझे दोन्ही नितंब कुस्करत सागर माझे दुध पिऊ लागला आणि मला खालुन करू लागला...

सागरच्या लंडावर वर-खाली होवून मी माझा दाणा त्याच्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासत होते आणि तो माझे दुध पित मला हेपत होता... काही क्षणातच मी कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचले आणि त्याच्या लंडावर झडायला लागले... झडुन झडून मी तृप्त झाले आणि सागरच्या अंगावर कोसळले... सागर माझे दोन्ही नितंब करकचून आवळत मला त्वेशाने कुटायला लागला... काही जोरदार धक्के मारल्यावर त्याने पुन्हा एकदा माझ्या योनीत आपल्या विर्याची पिचकारी सोडली...

*****

नंतर आम्ही अंघोळ वगैरे करून फ्रेश झालो आणि कपडे करून किचनमध्ये सकाळचा नाश्ता करत होतो... सागरला बाहेर कामाला जायचे होते आणि मी चहा करायला ठेवला होता... सागरच्या मनात काय आले कोणास ठाऊक? तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने मागून मला मिठी मारली... माझ्या ब्लाऊजमध्ये ठासून भरलेल्या दुधाच्या पिशव्या दाबत तो माझ्या कानात हळुच म्हणाला,

"संगीताताई... एक विचारू का?... माझी एक इच्छा पुर्ण करशील का?"

"काय रे... आता माझ्या लाडक्या भावाची अजुन काय इच्छा आहे?" मी प्रेमाने त्याल विचारले...

"मला की नाही... 'चहा' प्यायचा आहे..." तो हळुच म्हणाला.

"अस्स... मग हा काय बनवायला ठेवलाय... झाला की देते... त्यात काय एवढं..." हसून म्हणाले...

"अग हा चहा नाही... म्हणजे हाच चहा... पण वेगळ्या प्रकारचा..." पुन्हा तो हळुच म्हणाला.
कांटा....शीतल का समर्पण

(¨`·.·´¨) Always

`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &

(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !

`·.¸.·´
-- 007

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

User avatar
007
Gold Member
Posts: 5160
Joined: 14 Oct 2014 17:28

Re: बहिणीचे दुध

Post by 007 »

"अग हा चहा नाही... म्हणजे हाच चहा... पण वेगळ्या प्रकारचा..." पुन्हा तो हळुच म्हणाला.

"वेगळ्या प्रकारचा?... म्हणजे रे कसला??" मी कुतुहलाने विचारले...

"म्हणजे ह्या चहात तू नेहमीचे 'गाईचे दुध' टाकू नकोस..." तो हळुच म्हणाला...

"गाईचे दुध नको?... मग कुठले दुध टाकू??"

तो काय बोलेल ह्याची मला पुसटशी कल्पना आली आणि माझे अंग थरारले!

"गाईचे दुध नको... 'बाईचे दुध' टाक... तुझे दुध... माझ्या ह्या लाडक्या 'बहिणीचे दुध'..." सागरने शेवटी ते सांगितलेच...

"अरे वेडाबिडा झालास की काय??... कसे शक्य आहे ते?... काहीतरीच तुझे आपले..." मी त्याला वेड्यात काढत म्हटले पण त्या विचाराने मी प्रचंड उत्तेजीत झाले आणि माझ्या योनीतून टपकन साय टपकली...

"का नाही शक्य?... मी काढुन देतो तुला दुध..." सागरने आपला हेका चालू ठेवत म्हटले...

आणि मग मी त्याला लटका विरोध करत राहिले आणि तो माझी मनधरणी करत माझ्या दुधाचा चहा प्यायचा असा हटट करत राहिला... शेवटी नाईलाजास्तव मला त्याचे म्हणणे मान्य करावे लागले!... खरे तर त्या कल्पनेने मी प्रचंड उत्तेजीत झाले आणि सागरही खूप उत्तेजीत दिसत होता!...

"ओह, संगीताताई... थँक्यु थँक्यु... माझी ही खूप दिवसांची इच्छा होती की तुझ्या दुधाचा चहा प्यायचा... ही इच्छा कधी पुरी होईल असे मला स्वप्नातही वाटत नव्हते... पण काल आपण जे केले त्यानंतर माझी ती इच्छा पुरी होईल ह्याची आशा मला वाटायला लागली... खरच तू ग्रेट आहेस, ताई!..." सागर माझी स्तुती करत म्हणाला.

"बरं बरं... खूप झाले माझे कौतुक... आता 'माझे दुध' कसे काढणार ते सांग..." मी उत्सुकतेने त्याला म्हटले...

त्यावर सागरने एक मध्यम आकाराचे वाडगे घेतले आणि माझा हात धरून तो मला माझ्या बेडरूममध्ये घेवून गेला... माझ्या अंगावरची साडी फेडून त्याने ब्लाऊज, परकर आणि पॅन्टी काढुन मला पुर्ण नागडी केली... मग स्वत:चे सगळे कपडे काढुन तो पण पुर्ण नागडा झाला... माझे दुध काढायच्या कल्पनेने माझ्या योनीतली साय बाहेर पाझरत होती आणि सागरचा लंडही कडक झाला होता... मी मस्करीत त्याला म्हटलेही...

"काय रे... माझे दुध काढणार की तुझे दुध काढणार आहेस?... नाही... म्हटलं सगळे कपडे काढुन नागडे झालोय... तेव्हा दुधच काढतोय की अजुन काही करतोय?..."

"अग ताई... मी तर दुधच काढणार आहे... पण मला खात्री आहे... हा दुध काढायचा प्रोग्राम झाला की आपल्याला नक्कीच झ... करावेसे वाटणार... तेव्हा मग वेळ वाया जाऊ नये म्हणून मी आपले सगळे कपडे काढलेय..."

आणि मग सागरने मला बेडवर चढुन हाता-गुढग्यावर 'गाईसारखे' उभे रहायला लावले आणि माझ्या हाताशी एकावर एक तीन ऊश्या ठेवल्या व मला त्यावर हाताची घडी करून डोके ठेवायला लावले... मी ओणवी होवून हाताची घडी करुन ऊशीवर डोके ठेवून पवित्रा घेतला... माझे दुधाने भरलेले छातीचे दोन्ही गोळे खाली लोंबायला लागले... गाईच्या आचळासारखे ते दिसत असावे कारण सागर माझ्या त्या पोजकडे पाहून चक्क आपला लंड हलवायला लागला... माझ्यात आणि गाई मध्ये फरक इतकाच होता की गाईला एक आचाळ आणि चार निप्पल असतात आणि मला दोन आचाळ आणि दोन निप्पल होते...

सागरने मग आणलेले वाडगे माझ्या लोंबणाऱ्या दोन्ही गोळ्यांच्या मध्ये ठेवले... माझे निप्पल आणि वाडगे ह्यामध्ये सहा-आठ इंचाचे अंतर असावे... मग सागरने माझा डावा लोंबणारा गोळा धरला आणि अरोल्याच्या जागी त्याने त्याला दाबले... 'चर्र्र्र्र' असा बारीक आवाज करत माझ्या दुधाची एक धार खालच्या वाडग्यात पडली आणि उत्तेजीत होवून माझ्या योनीतून साय पाझरली!... सागरच्या लंडानेही आचका दिलेला मला स्पष्ट दिसला!...

आणि मग सागर गवळ्यासारखा माझी थान दाबत, माझा निप्पल पिळत खालच्या वाडग्यात माझ्या गोळ्यातले दुध काढायला लागला... रूममधल्या शांततेत 'चर्र्र्र्र चर्र्र्र्र' आवाज करत माझे दुध वाडग्यात पडत होते... मध्ये मध्ये सागर खाली वाकून माझ्या गोळ्यांमध्ये तोंड घालत होता आणि माझा निप्पल तोंडात पकडुन माझे दुध डायरेक्ट उगमावरून पित होता... आणि मग परत तो 'चर्र्र्र्र चर्र्र्र्र' करत वाडग्यात माझे दुध काढत होता...

वाडगे अर्धे भरत आले आणि तेवढे दुध दोन कप चहाला पुरेसे होते... तेव्हा सागरने ते माझ्या दुधाने भरलेले वाडगे उचलुन बाजुला ठेवले आणि मला बेडवर पालथे केले... आणि मग तो माझी छाती चोखत तेथे परत मला कुटायला लागला... त्याने माझे दुध काढले ती क्रिया मलाही इतकी उत्तेजक वाटली होती की माझ्या योनीतही कामाग्नी भडकला होता... पाच मिनीटात मी तिव्रपणे झडले आणि सागरने आपल्या दुधाची धार माझ्या योनीतील सायीत मिसळली...

आणि मग आम्ही तसेच नागड्याने बाहेर किचनमध्ये आलो आणि सागरने जे माझे दुध काढले होते ते मी बारीक गॅसवर उकळत असलेल्या चहा मध्ये टाकले... नंतर मग दोन कपात चहा घेवून आम्ही दोघेही 'बाईच्या दुधाचा' हा आगळा-वेगळा चहा पिऊ लागलो... माझे स्वत:चे दुध टाकलेला तो चहा गाईच्या दुधापेक्षा वेगळा लागत होता पण त्याला एक वेगळीच अशी मधूर चव होती...

सागर तर काय स्वर्गात पोहचला होता!... 'बहिणीचे दुध' असे वेगळ्या प्रकारे पिऊन तो धन्य धन्य झाला होता!!...

समाप्त
कांटा....शीतल का समर्पण

(¨`·.·´¨) Always

`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &

(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !

`·.¸.·´
-- 007

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Post Reply