मी सूरज

Post Reply
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

मी सूरज

Post by rajsharma »

मी सूरज

mail by Sagar

मी सूरज आता पुण्यात असतो. चांगला जॉब आहे वेल सेटल आहे पण या मागे खुप कष्ट आणि मेहनत आहे. मिळेल तिथे राहिलो जे भेटल ते खाल्ले. कसे तरी मला स्वतः ला पायावर उभ रहायच होत म्हणून धड़पडत होतो. गावचा राहणार असल्या मुळे कष्ट करायची सवय आणि अनाथ असल्या मुळे सगळ्याशी मिळून मिसळून रहायचा माझा तो प्लस पॉइंट होता. खुप कही ऐकले सहन केले भोगले त्या मुळे मी कोडगा झालो होतो. आठवीला असताना मी पोरका झालो. काका काकिनी माला सांभळले पण आपले ते आपले असतात. गावत राहत असल्या मुळे शिक्षणाचा तशी कही सोय नहोती. पुढे कही शिकायचे असेल तर तितक पैसा मिळेल याची खात्री नहोती. तसा मी शिक्षणात बरा होतो. माझा अभ्यास सोडून इतर गोष्टित मी फ़ास्ट होतो. शाळेच्या प्रोजेक्ट मधे माझी बरीच मदत होत होती. म्हणजे प्रोजेक्ट माझ्या डोक्यातुन बाहेर पडत आणि sir ते दुरूस्त करुण ते प्रदर्शनात मांडत. दोन वेळा मी बनावलेल्या प्रोजेक्टला बक्शीश पण मिळाले. तेव्हा पासून मी शाळेत थोड़ा फेमस होतो. सगळी कड़े मी उत्साहाने भाग घेत असे. सगळी कड़े यश येतच असे नहोते पन मी शाळेत फेमस होत होतो.
कमी बोलत असायचो त्यामुळे मैत्री पण कमी होत होती. वर्ग मित्र सोडले तर तसा कोन खास मित्र नहोता. घरी गेल की मरस्तोवर काम असायच.गुर सोडने, शेतात पाणी देणे, छोटी मोठी कामे माझ्या वर टाकली जाय ची. मी पण ती वेवस्तित पर पडायचो कारण भीती होती जेवन मिळेल का नाही. पण कधी काका काकीने माझे हाल नाही केले. पण काम पूर्ण करुण घेत होती. कारण काका ला दोन मुले ती शहरात शिकत होती. मोठी होती माझ्या पेक्षा मुंबई ला शिकत होती माझ्या आई कडचे नातेवाईक जास्त जवळ चे नहोते म्हणजे कधी तरी चौकशी करायचे.आमची शेती खुप आहे. जर मला काही काम नाही मिळाले तर निदान शेती तरी करेन. त्यामुळे मला सगळी शेती कामे शिकावली जात होती.
मी ठरवलं होत लवकर 12वी पूर्ण करायची आणि कामाला जायचं मुंबई ला. आमच्या गावतली मोठी मूल ग्रुप करुण मुंबई ला खोली घेऊन राहत होती. त्यांच्या कडून या गोष्टी मला समजत. मि पण ठरवले आपण सोपा मार्ग पकडूंन मुंबई गाठायची.
मी माझी दिशा आधीच ठरावली होती मी 9वी ला होतो.जवानी आता कुठे बाहेर पडत होती. आवाज घोघरा बदलत होता. जवानी चेहऱ्यावर दिसत होती. आणि शेती ची काम करुण मी हट्टा कट्टा दिसत होतो. मुंबई ची मुले गावी आली की आपल्या मुंबई च्या गप्पा सांगत असत मि त्यांचे ऐकून थोड़ा थोड़ा व्यायाम करत होतो. त्यामुळे मी चांगला मजबुत दिसत होतो. थोड़ा गोरा होतो पण जास्त नाही जेमतेम .शाळेत ल्या मूली माझ्या शी बोलायच्या पण मि लाजत असे.
शाळेत मि फेमस असल्या मुळे बरीच मूली मला ओळखत .पण मि लांब राहत असे. पन झवाझवी माझ्या डोक्यात कायम असे .पण काका ची भीती असल्या मुळे जरा लांब असे त्या गोष्टी पासून.खुप इच्छा असे मनात. कारण पण तसंच आहे.
आम्ही लहानपणी डॉक्टर घर घर खेळत असु मग मोठी मूल आम्हा लहान मुलांचे आई बाबा बनत असा तो खेळ रंगत असे. लहान पानी काय कळत. असच एकदा आम्ही खेळत होतो. आम्हाला खेळताना आमच्या शेजरच्या सिमा ताई ने आम्हाला पाहिले. मी आणि संजय डॉक्टर डॉक्टर खेळत होतो सीमा ताई ला पाहून संजय पळून गेला. मी घाबरून तिथेच थांबलो मी तेव्हा 4थी ला होतो ताई 8वी ला होती मला जवळ बोलावले.
ताई- काय करत होता इकडे तुम्ही"
मी-काही नाही डॉक्टर डॉक्टर खेळत होतो".
मी घबरत बोललो. तशी ती हसली म्हणाली
"म्हणजे काय खेळत होता मला सांग"
आणि हसायला लागली मग मी जरा शरमलो. तिने मला फोर्स केला सांग नाहीतर घरी सांगेन.
मग मी तिला सांगितले आम्ही कस खेळत होतो. ते ताई हसायला लागली मला पण हसू आल मग माझी भीती कमी झाली.
मी तिला म्हटल तू पण ये खेळायला.मग ती जोरात हसायला लागली.
मला वाटल ताई आली खेळायला की कोणाला काही सांगणार नाही. थोड़ा विचार करुण ताई हा बोलली. मी खुश झालो
ताई ने स्कट आणि शर्ट घातले होते.मला आपल्या घरात नेले म्हणाली इकडे खेलू.
तिला सगळ माहित होत. पण माझ्या सोबत नाटक करत होती.
(तुम्हला सगळ सांगायची गरज नाही काय ते)
डॉक्टर खेळताना मोठ्य मूली आम्हाला चेक करायच्या.आणि आमच्या चड्डित हात घालून आमची नूनी कुरवालत बसायच्या. मला मजा वाटायची. माझी छोटी नूनी मोठी ह्याची मस्त मजा यायची.
मी पण ताई ला झोपयला सांगितले .तिच्या पयावरुन हात फिरवत मंडी वर नेला. तस ताई शहारली. मि हळू हळू हात फिरवत राहिलो तिच्या चड्डी पर्यंत नेला हात आणि तिला विचारत होतो.
"काय होत तुम्हला काय बर नाही"
ताई "थोड़ा ताप आहे"
ठीक आहे.
मि डॉक्टर असल्या सारखा तिच्या शी बोलत होतो .
ताई च्या छाती वर हात फिरवत म्हणालो. ताप कमी आहे. इंजेक्शन देतो बर वाटेल
ताई शांत पडून होती तिला बर वाटत होत.
डोळे बंद होते तिचे. मि तिला पाहत होतो .
पुढे काय करू समजत नहोते. मि इंजेक्शन ची तयारी केली. ताई ला म्हणालो तिकडे इंजेक्शन घ्या मि स्कट वरच तिला इंजेक्शन दिला.
ताई उठली म्हणाली तुमची फ़ी किती .
मी "दया काय दयायच ते"
ताई हसली
मला एक किस दिला म्हणाली उदय खेलू .
क्रमश
मी सूरज
भाग 1
शनिवार सकाळीच शाळा गावच्या शाळा. शनिवार सकाळी भरते 7 ते 10.30.
मी लहान असल्याने घरी मला शेजरच्या सीमा ताई कड़े सोडून घरचे शेतात जात. इतर दिवशी मी शाळेत .
ताई पन घरी एकटी असायची तिच्या घरचे पण शेतात. पाउसचे दिवस मग मी आणि ताई दोघच घरी आणि गावाला घर जरा अतंर ठेऊन असतात.
मी ताई जवळ अभ्यासाला जात असे. आम्ही दोघ आभ्यस करत बसु सगळा आभ्यस करुण झाला. दुपारी आभ्यस करुण झाला जेउन घेतले. घरचे शेतात जेवन घेऊन जायचे ते संध्याकाळी यायचे.
दुपारी जेऊन आम्ही पडलो होतो. बाहेर पाऊस पडत होता. मस्त ग़ार वाटत होत. ताई झोपली माला पण तिने झोपयला सांगितले. मी पण तिच्या सोबत झोपलो. ताई म्हणाली "आपन डॉक्टर खेलू"
ठीक आहे चल "आज तू डॉक्टर मी पेशंट" मी म्हणालो.
ताई तयार झाली.
मला चेक करू लागली.
"काय होत"
"पोटात दुखत"
ताई ने माझ शर्ट वर केल पोट बघू लागली. हात फिरावला. मी तिच्या कड़े बघत होतो.
ती मला पाहून हसत होती. मी पण हसलो.
हळू हळू माझी नूनी कडक होऊ लागली. ताई ने हात ठेवला कुरवालू लागली. माझ्या कड़े पाहत होती.
ताई उठली बाहेर गेली.
मी उठून उभा रहिलो.
बाहेरुन ताई आत आली मला म्हणाली "कोणाला काही सांगू नको हे तुझा आणि माझ आहे"
मी मान हलवली
"हो" म्हणालो
ताई कानात येऊन बोलली.
झावयच का आपण. मला कही समजल नाही त्या वेळी. तरी पण मी हा म्हणालो.
ताई ने मला मिठी मारली मी तिच्या पोटाला लागत होतो. थोड्या वेळाने मला तिने सोडले. आपला स्कट वर केला. माझा हात आपल्या चड्डिवर ठेवला. आपला हात माझ्या चड्डी वर ठेवला. जस ती करत होती तस मी करत होतो.
तीने आपली चड्डी काढली मंडी पर्यंत नेली. मग माझी चड्डी खाली केली. अंधार होता म्हणून मला तिची पुच्ची दिसली नाही. माझी नूनी जरा मोठी झाली होती. मला मजा येत होती. ताई ने माझी नूनी तिच्या पुछित घालत होती. पन ऊंची मुळे ते नीट जमत नहोते. तसंच तिने मला मीठी मारली. अगदी घट्ट. थोड्या वेळा ने सोडले. परत कपड़े घलायला लावले. मी चड्डी वर केली तिने पण आपले कपड़े नीट केले आणि बाहेर आलो. माझी नूनी आजुन मोठी होती. बाहेर येऊन बसलो. ताई हसत होती तिचे डोळे वेगळेच दिसत होते. तिची छाती सरळ होती. थोड़ा वेळ गेला दुपारचे 2 वाजले होते. तस कोन येणार अस दिसत नहोते. ताई इकडे तिकडे जरा फिरली कानोसा घेतला. कोन येत की नाही ते पाहिले. परत माझ्या जवळ आली कानात बोलली "परत करायचे का"
मी हो म्हणालो.
तशी ताई आत गेली मला इशारा केला. मी आत गेलो. तस मला घट्ट मीठी मारली. आपला शर्ट वर केला. तीच गोर गोर पोट मस्त दिसत होत. मला म्हणाली "माझ दूध चोख" मी तिच्या दुधाला तोड़ लावल आणि चोखु लागलो. तिने डोळे बंद केले होते मला मस्त वाटत होते. चोखताना मला तेव्हा काही समजत नहोते. पण मजा येत होती. दोन्ही चोखले चोखुन लाल झाले होते. तस तिने मला बाजूला केल. परत मीठी मारली. माझ्या नूनीला हातात घेतले आणि दाबु लागली. परत बाजूला केल बाहेर जेऊन आली कानोसा घेतला परत आत आली. दरवाजा लाऊन घेतला मला घेऊन आतल्या खोलीत गेली. थोड़ा आंधार होता पण थोड़ दिसत होत. मला परत मीठी मारली. म्हणाली कपड़े काढ़. मी माझे कपड़े काढून नागड़ा झालो. तिने पण आपले कपड़े काढले. तिच्या हालचाली वरुण तिला काय कस कराव हे सूचत नहोते की घबरत होती ते नाही माहित.
तिने आपले कपड़े काढले.
आम्ही दोघ ही नागडे झालो. तिने मला मीठी मारली मला किस केला. ति जस करत होती तस मी पण करत होतो. ताई खाली झोपली. मला म्हणाली तुझी नूनी माझ्या पुच्चीत घाल. मि माझी नूनी तिच्या पुच्चीत काशी तरी घातली आणि तिच्या आंगवर पडलो. ताई ने मला घट्ट मीठी मारली थोड़ा वेळ तसेच पडून राहिलो. ताई मला किस करत होती. मी पण तिला किस करायचो तिने उठायला सांगितले. मी उठालो तस हळू आवाजात म्हणाली. माझ्या पूछी ला किस कर. मी लगेच खली बसलो आणि किस केला तशी ति शहारली. मि उठालो तिने खाली वाकून माझ्या नूनीचा किस घेतला. आणि कपड़े घलायला सांगितले. कपड़े घालून झाल्यावर परत मीठी मारली.
आणि आम्ही बाहेर आलो. ताई खुश दिसत होती. हे सगळ मस्त वाटत होत. त्या वेळी याला झवणे म्हणतात हे समजल होत. अस आम्ही कधी वेळ मिळेल तेव्हा करत असु. कधी बाहेर अंधारात, कधी अभ्यास करायच्या खोलीत. मी लहान असल्याने मला काही कळत नहोते. फक्क्त कोणाला सांगायचं नाही हे माहित होत. आणि मला पण मजा येत होती. ताई ची आणि माझी शाळा सुरु झाली तस हा प्रकार पण बंद होत गेला. कारण ताई आता माझ्या पासून लांब राहु लागली. तिची पाळी पण सुरु झाली होती.
मी पण ते विसरलो होतो. पण कधी नूनी ची इच्छा झाली तर पालथा झोपुन नूनी घासत असे. अस करता करता मी 8वी मधे गेलो.
माझी झवायची इच्छा कायम तशीच राहिली. गावात शाळा असल्या ने पोरी पटवने हे कधी जमल नाही. कारण गावात शाळा, sir सगळे ओळखायचे त्यामुळे एक वेगळेच
दडपन असायच. मुली आवडत असत दुसऱ्या गावची मूल यायची शाळेत 5गांव मिळून 10वी पर्यंत शाळा होती. 8वी असताना एका st अपघातात माझे आई वडील मरण पावले. तेव्हा मी खुप एकटा पडलो होतो. आणि मी आता स्वताला सावरत होतो. 10वी ला असताना एका पोरीच्या मैटर मधे खुप मार खाला होता. ते मी पुढे सांगेन कस आणि काय ते.
तेव्हा पासून मी प्रेम आणि पोरी या पासून थोडा लांब राहिलो. ते बर झाल नाहीतर आज कही चित्र वेगळे असते.
मी पोरका झाल्या मुळे मला बोलणार आणि काळजी घेणार कोन नहोत. त्यामुळे आमच्या आळीत माझी जरा जास्त काळजी घेतली जात होती. काका काकी होतीच पण आई वडिलांची पुण्याई पण माझ्या पाठीशी होती. कधी कोन कसलाही काम सांगितले तरी मी नाही म्हणत नहोतो. पडेल ते काम मिळेल ते खात होतो.
10वी ला चांगले परसेंटेज नहोते त्या मुळे पुढे मी ITI ला गेलो. आणि हे गावतुन बाहेर पडायच पहिले कारण झाले. तालुक्याला ITI असल्या मुळे st शिवाय दूसरा पर्याय नाही. पहिल्यांदा आसा प्रवास करत होतो. रोज चे धक्के खत जात होतो. काका ला मी तालुक्याला शिकायला जाने पसंत नहोते. पण लोकांच्या बोलण्या मुळे गप्प बसला होता. काकी कुरकुर करत होती. पण सीमा ताई च्या आई ने समजवले. आपल्या पायावर उधा राहिला तर तुमच टेंशन कमी होईल.
अशी माझ्या पुढच्या शिक्षणाची सुरवात झाली. सगळ्याच शिक्षणाची सुरवात झाली. सगळ्यात पहिल शिक्षण मिळाले ते st मधे हात साफ करायच. हात साफ म्हणजे चोरी नाही तर मऊ मऊ बॉल दाबने. पहिले मला माहित नहोते. पण ITI हे असे ठिकान आहे जिथे सगळे न्यान मिळते. 8दिवसात सगळ्याशी ओळख झाली. st स्टैंड वरुण ITI ला जाताना पोरी बायका पाहने. त्या वर कमेन्ट करणे हे आमच्या मधल्या काही मुलांचे काम. मी त्यात नसायचो. पण एका मुलाने पहिल्यांदा सेक्स स्टोरी चे चित्रांचे पुस्तक आनले. सगळ्यांना वाचायला दिले. आणि तिथून माझ्या सेक्स लाइफ ची सुरवात झाली. पहिली मला सेक्सची थियरी शिकायला मिळाली. पण प्रेक्टिकल आजुन नाही झाल होत. आम्ही सगळे मिळून पुस्तक विकत आणू आणि वाचत बसु. तिथून माझ सेक्स बद्दल चे आकर्षण वाढत गेले. आणि मी त्यात हरवत जाऊ लागलो. पहिल वर्ष सेक्स स्टोरी आणि st मधली दबा दबी करण्यात गेल. पण कधी सेक्स करायची संधी नाही मिळाली. ताशा पर्यत्नत होतो मी. पन कुठे काही जुळत नहोते.
असच एकदा st मधे खिड़की ला बसलो होतो. दुपारची st होती गावाला जायला तास लागत होता. आजुन st सुटायला वेळ होता. मी बसलो होतो हळू हळू st भरली.
माझ्या बाजूला एक बाई येऊन बसली. तिच्या सोबत छोटी मुलगी होती.
मी जरा सावरुन बसलो तस ती आजुन माझ्या जवळ सरकुन मला चिकटुन बसली. माझ्या मनात उकल्या फुटू लागल्या.आज हात साफ होणार म्हणून मी तयारीत बसलो. कंडक्टर टिकिट देऊन गेला st सुरु झाली. (गावी कोणी st तुन प्रवास केला तर नक्की समजेल कस फील होत आत)
st सुरु होताच मी माझा पवित्रा घेतला. तिच्या मंडीवर मुलगी बसली होती. त्यामुळे तिचे दोन्ही हात पुढे होते. आणि ती जरा जाड आणि वयस्क होती हणजे 40 च्या आसपास असेल. पण तिचे बॉल मस्त मोठे आणि रसरसित होते. ति जशी बसली होती त्यामुळे तिच्या बॉल माला स्पष्ट दिसत होते. तिच्या हाताचा स्पर्श माझ्या हाताला होत होता.मी सहज तिथे पहिल ते तिला समजल. ती पण इकडे तिकडे पाहु लागली. कोन आपल्या ला बघत का.
मग ति स्मित हास्य करत खिड़कीतून बाहेर पाहु लागली. मी तिच्या कडे पाहिले थोड़ा हसलो. तस तिने माझ्या कड़े पाहिले आणि माझ्या हाताच्या घड़ी कड़े पहिले. आजुबाजुला कानोसा घेतला आणि जरा माझ्या कड़े सरखली. मला तीचा सिग्नल मिळाला. तरी माझा धीर होत नहोता. तरी माझी उत्सुकता वाढली आणि मी डेरिंग केली.
मी माझा डावा हात जो खाली होता तो सरकवला. तिच्या बॉल चा अंदाज घेत पुढे सरकवला. st ने वळण घेतले की माझा हात तिच्या बॉल ला लागे. तशी ति आजुबाजुला पाहत असे पण आपला हात खाली घेत नसे. मग मी आजुन हात पुढे नेला आणि सरळ तिच्या बॉल ला लावला. तस ती खिड़कीतून बाहेर बघू लागली. मी माझा हात तसाच तिच्या बॉल वर ठेवला. आणि हळू हळू फिरवत राहिलो. फिरवत फिरवत तिचा पूर्ण बॉल माझ्या हातात आला. मी हळूच दाबला तस ती शहारली. पण काही बोलली नाही.मग माझा धीर चेपला. मग मी तिच्या छाती चे मर्दान करू लागलो. मस्त मऊ मऊ तिचे दूध होते. अस वाटत होत चोखाव पण नाही करू शकत होतो. ति पण मस्त आंनद घेत होती. बिंदास मला बॉल चोलु देत होती. तिच्या पोटावर हात फिरवत होतो ति मधेच आपले ओठ चावत होती. खुप चोळले तिला. तिची उतरायची वेळ झाली. तशी ती म्हणाली "कुठे उतरनार" मी म्हणालो आजुन वेळ आहे.तशी ती हसली आणि म्हणाली भेटू कधी तरी. आणि गेली ती. त्यावेळी मोबाईल नहोता त्यामुळे no नाही मिळाला.
मी खुप खुश होतो खुशित st तुन गावात उतरलो. आज मी पहिल्यांदा असे बॉल दाबले होते नाही तर नेहमी फक्क्त स्पर्श होत होता.
क्रमशः
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

मी सूरज
भाग 2
st मधे एकदा काय बॉल दाबले आता मी रोज बॉल दाबायला शिकार शोधू लागलो. त्या नादात किती तरी वेळा मार खाता खाता वाचलो. या सगळ्या प्रकारात एक गोष्ट समजली. अपूर न्यान घातक असत. आता मी सावध असतो.एकदा ट्राय करायचा मग परत नाही. कारण सगळ्याच बायका या तशा नसतात. याचा मला अनुभव आला. एखाद सावज हेरुन टप्प्यात आल की झड़प घालायची. हे मी नवीन तंत्र आत्मसाद केल. आता माझी नूनी लंड झाली होती. त्यात सेक्स स्टोरी मुळे आजुन भर पडत होती. मला थियरी चे सगळे धडे व्यवस्तित मिळत होते. पण आजुन प्रत्यशीत ची संधी मिळत नहोती. ITI चे पहिल वर्ष बॉल दाबन्यात संपले होते. सुट्टी मिळाली 1 महिन्याची आणि लंड काही शांत बसत नहोता. रोज रात्री सेक्स स्टोरी मधल्या बाया स्वप्नात येत आणि स्वप्नदोष होत असे. जाम कंटाळा आला त्यामुळे मग ठरवले आता बस या पुढे हे प्रकार बंद. कधी तरी 15 दिवसांनी हाता ला काम द्यायचे असे ठरवले.
तेव्हा ब्लू फिल्म बघायची तशी सोय नहोती. फक्क्त ऐकून होतो इच्छा खुप होती पण सोय नाही.
त्या वेळी सीडी प्लेयर dvd चा काळ नुकताच सुरु झाला होता. आमच्या गावी tv होत्या पन ब्लैक&वाइट् कलर tv मोजक्य होत्या. काका जवळ होती tv पण मी मैच शिवाय कधी पाहत नसे. तसा कधी वेळ नहोता. कायम शेतात आज काय खुरापनी उदय काय पेरणी काहीच नाही तर गुर होतीच. घरी काय जेवणा पुरता आणि काही घरचे काम असेल तर बोलने व्हायचे. तसा मी कमी बोलायचो आणि काका काकी तशी चांगली होती. मला पण मी माझ्या विश्वात असे. माझी सेपरेट खोली होती माझी मी संभलत असे.
सुट्टी असल्या मुळे रोज गुर चारने हे माझ काम. सकाळी लवकर उठने शेतात जेऊन येणे. आल्या वर नाष्टा पाणी झाला की गुर घेऊन रानात जाने. ते दुपारी येणे पाणी पाजायला नदिवर जाने. दुपारी जेवन करुण झोपने परत संदयाकाळी गुर हे काम चालू.
मे महीना होता दिवस जात होते. मी राणात गेलो की एकांत पाहून मुठ मारत असे. लंड काही केल्या शांत बसत नहोता. काय करायचे हा प्रश्न असे समोर.
मुंबई हुन गावची मूल आली होती. त्या मुळे माझी दुपार आणि रात्र त्याच्या मधे जात होती. खुप नवीन नवीन गोष्टी समजत होत्या. संजय चा भाऊ रामा त्याने मुंबई तुन dvd प्लेयर आणला होता. एका दुपारी आम्ही पिच्चर बघत होतो. दुपरचे पिच्चर बघने यात आमची दुपार जाट होती.एकदा संजा (संजय) नसताना रामा ने वेगळा च पिच्चर लावला इंग्लिश होता. नाव होत टारझन ती ब्लू फिल्म bp होती. माझ्या आयुष्यात पाहिलेली पहिली bp होती ती. आता मला संपूर्ण न्यान मिळाले कस झावयच ते. आणि माझ्या आयुष्याची पहिली पायरी मी ओलंडली.
त्या दिवसा पासून मी झवायच्या तयारित होतो. सगळ्या गावातल्या लफडी या गुरचारनार्याला माहित असतात. दूसरा काय टाइमपास नसतो रानात. असच गुर रानात नेताना खालच्या आळी तली सखु आपली गुर माझ्या गुराबरोबर रानात येत होती. सखु म्हणजे दयाजी तिचा शेजारी त्याची रानातली बायको. दिसा यला ठीक होती दोन पोरांची आई होती तब्बेत कीरकोळ होती. पोर मोठी होती तिची ती साधारण 40 च्या पुढे होती. आम्ही गुर घेऊन गेलो. रानात गुर चरत होती आणि आम्ही गप्पा मारत होतो. मी गप्पा मरताना तिच्या छाती कड़े पाहत होतो. तशी ती हसायची तिला समजत होत. अशाच गावतल्या गप्पा चालू होत्या. सखु मुद्दाम गावतल्या पोरीनच्या गप्पा सांगत होती. कोणाच कोनाशी लपड कोन कधी कुठे जात वरुण मला विचारे तुला माहित आहे का.
मी पण मुद्दाम हो ला हो म्हणत होतो. सखु साड़ी नेसली होती. पुढुन साड़ी गूढ़ग्या पर्यन्त वर केली होती. तिची मंडी किंचित दिसत होती. गावच्या बाया काम करताना साड़ी पुधुन वर करतात त्या मुळे त्याची काम करताना साड़ी आडक़त नाही.
मी तिची मंडी पाहण्यासाठी धड़पडत होतो. तिला ते समजत होत पण मुद्दाम ति मला तस तरसवत होती. मी मुद्दाम डोळा मारला तशी ति बावरली. मी घबरलो ति फक्क्त हसली. मी परत डोळा मारला तशी ति म्हणाली.
"काय झाल"
"काही नाही"
तिने आपली साड़ी नीट केली.
तीची गाय रानात आत घुसली तिला आत जायला भीती वाटत होती. माला सोबत घेऊन ती आत गेली. सखु पुढे मी मागे आत खोल जंगलात गेलो. तस सखु माझ्या कडे पाहत होती. तिला हात लावयची माझी हिम्मत होत नहोती. कशी सुरवात करावी ते कळत नहोत. शेवटी मी धीर केला आणि तिला मागून दाबली.तशी ती ओरडली
हे काय करतो. थांब तुझ्या घरीच सांगते.
माझी गांड फाटली आता काय करायचं त्या दया च्या नादत मी तिला मीठी मारली. आणि हे भलतच झाल.
मी लगेच तिची माफी मागितली तिथून सटकलो.
स्वतः ला शिव्या घालत.
झक मारली आणि मुंबई पाहिली अशी गत झाली.
मी फूल टेंशन मधे. मनात स्वतः ला खुप शिव्या घातल्या.
आणि हा झवायचा नाद सोडून दिला.देवाने आपली सोय केली असणार कुठे तरी या आशे वर राहिलो.
पुढे सखुने काही केल नाही. 4दिवस मी टेंशन मधे घालवले. नंतर कधी सखु च्या नादी नाही लागलो.
गावात चांगला मुलगा म्हणून माझ्या कडे पाहिले जाई. त्यामुळे काकी जरा खुश होती माझ्यावर. सखु मुळे गावत कसल्या फंदात पडायच नाही असे ठरवले. लवकर ITI पूर्ण करुण मुंबई ला जायचं तिकडे बघू काय ते.
मी चांगल्या मार्क ने पास झालो. पुढे नोकरी साठी मी मुंबई ला जायचं म्हणत होतो. ते काही काकाला पटले नाही.कुरबुर चालू झाली काका च्या मुलाने समजाव ले तरी कुरबुर चालूच होती. मी रोज पेपर ला नोकरी ची जाहिरात बघत होतो. पन मला साजेल अशी मिळत नहोती.
एके दिवशी नोकरीची जाहिरात मिळाली सगळ ठीक होते. पण मुंबई ला नसून पुण्यात होती. काय करायचं कस जायचं या विचाराणे डोक दुखत होत. पुण्यात तस कोन नहोत जाणार कोना कडे कधी वेळ आली नहोती अशी.
शेवटी मनाचा पक्का निर्णय घेतला. ठरवलं जे होईल ते होईल जाऊन इंटरव्यू देऊन यायचे मग बघू कस काय ते. काकी ला सांगितले तिने 500 रु दिले गावतुन 200 रु टिकिट होती. जाऊन येऊ शकत होतो. सगळे डोकुमेंट घेतले आवश्कता होती ते कपड़े घेतले. st पकडली रात्री ची होती 10 तास लागत होते. त्यामुळे सकाळ ही पुण्याला पहायची होती.
उतरलो विचारत विचारत पोहोचलो आजुन ऑफिस चालू नाही झाल होत. सकाळ चे 8 वाजले होते st डेपोत आंघोळ केली होती.
जाम भूख लागली होती. पण करणार काय. गेट समोर भाजीवाली बाई भाजीच दुकान लावत होती. दिसयला ठीक होती वयाच्या मनाने तिची छाती मोठी होती. मस्त गोल गोल तिची कबूतर दिसत होती. पदरा आड़ मस्त दिसत होती. लुघड़ नेसली होती तब्बेत ठीक होती. जास्त जाड नाही मद्यम होता तिचा बांधा. माझ्या झवाड्या नजरेत ति बाई भरली होती. ऑफिस उघडायला आजुन वेळ होता. काही टाइमपास नहोता म्हणून मी तिच्यावर डोळे शेकत बसलो. तशी ती वयस्क होती.पन हालचाली मादक होत्या. माझ्या सरक्या तुमंबलेल्या ला काय जे दिसेल मिळेल ते घ्यायचे इतकेच माहित. तिने मला पाहिले बोलावले.
"हिला कस कळलं मी हिला पाहतो ते."
माझी फाटली जरा तरी धीर करुण गेलो.
"कायरे पोरा इकडे काय करतूस कोन पाहिजे काय"
"नोकरी शोधायला आलो आज बोलावले आहे इकडे"
"होय काय"? तरीच या आपिसात हल्ली गर्दी दिसते.
"कुठून आलस"
"कोकनातून"
"लय लांब आलस म्हणायच"
हो! काय करणार.नोकरी पाहिजे तर याव लागल.
"बर जरा हात लावकी ते पोत आनायला"
मनात हाय वाटल.
पोत आनायला मदत केली. हात झटकले
तशी ति हसली. "देवकरो नी ही नोकरी तुला मिळो"
"बघू नशिबात असेल तर मिळेल"
गेट उघडले मी आत गेलो.
सगळ पेपरवर्क झाल.तीन परीक्षा होत्या दुपारचे जेवन मिळणार होते. ते बर झाल होत.संदयाकळी 5ला बाहेर पडलो. सगळ्या रोड वर भाजी चा बाजार भरला होता. ती बाई सकाळी होती तशी दिसत होती. कपाळी कुंकु नववारी लुघड़ आणि रापलेला चेहरा. पण मस्त वाटत होती अंदाजे वय असेल 40 ते 45 .
तितक्यात मुन्सिपाल्टी ची गाड़ी आली आणि सगळी पळापळ सुरु झाली. तिने मला पाहिले बोलावले. मी गेलो तिला भाजी उचलायला मदत करू लागलो. लगबगिने सगळ उचलले. गाड़ी गेली तशी मला म्हणाली. "देवासरखा आलास बघ"काय मिळाली का नोकरी!"
"आजुन नाही पण मिळेल"
"उद्या बोलावले परत"
"इकडे कुठे मंदिर आहे का मला रात्री रहायच होत"!
"आहे पण लांब आहे".
"चालत किती वेळ लागेल"
"चालत लय लांब आहे बस ने 1 लागतो बघ"
बापरे आता काय करू जेवणा पुरते पैसे आहेत जवळ.
"इकडे कोन नाही का ओळखी चे"
"नाही ना भांडुन आलो घरातून"
मग मी माझी टेप चालू केली.
तिने सगळ ऐकून घेतले माला म्हणाली "नको
काळजी करु. आज माझ्या घरी रहा तशी पण मी एकली राहते".
मी सूरज
भाग 3
तिच्या या ऑफर ने माझ्या छतीत धस्स झाले. माझ्या कडे दूसरा पर्याय नहोता. मी गप्पच राहिलो.काही सूचेना काय सांगू ते.
"कसला विचार करतो"?
"तुला वाटल तर रहा! पण असा कुठे पण राहु नको तुला बाहेर लुटतील माझ्या घरी तसा काही प्रॉब्लम नाही".
"तुला पटल तर रहा
मला पण सोबत होईल"
"तु या शहरात नवीन आहेस तुझ कोन नाही. तुला मदत करावी म्हणून तुला बोलते
तू चांगल्या घरातला दिसतो अस बाहेर रहाणे ठीक नाही".
"तू माझ्या मुला सारखा आहेस कसली काळजी नको करूस".
देवाच्या मनात काय आहे हे काय समजत नहोते
"ठीक आहे येतो"
" इथुन जवळच माझे घर आहे" चाळीत बाजूच्या टपरीवर भाजीची बोजकी ठेवली. सगळ वेवस्तित बांधल मोजक्या पिशव्या सोबत घेतल्या. आम्ही बोलत निघालो. तिच्या घरी तिने सांगायला सुरवात केली तीच नाव शांता बाई.
" माझा जलम हित पुण्याला झाला माझा बा या मार्केट मधे भाज्जी इकायचा
मला या मार्केट ची अगदी लहान पासून सवय आहे. नाम्या सोबत माझ लगिन मी 16वर्षा ची असतांना बा ने लाऊन दिल. तेव्हा पासून म्या हितच हाय.नाम्या तसा लय चांगला हाय मला दोन मूल हायत. पोरगा मुंबई ला असतो. पळून नेली पारगी पुण्याततली तो आता तिकडच असतो. पोरीच लगिन म्या तिच्या 18व्या वर्षिच लाऊन दिल. येते कधी कधी भेटायला. जवाई भाजीच्या गाडीवर असतो. चाळीत खोली हाय म्हणून हित रहाव लागत. नाय तर दलाल बळकावतो खोली. आणि माझ्या बा ची भाजीची जागा असताना का दूसरी कडे जाव आपले ते आपले.
तिच्या मगे चालतांना तिची वर खाली होणारी गांड मी पाहत होतो. मी शांतपाने तिच्या मागे जात होतो.
नाम्या ने दूसरी बाई ठेवली आता तो तिच्या कडे असतो. लय मोठ भांडण केल म्या पण नाही आला परत माझ्या कडे. दारू पितो खुप आला की चाळीत भांडण करत बसतो म्हणून मी त्याला घेत नाही माझी मी एकटी राहते इथे.
तुझी मला दया आली म्हणून तुला मी रहा बोलले. मला माहित आहे आपल कोन नसल की काय होत ते.
बोलत बोलत आम्ही एका चाळीत शिरलो. कोपर्या वर च्या एका खोली समोर शांता थंबली. कुलुप उघडले आत शिरलो. 10 बाय 10 चा हॉल पुढे 10बाय 6 ची जेवणाची खोली पुढे 10 बाय 6 ची मोकळी खोली. त्यात उघड़ा बाथरूम आणि जोडून संडास म्हणजे ठीक होती खोली. बाजूला पण तसंच होत.
मी माझी बैग ठेवली. मला तीने सगळी खोली दाखवली मी फ्रेश झालो. हाफ पैंट आणि टीशर्ट वर मी बसलो.तस तिने भाखरी आणि भाजी बनवली जेवयला बसलो .
खुप दिवसांनी कोनासोबत जेवते एकटी चा कंटाळा आला होता जेवायचा. मी चोरुन तिला पाहत होतो.पोटाभर जेवल्यावर मी उठलो. शांता चे पण जेउन झाल.मी चटाई टाकली एका साइड ला. थोड्या वेळा ने शांता आली आपले अंतरुण टाकून लाइट बंद करुण ति परत बाथरूम ला गेली. मला कधी डोळा लागला समजल नाही.
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

रात्री मी लघविला उठलो बाथरूम च्या बाहेर शांता ची साड़ी सुखत होती. परत आत आलो शांता उठली होती अंधार होता. मला आवाज दिला.
"सकाळी लवकर उठ मला भाजी आनायला जाव लागत"
"ठीक आहे"
मला झोप येत नहोती सारखी शांता ची साड़ी दिसत होती. माझा बाबूराव हळूच उठला.
तशी शांता मला आवडली होती. तिचे मोठे बॉल रसरसित ओठ पदरातुन दिसणार तीच थूलथुलित पोट आणि वर खाली होणारी तिची गांड. सगळ चित्र डोळ्या समोर येत होत.
जीने आपल्याला आसरा दिला तिच्या बद्दल असे विचार करणे चुकीचे आहे. असे मनाला समजाउन मी झोपायचा विचार केला.पहाटे 5ला उठलो शांता आंघोळ करत होती. मागचा दरवाजा लावला नहोता. मी आंतरुणातून कानोसा घेतला. गप्प पडून राहिलो. थोड्या वेळा ने शांता ने मला हाक मारली. मी उठलो फ़्रेश झालो आंघोळ करायला गेलो. मी उघड़ा झालो आणि थंड पाण्याने आंघोळ करत होतो. शेतीची काम आणि थोड़ा व्यायाम करुण हट्टा कट्टा दिसत होतो. शांता मला चोरुन बघत होती. हे मला नंतर समजले. आम्ही दोघ घरातून बाहेर निघालो.
"लागली का झोप नीट"
"हो"! आता ऑफिस मधे कही प्रोब्लेम नाही. इतक्या लवकर काय करणार जाऊन हा प्रश्न डोक्यात फिरत होता.
तुला वेळ असेल तर मला जरा मदत कर भाजी उतरवायला.
"हो" इतक्या लवकर जाऊन तरि काय उपयोग "
शांता आणि मी टपरिवर चहा घेतला. भाजीची गाड़ी आली मी मदत करायला लागलो.
"ह्यो कोन म्हणायचा"? शांन्ते".
"माझ्या भनीचा पोरगा"
"कामाला आला हाय पुण्यात"
मी अवाक झालो शांता कडे पाहिले.
मला डोळा मारला तिने. मी गप्प राहिलो.
या सगळ्यात ऑफिस चा टाइम झाला. गेट उघडले तसा मी जातो म्हणालो.
"कामाच बघ कस काय ते"
"हो"
मी हिला ओळखत नाही तरी मला इतकी आपुलकी का दाखवते. कही समजत नहोते. परत घरी नाही जायचं हे ठारल्या मुळे तिच्या शिवाय दूसरा कोण नहोत पुण्यात. बघू कस जे जमत तस रहायच. एकदा का इकडे जम बसला की बघू काय ते. तशी ही नोकरी चांगली होती मिळाली तर परत गावी जायची गरज नाही.
मला शांता ची लक्षणे ठीक दिसत नहोती. पण मनात कुठे तरि वाटत होत काही नाही होत जे होईल ते बघू.
ITI बेसवर जॉब मिळणार होता. आज शेवट ची परिक्षा होती दुपार पर्यंत संपली. 4दिवसांनी मेडिकल ला जायचं होत मग नोकरी पक्की होती.
4 दिवस काय करणार कुठे राहणार परत गावी जाऊन येऊ शकत नहोतो. ठरवले शांता कडेच रहायच जमेल ते काम करायचे. तिला सगळी परिस्तिति संगायची. मी बाहेर आलो समोर शांता गिराईकाला भाजी देत होती. छाती वरचा पदर थोड़ा बाजूला करुण पक्की मुरलेली बाई वाटत होती. मी गेलो तिथे गिराईक गेल्यावर म्हणाली.
"झाल का काम"
"कधी पासून बोलावतात कामाला"
"नाही आजुन 5 दिवस लागणार डॉक्टर चेक करुण सांगणार काय ते"
हसुन "आता डॉक्टर काय सांगणार"
"गावाला जातो काय मग"
"नाही तिकडे गेलो की परत नाही येणार"
"मग तुझ काम होइस्तोवर रहा की इकडे"
"हो! पण कपड़े नाहीत आणले मी"
त्यात काय दुर्गा कडे लाई कपड़े हायत तुझा मापाचे द्यायला सांगते.
दुर्गा जूने कपड़े घेऊन त्या बदल्यात प्लेस्टिक भांडी देत असे.
"ठीक आहे"
"पण काहीतरी काम बघाव लागेल अस फुकट कस राहणार".
"फुकट कोन सांगत तुला राहयला"
"मला मदत कर इथे"
"ठीक आहे"
दुपार असल्याने आम्ही भाजी आवरली आणि दुर्गा कडे गेलो.
तिला पण शांता ने तेच सांगितले. त्या वर दुर्गा म्हणाली बर झाल याला आनलस ते आता तुला भीती नाही.
मला काहीच कळत नहोत काय ते.
"मी तुमचा भाचा असे का संगताय"
"हे असे संगाव लागत शहरात नाहीतर एकट समजून लय टगे येतात त्रास द्यायला"
आता हळू हळू माझ्या लक्षात येत होत
दुर्गा आपली गिराईक करुण आमच्या कडे वळली. "काय काम काढले माझ्या कडे"
"याच्या मापाची कपड़ दे 4"
"कंबर किती रे"
"30"
अस विचारता दुर्गा मला निरखुन पाहत होती. हट्टा कट्टा असल्या मुळे ति जास्त च बघत होती.
2 पेंट 2शर्ट काढले माझ्या मापाचे.
"कुठे काम करतो हा"
"आजुन नाही मिळाले काम "
"तुझ्या कडे आहे का काम"
"नाव काय रे"
"सूरज"
"हमाली करशील काय"
"हो"
"हे कपड़े घे जेवलास का"?
"नाही"
"शांते राहुदे जरा याला हित गाड़ी येणार हाय मानुस पण नाही माझ्या जवळ"
"राहुदे की मग"
"काम झाल की ये दुकानावर"
"बर"
दुर्गा ने माला खायला दिल मी माझी बैग ठेवली बाजूला.
खात असताना मला दुर्गा विचारु लागली कुठचा तू काय शिकला शांता ला कसा मिळालास.
या प्रश्नावर मी गोंधळलो.
तशी ती हसली म्हणाली.
काही लपउ नाको मी आणि शांता जुन्या मैत्रीनी आहोत.
तस मी सगळ सांगून टाकल.
पण माझी खरी माहिती नाही सांगितली. पुढे जाऊन काही गडबड नको.
दुर्गा दिसयला रकाट होती. डोळे मोठे होते कपाळ रुन्द होत .आणि तब्बेत जास्त होती हट्टी कट्टी बाई होती. 2 माणसांना सहज मारू शकेल अशी होती.
गोल साड़ी डोक्याला मोठी टिकली जबरी आवाज. तब्बेत असल्या मुळे वय समजत नहोते. बेरकी नजर पायात जाड पैजन होती. जशा बुधवार पेठे मध्य अक्का असते ना तशी. मी तीच उघड़ पोट बघत होतो. बेम्बी च्या खाली नेसलेली साड़ी छातीवरचा पदर वेवस्तित कारण तिच्या कडे खुप लोक यायची माल घेऊन. तिला सोबत हट्टा कट्टा मानुस हवा होता.विश्वास ठेवन्या सारखा. मला तिने हेरले होते.
तीच काम करुण मी शांता कडे गेलो. संदयाकळ झाली आम्ही घरी आलो. चाळीत सगळ्याना शांता मला भाचा म्हणून सांगत होती. मी काही विचारले नाही.
खोलीत गेल्यावर मी विचारले. दुर्गा काय बोलली ते पण सांगितले. तशी ति म्हणाली "खर हाय रे पोरा एकटी बाई दिसली की टगे लई त्रास देतात" कोन असल की काय कोन बोलत नाही. लोक लाई विचित्र आहेत बघ"! "तुला रहायच असेल तर रहा माझी जबरजस्ती नाही".
शांता च्या डोळ्यात पाणी आले. मी पण थोड़ा पाघळलो शांता चे डोळे पुसले. शांता ला जवळ घेतले तशी ती माझ्या मिठित आली. मी अस पहिल्यांदा कोणाला तरी मिठित घेतल होत. तिच्या पाठी वरुण हात फिरवत राहिलो. तशी ती शांत झाली शांता पण माझ्या मिठित पडून होती. माझ्या पाठिवरचा तिचा हात तसाच होता. थोडा वेळा मी तिची पाठ चोळत होतो. ति काहीच बोलत नहोती. मला सखू ची घटना आठवली. तस मी शांते ला बाजूला केले. माझा बाबूराव कडक होत होता. पहिल्यांदा अस सगळ घड़ल होत. कधी अस स्वतः हुन कोना बाई ला मीठी नाही मारली म्हणून जरा घाबरलो होतो. आम्ही जेवन केल.
आज शांते चा नूर वेगळा दिसत होता. आज तिने चोळी चा पदर दोन्ही बॉल च्या मधे ठेवला होता. जेवताना लुघड़ मंडिपर्यंत होत मादक दिसत होती. मला रिझवन्या साठी करत होती की काय कळत नहोते. मी पण फूल रेंज मधे होतो. पण सुरवात कोन करणार हे समजत नहोते.
4 दिवस झाले हे सगळ असच चालू होत. आता शांता ला समजल होत मी चोरुन बघतो ते. ति पण मुद्दाम मला आपले आंग दाखवत असे. भाकरी करताना पदर बाजूला करत होती. ती जेवन करताना गप्पा रंगत आमच्या तेव्हा मी तिला निरखुन पाहत असे. तेव्हा ती लाजुन चूर चूर होत असे. माझी पण झवायची इच्छा होऊ लागली. पण वयस्क बाई ला कस कराव कारण मला तसा काही अनुभव नहोता. आणि पहिलिच वेळ सगळ माहित होत पन कधी केले नाही.
माझी मेडिकल झाली. पण आजुन कामाला बोलावल नहोत. दिवस असेच जात होते.आता मला 15 दिवस झाले मधे एकदा काकिला फोन करुण सांगितले मी ठीक आहे ते. पाऊस सुरु झाला होता. मी बाजारात मिळेल ते काम करत होतो. हमाली करायची भाजी विकायची. शांता पण माझ्यावर खुश होती. एका संदयाकळी आम्ही घरी जाताना पाऊस पडत होता. एक छत्री आम्ही दोघ. थोड़े भिजत एका छत्रीत घरी जात होतो. शांता ला चिटकून चालत होतो. तिच्या दंडा चा स्पर्श मला होत होता. लैला मजनु सारखे खेटून चालत होतो. शांता च्या घामाचा वास येत होता.माझा बाबूराव कडक होत होता. आज पाऊस पन जोर धरत होता. आम्ही जवळ जवळ भिजलोच होतो. घरात गेलो दोघेही भिजलो होतो.शांता ला थंडी लागत होती. माझी पण तीच अवस्था होती. शांता आत गेली बाथरूम मागे होता मी बाथरूम मधे गेलो. माझे कपड़े काढून धुउन टाकले. टॉवेल गुडाळले आत गेलो समोर बघून माझी वाट लागली.
शांता जूने लुघडे गुंडालुन वर चोळी उघड़ी ठेउन जेवना ची तयारी करत होती. मी फक्क्त टॉवेल लाऊन होतो. मजबूत शरीर असल्या मुळे मी आकर्षक दिसत होतो. मी हॉल मधे गेलो शांताचे ते रूप बघून मी चेकाळलो होतो. माझा बाबूराव कडक झाला होता. अस वाटत होत शांता ला तिथेच झवाव. केसाची बट गाला वर रुळत होती. चोळी चे वरच बटन लावले नहोते. विसरली की मुद्दाम तस केल काय माहित. त्यामुळे तिची दूध मस्त दिसत होती. उघड़ पोट गुड़ग्या पर्यंत गुंडाळलेल लुघड़ मंडी पर्यंत वर आलेल. मस्तवलेल्या बाई सारखी मादक दिसत होती. माझा बाबूराव काय गप्प बसत नहोता. माझ्या टॉवेल ला फुगवटा आला होता. मला आवाज दिला मी जेवयला जेऊन बसलो. शांता वरची नजर काही हटत नहोती.
"काय बघतो असा"
"काय नाही"
शांता मादक हसत होती. तिने आपल्या छाती कडे पाहिलं हसू लागली.
कधी पाहिलं नाही का बाई ला अस.
माझ्या घशातला घास घशात अडकला.
"माझ्या जवळ लुगड़ी नाहीत आणि रात्री च मी हेच नेसते"
माझ्या कडे तिरपा कटाक्ष टाकला तिने.
"छान दिसता तुम्ही"
मलाच समजल नाही मी काय बोललो ते.
शांता जोरात हसू लागली.
भांडी घेतली आणि बाहेर गेली बाथरूम मधे मला आवाज दिला.
"छत्री घेऊन ये पाऊस आहे"
"आलो"
मी छत्री धरून उभा होतो. शांता खाली बसून भांडी धुवत होती. मी वरुण तिची गल्ली बघत होतो. तिच्या उघड़या गोर्या मांड्या बघत होतो. बाबूराव सरळ रेशेत उभा होता. 2महीने काही हालचाल नाही त्यामुळे जास्त कडक झाला होता. त्यात शांता भर घालत होती. मंदस्मित करत आपल काम करत होती. उठताना अशी उठली की तिची गोल गोल गांड माझ्या बाबूराव ला घासत उठली. तीपुढे मी मागे बाबूराव घासत चाललो. आत आल्यावर मी छत्री ठेवली ति लुगड्याला हात पुसत अंतरुन घालु लागली. माझा बाबूराव कडकच होता. शांता हसत होती.
"कधी बाई पाहिली नाही का"
मी लजलो.
"ख़रच का"?
"गावचा पोरगा तू आणि आजुन कुस्ती खेळला नाही"! तुझ्या कडे बघून किती तरी पोरी बाया जीव ओवाळत असतील".
तशी ति जवळ आली माझ्या छातीत धड़धड़ होत होत. माझा श्वास मोठा झाला. तस शांता ने आपला हात माझ्या छाती वर ठेवला. माझ अंग कापू लागल.तस शांता हसली.
"आजुन तू कोवळा हायस वाटत"
दूसरा हात बाबूराव वर ठेवला तसा मी शहारलो.
क्रमशः
(स्टोरी कशी वाटली ते सांगावे )
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma


User avatar
007
Platinum Member
Posts: 5222
Joined: 14 Oct 2014 17:28

Re: मी सूरज

Post by 007 »

mail by Sagar

मी सूरज


भाग 4
मी डोळे मिटून होतो. शांता माझा बाबूराव टॉवेलवरुनच हळू हळू कुरवालत होती. पहिल्यांदा माझ्या लंडाला असे सुख मिळत होते. मी शांता च्या दंडाला घट्ट पकडले. माझी ऊंची नी शांता ची ऊंची सारखी च होती. मी डोळे उघडले शांता मंद हसत होती. दुसऱ्या हातानी माझी छाती कुरवालत होती. मी तिच्या डोळ्यात पहिले मादकडोळ्यात वासना दिसत होती. माझ्या आंगात शहारा आला. शांता च्या हातानी जादूच तशी केली. टॉवेल च्या आत हात घातला. माझा हात हळूच शांता च्या दुधावर ठेवला. मस्त मउ लागत होते. दोन्ही हातानी मी दूध चोलु लागलो. शांता मंद हसत होती.
"कोना ची थान कधी अशी आवळली होतीस का?"
"हो"!एकदा st मधे. पण वरचे वर दाबली होती"
"तुझी पहिलीच वेळ आहे हे दिसते" तसा तिने आपला हात मला दाखवला.
जोरात हसू लागली. शांता च्या हातात माझा गळाला होता. मी लाजलो.
तिने हात नाकाला लावला वास घेतला.
"मुठ नाही मारत का तू" हसुन म्हणाली.
"मरतो पण 2 महिने झाले मारून"
गळला तरी आजुन लंड कडक होता.
शांता खाली बसली टॉवेल वर केल. लंडाची चमडी मागे केली. माला हायस वाटल. मी मागे गेलो तस तीने कसकन माझा लंड पकडला. हसुन म्हणाली
"आजुन तुझी शिर तुटली नाही"
"आज तोड़ तुझी शिर मला झवून" अस बोलून शांता ने माझा लंड तोंडात घेतला. आणि चोखु लागली. लहान मुला सरख लॉलीपॉप चोखतात तशी चोखु लागली. मी तिच्या केसात हात फिरवत होतो. चोखुन मस्त कडक केला. उठली बाथररूम ला जाऊन आली.
"ये पोरा झव मला मस्त हायस रे तू"
म्हणत मला मीठी मारली. मी पण तिला मीठी मारली .
"मी कधी झवलो नाही"!
"मी शिकवते ना"! अस म्हणत टॉवेल काढून मला नागड़ा केला. 60 w बल्प मधे मी उजळून निघत होतो. माझ्या अंगावर बारीक शेट्ट सोडली तर एक केस नाही. अस वाटत होत ब्लू फिल्म चालू आहे. शांता माझी हिरोइन मी तिचा ठोक्या. मी पण रंगात आलो. तशी शांता मस्त माल दिसत होती. कसलेल्या रांडे सारखी चोखत होती. सनी ताईला पण तिचा हेवा वाटेल अशी चोखत होती. डोळे मिटून एका तालात मागे पुढे करत होती. माझी कंबर आपसुक मागे पुढे व्हायला लागली. मस्त हवेत उडतात तसे वाटत होते. हळू हळू माझा मगे पुढे होण्या चा वेग वाढू लागला. तस मी शांता चे डोक पकडले.
'"अअअअअअ ठहम्मह्महमहम
शान्ताआआआआआ आआआआ"""""
तस शांता माझ्या कडे बघून हसत होती.
माझ आंग थरथरात होत पाय ताठ झाले. तस शांता चा वेग वाढला. मी कन्हात होतो.
"बस शांते बस माझ पाणी येत, "आआआआआ ठहम्मह्महमह"
मी ओठ दाता मधे घट्ट धरले. शांता आपल काम करत होती. खोलीत आवाज येत होता.
बोक, बोक, बुक, बुक, गोगोगो, गो,गो,बो, बो,
मी ओरडलो हळू आवाजात.
"शांते मस्त रानी! "घे मस्त आआआआ हम्मममम्म हम्मममम्म"
शांताचे डोक दाबुन धरले शांता चे डोळे लाल झाले. तस शांताने मला धकलुन दिले. मी भिंतिला टेकुन उभा होतो. पाय कापत होते. माझा सगळा चिक शांता च्या घशात उतरला होता. तिला ठसका लागला होता.
"मादरचोत अस कधी करतात का कधी? जीव गेला असता माझा".
शांता खोकत बोलली तिला धाप लागली होती.
मला काही कळत नहोत पण मस्त वाटत होत. सॉरी पुढच्या वेळी काळजी घेईन. तिच्या जवळ जाऊन तिला गोंजारत बोललो.
मस्त होता तुझा चिक डोळा मारून शांता बोलली.
"आवडला तुला"
"खुप असा घट्ट आणि साठवलेला भारी असतो" मी शांता च्या जवळ जात म्हणालो. "आता तो तुझा आहे कायम चा"
"ख़रच"
"हो"
मी शांता च्या आंगावर हळू हळू चढू लागलो. शांता पण झोपु लागली. तिच्या रासरशीत ओठावर माझे ओठ टेकवले तस शांता किस करू लागली. माझ्या चीका चा जरा सुधा लवलेश नहोता तिच्या तोंडात. तिने सगळा गिलून टाकला होता.
आज माझी खुप दिवसाची इच्छा पूर्ण होणार होती. त्यामुळे मी जास्त उत्साही होतो. आजवर केलेल्या अभ्यासाची आज परीक्षा होती. मी शांताला किस करत होतो. किस करताना तिचे बॉल दाबत होतो.शांता निपचित पडून होती. डोळे मिटून किस ची मजा घेत होती. नरम नरम बॉल मस्त वाटत होते कुस्करायला. शांता ने आपले हात माझ्या पाठीवर ठेवले मी फक्क्त तिचे ओठ चोकत होतो. पिच्चर मधे जस चोखतात तस. शांता मंद स्मित करत होती. माझी मजा बघत होती. माझा लंड परत कडक झाला झटके मारू लागला. तस मी शांता चे गुंडालेल लुघड़ वर केल. गोरी गोरी तिची मांडी मस्त दिसत होती. मी किस करू लागलो तस शांता शहारली.हळू हळू हात तिच्या पुच्ची कडे सरकवत होतो. तशी शांता शहारत होती लुघड़ पोटावर सरकवले. शांता निपचित पडून होती मी काय करतो ते फील करत होती. काळी काळी कुरळी केस तिच्या पुच्ची वर होती. मी तिची शेट्ट कुसकरली. पुच्ची तुन पानी येत होत.मी तिचे पाय फकवले लंड पुच्ची वर घासु लागलो. तशी शांता वळवळ करू लागली.मला जी थेयरी माहित होती तस मी करत होतो.
सगळा आभ्यस झाला असे म्हणारे विद्यार्थी नेमके परिक्षेला सगळ विसरतात हे आज पटल मला. लंड घासल्या मुळे शांता रंगात आली तसा मी माझा लंड पुच्चीत घालु लागलो. शांताच्या पुच्चीचा रस माझ्या लंडाला लागला होता. शांता ने पाय फाकवलेआणि डोळे मिटून हसत होती. लावला लंड पुच्चीला जोर लावला तसा सरकुन बाजूला गेला शांता हसू लागली.
"परत लाव"
मी परत लंड लावला पुच्चीला परत पण तसेच झाल.शांता जोरात हसू लागली.
"नवीन हायस म्हणून जात नाही"
"थंब मी घालते आत"
माझा लंड हातात घेतला पुच्चीला घासला. माझा लंड तिच्या रसाने वोला केला पुच्ची ला लावला.
"लाव जोर घाल आत"
मी दिला दनका जोरात बरोबर पूरा लंड आत गेला. तशी शांता कळवळली.
आआआआ ईईईईगगगगगगग
हळू लूऊऊईऊऊऊऊऊऊ
माला मागे रेटुन धरल.
माझी हालत खराब झाली काहीतरी तुटल माझ अस वाटल. लंड दुखला म्हणून बाहेर काढत होतो. तशी शांता ने मला थांबवले.
"धीर धर जरा! पहिली वेळ हाय तुझी जरा दमाने घे"
तस मी थंबलो.शांता ने मला चोळायला सुरवात केली. तसा माझ दुखन थांबल शांता ची पण पुच्ची दुखाय ची थांबली. तसा मी हळू हळू कंबर हलवायला लागलो. मागे पुढे करत होतो. शांता ने माझ डोक पकड़ल माझ्या डोळ्यात पाहत होती मी पण पाहत होतो. आमचे श्वास वाढत होते. तशी माझी कंबर पण हालत होती. शांता पण साथ देत होती. माझे केस कुरकालत होती. माझा वेग वाढला तस शांता हुंकार देत होती.
हम्मममम्म.
हम्मममम्म हम्म्म्म.
दोघांच्या हुंकारने खोली भरली.
माझ आंग ताठायला लागल. मस्त गोड़ वाटत होत. असच करत रहाव अस वाटत होते. खोलीत
आमच्या झवन्या चा आवाज घुमत होता.
पाच, पाच,पाच पुच,पुच
ह्म्म्म हम्म हम्म हम्म
मी झडायला जवळ आलो तसा माझा वेग वाढला. शांता मला खट्ट पकडूंन होती. ख़लून कंबर हलवत होती. जोरात झवणे चालू केले. शेवट चा दानका दिला तस शांता ने माला घट्ट मीठी मारली. मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत दाबुन धरला. सगळा चिक तिच्या पुच्चीत गळत होता.
माझ्या अंगातुन गॉड शिरशीरी आली. काहीतरी लंडातुन वहत असे वाटत होत. शांता माझ्या कडे पाहून हसत होती. मीठी सैल झाली. मी जोरात श्वास घेत तिच्या छातीवर विसावलो. खुप थकवा जाणवत होता. थोड़ा वेळ झाला तशी शांता म्हणाली,
"कस वाटत राजा मजा आली का"?
"हो" खुप मी दम लागल्या सारखा बोलत होतो. माझा लंड तिच्या पुच्ची तुन पाक् आवाज करात बाहेर आला.तसा मी बाजूला झालो. लंडा ला पाहिले चिकाने चीकट झाला होता. मुरगलून पडला होता छोटा झाला होता. शांता उठली बाथररूम ला जाऊन आली. तसा मी टॉवेल लाऊन मुतायला गेलो. मुतत असताना गोड हसत माझ्या मनात आल सगळ कस स्वप्नागत वाटत आहे. कशी शांता भेटली, कस जवळ आलो, मला खात्री पटली शांता ने मला हेरुन हे सगळ केल.मुद्दाम मला आपल्या कडे रहायला आनले. मला झवायला मजबूर केले. मी खुप खुश होतो.आज मी बाई झावली हा गोड आनंद मनाला सुखावत होता. मलूम पडलेला लंड टॉवेल ने पुसला. आत आलो शांता झोपली होती. आंतरुन एकच दिसत होते.
"लाइट बंद कर झोप बाजूला"
"आज पासनं हितच झोप"
मी शांता च्या शेजारी झोपलो. तस शांता ने माझ्या आंगावर पाय टाकला.
"आजुन कच्चा हायस झवायला"
"तू शिकव की मला"
"हम्म शिकविन की मग माझी दक्षिणा द्यावी लागल तुला"
"तू आधी शिकव मग देतो".
शांता म्हणाली "आजुन तू लय कोवळा हायस", या पुढे झवायचा असेल तर कॉन्डम लावयच मग काय ते बाकी.
"आज तुझी शिर तुटली आज तू मर्द झालास"
"तो तर मी होतोच"
ते दिसयला असत. खरा मर्द हा झवल्या शिवाय नाही होत. जो मर्द स्त्री ला खुश करतो तो खरा मर्द असतो. शांता माझ्या आंगावर हात टाकून बोलत होती. जशी काय माझी लग्ना ची बायकोच.
तुला एकदा काय झवायची कला अवगत झाली की बघ तुझ्या मागे झवायला पुच्या कशा मागे येतात.
एक लक्षात ठेव जो पर्यन्त बाईची झवायची इच्छा होत नाही. तोवर तिला झावयच नसत. कुत्रा कसा कुत्री ला झवायला तयार करतो.तसच आपल माणसांच्या बाबतीत असत. जर स्री ला पुरुष आवडला तिच्या मनात आल झवायचा तर ति काही करुण झवनार. तू स्वतःला तस तयार कर.
मी मनात म्हणतो तू मला तयार कर मग बघ कसा मी बाया झावतो ते.
"मी झवलो का तुला तुझा मना सरख"
"आज पहिली वेळ आहे ना तुझी शिकशील हळू हळू" बाई ला जितका तू गरम करशील तितकी ति मनोसोक्त झवते"
"जस मी करते तुला तस तू कर"
शांता ने आपली चोळी काढली लुघड़ काढून टाकले नगड़ी झाली. माझ टॉवेल काढून टाकले. आम्ही आता परत नागडे झालो. शांता परत रंगात आली.
क्रमशः
मी सूरज
भाग 5
खोलीत आंधर होता.आम्ही दोघ परत नागडे झालो होतो.शांता रंगेल बाई होती. दिवस भर झवल तरी कमी नाही पडनारी. पूर्ण 2वेळा गळला होता माझा म्हणून परत त्याला उठायला वेळ होता. शांता नगड़ी होती अंधार असला तरी खिड़कीतून बारीक उजेड येत होता. आत स्पष्ट दिसत नसले तरी अंधुक दिसत होते.शांता माझ्यावर चढली दोन्ही पाय आजुबाजुला टाकून झोपली माझ्या वर. तिचे बॉल माझ्या छाती वर दबले होते .
बघ कशी किस करते तुला. असे म्हणत आपले ओठ माझ्या ओठावर टेकवले माझा खालचा ओठ आपल्या ओठात घेऊन चोखु लागली. मग मी तिचा वरचा ओठ चोखु लागलो. इतकी मन लाउन चोखत होती कि माझी लाळ पण ति पीत होती. मग मी पण तेच करत होतो. दोघांच्या ओठ चोखन्या चा आवाज येत होता. मग शांता ने आपली जीभ माझ्या तोंडात घुसवली. माझ्या जीभेला लाऊ लागली. तस मी तिची जीभ चोखु लागलो. आम्ही गुंग झालो जीभ चोखण्यात इतके की आम्हाला आमचे भान नाही राहिले. माझा लंड हळू हळू कडक होत होता. जीभ चोखत असताना मस्त वाटत होत. गरम गरम स्पर्श मस्त वाटत होता. एकमेकाची लाळ चोखत आम्ही कुरवाळत होतो. शांताच्या पाठिवरचा हात तिच्या गांडी वर नेला. कुस्करायला लागलो तिची गांड. तशी ति जोरात चोखु लागली. खुप रागडली गांड तिची. तसेच पडून होतो किस करात. तस शांता ने सोडले मला. माझ्या नाकाला चावली. म्हणाली
"अस किस करतात पोरा, किस करताना सगळ जग विसरल पाहिजे तर त्याला मजा येते." तशी ती खाली कुशीवर झोपली माला मीठी मारून .
"तू आणि नाम्या लय भारी झवत असाल" मी म्हणालो
"नाही रे! इतके पण नाही".
"तू जाम झवाड़ी दिसते पण तुझी पुच्ची तशी कडक आहे".१
झवल्यावर आज मला दोन वर्ष होतील.
ही मागच्या गल्ली तली जवान पोर त्यांची शिर मीच तोड़ली. पन आता ति पोर पेठेत जायला लागली. तेव्हा पासन मी नाही त्याना जवळ करत. मग मला दुर्गा मिळाली. तिला बाई लागते अधुन मधून.आम्ही दोघिच झवायचो ति माझी पुच्ची चाटायची मी तिची. कधी काकड़ी घालून चार चार वेळा पाणी काढत असु. मागच्या गल्लीतली पोर खुप त्रास देऊ लागली. कधी कधी रात्री ची दरवाजा वाजवत. कधी मी कुठे आड़ जागी मला गाटून माझे आमे दाबत.लय हैरान केल होत. मी एकटी आहे याचा फायदा घेत होती. हल्ली खुप त्रास देत होती. म्हणून कोनाचा तरी माला आसरा पाहिजे होता. त्यात तू भेटलास. तुला पण गरज होती आणि मला पण.
माझा हात शांता च्या उघड़या आंगावर फिरत होता. मला झवायची इच्छा झाली होती पण शांता ची टेप काही संपत नहोती. माझ्या केसात हात फिरवत ति आपली कहाणी मला सांगत होती.
लवकर लग्न झाल. त्यात नाम्या रंगेल होता.त्याने शांता ला रंगेल बनवल आणि एकटी सोडून गेला. हे शांता मला सांगत होती.
अस नागड ते पण बाई खुशित घेऊन झोपलो होतो. मलाच माझ्या वर विश्वास बसत नहोता. पण हे सत्य आहे आणि ते मी अनुभवत होतो. आता काय रोज झवायची सोय झाली होती. म्हणून मी आता पुरत मनाला आवर घातला होता. शांता माझ्या कुशीत झोपली होती शांत.
पहाटे जाग आली. शांता गढ़ झोपली होती आजुन उठायला वेळ होता. मी शांता कडे पाहत होतो. मनात विचार आला काय रंगेल बाई आहे.झवन्या साठी मला जवळ केल. तशी काय वाइट नाही. पन हे आपल्या साठी घातक आहे. जर धोका वाटला तर ईथून सटकायच. झवायला आयुष पड़ल. आधी आपल्या पायावर नीट उभ रहायच मग लंडाची काळजी करायची. वेवस्तित जम बसला की इथुन निघायच .जोपर्यंत इथे आहे तोवर हिचा चोथा करायचा.
मी परत झोपलो शांता ला मीठी मारून. जाग आली तेव्हा शांता लुघड़ नेसत होती. मी टॉवेल नीट करत उठलो. तशी शांता ने तिरका कटाक्ष माझ्यावर टाकला. तसा मी टॉवेल बाजूला करुण तिला लंडाचे दर्शन दिल. तस तिने ओठाचा चंबु करत लाम्बुन किस केला.त्या किस ला लंडाने सलामी दिली. "जा लवकर उशीर झाला आज आपल्याला" फ़्रेश झालो कपड़े थोड़े आजुन ओले होते. दूसरे कपड़े घातले आत आलो. तस शांता ने मीठी मारली.मी पण तिला घट्ट मीठी मारली जोरदार किसिंग केल .
"आज संदयाकळी झवायच आता फक्क्त तोंड गोड़ कर"
आम्ही निघालो काही घड़ल नाही असच ति वावरत होती. मी तिला पाहत होतो रात्रीच झउन घेतलेली बाई बाहेर इतकी कशी नॉर्मल फिरते. माला मात्र आवघडल्या सरख होत होत. सारखा लंड वळवल करत होता. भाजी उतरून गाड़ी निघुन गेली होती. मी मदत करत करू लागलो कपड़े ठीक होते माझे. आज ऑफिस ला जाऊन चौकशी करायची होती पुढे काय झाल त्याची.
रात्रीच पहिली झवाझवी झाली. आणि जिला झवलो ति डोळ्या समोर.माझी चलबिचल वाढली शांताने ते ओळखले.
"आपन किती काय केल ते लपून ठेवायला शिक, नाहीतर तू या जगात टिकनार नाहीस"
"तुझ्या लंडाला तुझा हातात ठेवायला शिक. ते जमल तर तुला सगळ जमेल आपल मन काबू झाल की सगळी दुनिया आपल्या काबूत येते".
काय बोलत होती ते समजल माला. मी भावना आवरायचा प्रयत्न करु लागलो.
ऑफिस चा गेट उघडला
"जाऊन येतो चौकशी करुण येतो काय झल कामाच ते".
"ये लवकर गाड़ी येणार हाय आज दुर्गा ची" "तुला काम मिळेल"
"येतो लगेच माघारी"
मी मेडिकल मधे पास झालो 2 महीने ट्रेनिंग ला पाठवनार तिकडेच ठारवनार कामाला घ्यायच की नाही ते. लवकरच पुढची प्रोसेस सांगणार 2 दिवसांनी परत बोलावले होते.
मी जाम खुश झालो. देवाचे आभार मानले.
पळत शांता कडे गेलो तिला सगळ सांगितले. ती खुश झाली बाजूच्या वान्या ने आवाज दिला. माल खाली करायचा आणि भरायचा आहे.
आज दिवस भर काम होत दुपार पर्यंत काम झाल वाण्याने पैसे दिले म्हणाला.
"तू शांता कडे कामाला आहे काय?"
"हो माझी मावशी आहे ती"
"बर"
मी शांता कडे आलो बाजूच्या मेस वरुण डबा येत असे. शांता ची पारगी आली रहायला की घरच जेवन असे. नाहीतर मेस चा डबा. जेवन करुण मी दुर्गा कडे गेलो.
दुर्गा बसली होती आज तिचा माल जाणार होता मुंबई ला कपड़े निवडत होती.
"आलास तू"!
"हे सगळे कपड़े भर गाडी आली की त्यात भरायचे आहेत जेवलास का"
"हो आताच"
"तरी ये जेवायला"
त्या डब्यात काय माझी भूख भागत नहोती
मी तिच्या सोबत बसलो जेवयला.
दुर्गा माझ्या समोर बसली होती जेवायला. जाड असल्या मुळे तिची मंडी मोठी दिसत होती. साडित जितक दिसत होत तितक मी पाहत होतो आजुन काय दिसत का ते. पण दुर्गा ला माझ्यात तितका इंट्रेस वाटत नहोता.
दुर्गाच काम करुण मी शांता कडे निघालो.
शांता च्या बाजूला बिल्डिंग होती त्या मधे खाली पार्किंग होत. दुकानवाल्या साठी बाथररूम होता.मी शांता कडे आलो पाऊस पडायची लक्षणे होती. तस शांता ने दुकान बंद करायला घेतल. मी मदत करत होतो.
शांता मधे मधे पार्किंग मधे पाहत होती. तिचा सगळा लक्ष तिकडे होता. मी पाहिलं तर कुत्र्या कुत्री झवत होती. मी आवाज दिला तस शांता ने माझ्या कडे पाहिलं हसुन माला तिकडे बघायला इशारा केला .मी मुद्दाम बघत राहिलो तशी शांता हसू लागली. "चल आटप लवकर नाहीतर पाऊस येईल! घरी जाऊ लवकर".
आम्ही सगळ आवरल आणि निघनार तोच जोरदार पाऊस आला. आम्ही एका छत्री होतो भिजायला होणार म्हणून पार्किंग मधे शिरलो. कुत्र्या कुत्री पण तिकडे होती. आजुन त्यांचे चालू होत.
कुत्रा कुत्रीला हुंगत होता. मधेच तिच्या वर चढ़त होता. पन आजुन त्यांचा लंड कुत्री च्या पुच्चीत जात नहोता. मी आणि शांता ते पाहत होतो. शांता गरम झाली होती. संद्यकाळ ची वेळ त्यात जोराचा पाऊस. पार्किंग मधे कोन नहोते. आम्ही दोघच होतो. शांता गरम झाली होती. माझ्या हाताला धरून आडोशाला गेली. आम्हाला बाहेरच दिसत होत. पण आम्ही पटकन कोणाला दिसत नहोतो. कुत्र्या कुत्री चा खेळ आम्ही बघू लागलो. मी पण गरम झालो. शांता ने आजुबाजुला पहिल माझ्या पेन्टच्या फुग्या वर हात ठेवला चोळायला लागली. मी तिच्या पदरात हात घातला तिचे बॉल दाबु लागलो. तिला चोलु लागलो माझा लंड कडक झाला तसा पाऊस कमी झाला. शांता ने मीठी मारली. मी दूसरा हात तिच्या लुघड्यात घातला. ति आत चड्डी घालत नहोती. लुघड़ नेसत होती नवूवारित आत चड्डी नाही घालत बायका. मी तिच्या पुच्चीत बोट घातले.
कुत्र्या कुत्री चा खेळ बघून शांता चांगलीच तापली होती. तिचा पुच्ची रस पझरत होता. माझे दोन्ही हात काम करत होते. शांता आपले मऊ मऊ पीठचे गोळे मालून घेत होती.खाली तिची पुच्ची सगळा रस माझ्या हातात सोडत होती. शांता माझ्या डोळ्यात मादक पाहत होती. सुस्कारत होती माझा लंड तिच्या हातात होता. ति इतकी गरम झाली की तिला नीट उभ राहता येत नहोते. मी बोट काढले तिचा दाना कुस्करायला सुरवात केली. तशी आजुन पेटली माझ तोंड पकडले आणि किस करू लागली. मला भिंतिला टेकवल आणि मला जोरात किस करू लागली. मी तिची पुच्ची घासत होतो. दोघ ही पूर्ण बुडलो होतो. शांता माझ्या वर बलात्कर करते कि काय असे वाटत होते.
पाऊस मस्त पडत होता. आम्ही पण रंगात आलो होतो.
तितक्यात गाडीचा हॉर्न वाजला. आणि आम्ही भानावर आलो. शांता दचकली मला सोडले. पदराने तोंड पुसले. मी प्यान्टची चैन लावली.माझ तोंड शांताने आपल्या पदराने पुसले .लुघड़ नीट केले केस नीट केले.
आम्ही बाहेर पडलो. संध्याकाळ झाली नहोती पण पाऊस असल्या मुळे अंधार वाटत होता.आम्ही दोघ छत्रीतुन घरी जात होतो.
"चल पोरा लवकर मला आता सहन होत नाही" शांताने चालत असताना पुच्ची ला हात घासत बोलली.
"मस्त किस करत होतास पोरा."
"आजुन थोड़ा वेळ झाला असताना तर तिथच तुला चढ़उन घेतल असत," चल लवकर".
मी हसत होतो.
"मी पण गरम झालो तुझा सारखा"
शांता च्या अंगाला मस्त मादक वास येत होता. इतकी वयस्क असून पण रंगेल होती शांता.
चालतांना मी तिच्या बरोबर चाळे करत होतो. कधी बॉल दाब, कधी गालावर किस कर,शांता लाजुन आजुबाजुला बघत होती.
चाळीत आल्यावर आजुबाजुला पाहून शांता ने माला किस केला.
कानात बोलली.
"झव माला आज माझी पुच्ची लय वळवल ते", तुझा लंड हवाय तिला.
"हो झवतो तुला नगड़ी करुण"
आम्ही अस दोघ एकमेकाला गरम करत खोली जवळ पोचलो.
शांता इतकी गरम झाली की तिच्या डोळ्यात झवायची नशा दिसत होती. आंगातुन गरम वाफा येत होत्या.
कुलुप काढताना शांताच आंग कापत होत.
क्रमशः
मी सूरज
भाग 6
आज मी माझ पुस्तकी ज्ञान आठवत होतो. सगळ्या वचलेल्या स्टोरी भरभर डोळ्या समोरून जात होत्या. आजच्या परीक्षेत फक्क्त पास नाही तर जास्त मार्क मिळवायचे होते वेवस्तित सगळे प्रश्न सोडवायचे होते. मी आज पूर्ण तयारित होतो फक्क्त लंडाने साथ दिली पाहिजे इतकेच.
पाऊस पडत होता त्यामुळे सगळे चाळकरी गप्प दरवाजा बंद करुण होते.
शांता ने कसाबसा दरवाजा उघडला आत गेली. मी आत गेलो दरवाजा लावला आणि वळालो समोर शांता भुकेलेल्या वाघिनी सारखी दिसत होती. डोळ्यातून वासना वाहत होती. मादक दिसत होती मी पुढे झालो तस माझ्या शर्टची कॉलर धरली. आणि माला ओढ़न घट्ट मीठी मारली.माझ्या पाठीवर तिचे हात सरसर फिरू लागले. तिच्या उघड़या कंबरेवर माझ्या हातानी कब्जा घेतला मी चोलू लागलो.
"आज सकाळ पासून त्या कुत्र्यांचा खेळ बघून माझी पुच्ची तुझ्या लंडा ची वाट बघते" "झव आज मला शांत कर माझी पुच्ची" शांता पुटपुटत होती.
"त्या कुत्र्या सारखा आज तुला झवतो बघ कसा"
तस म्हणताच शांता आजुन चेकाळली. माझ्या शर्ट ची बटने भरभर काढून टाकली. माझ शर्ट भिरकाउंन दिले. मी शांता च्या केसाचा मानेचा वास घेत होतो.तिला कुस्करायला सुरवात केली. आम्ही गोल गोल फिरत सगळ्या खोली भर फिरत होतो. बेभान होऊन एकामेकाला चोलत होतो. फिरत फिरत शांता ने लाइट लावला तस खोली भर उजेड पडला. मी तिला भिंतिला टेकवली तिच्या ओठाला ओठ लावले किस करायला लागलो. शांता जितकी तापली होती तितका मी ही गरम झालो होतो. शांता च्या चोली ची बटने काढली तिची कबूतरे मोकळी केली. डावा बॉल तोंडात घेतला उजवा कुस्करायला सुरवात केली. शांता ने हात वर करुण चोली काढून टाकली. एका हातानी माझे केस कुरवालत होती. दुसऱ्या हातानी माझी प्यान्ट चे बक्कल काढले. खाली केली प्यान्ट अंडर वेअर मधे हात घातला. माझ्या लंडाला कुस्करायला लागली. आमचे जोरदार किसिंग होत होते. मी तिची जीभ चोखु लागलो. डावा हात तिच्या मानेवर, गल्यावर, केसात, फिरवत होतो. तिला भिंतिवर दाबत होतो. शांता पण एका हाताने माला चोलत होती. दुसरा हात माझ्या लंडाला कुसकरत होता. अस आमचे चालू होते. माझी पेन्ट पायात आली होती मी ति झटकुन काढून टाकली. शांता चा पदरा खाली लोळत होता.
किस करत करत मी पोटावर आलो हळूच चावल पोटावर.
बेम्बी मधे जीभ फिरवली तशी शांता शहारली.
वयस्कर असून पण 20 वर्षा च्या पोरी सारखी करत होती. तिच्या लुघड़याचा काष्टा सोडला. तशी ति जरा पुढे आली. तीच लुघड़ सोडू लागलो. माझी अंडर वेअर तिने खाली केली दोघ पण नागडे झालो. कपड़े तिथेच सोडून एकामेकाला चोखत चोलत गोलगोल फिरत अंतरुणा जवळ गेलो.
शांता मला जरा पन सोडत नहोती.
जस पिच्चर मधे करतात तस वाटत होत. सगळी अंतरुने खाली पाडली शांता उभी होती. मि शांताला चोखत खाली खाली आलो .शांता ने शेट्ट कापलि होती त्यामुळे बारीक खूंट होते शेटाचे. मी जीभ फिरवली त्यावर शांता ची पुच्ची ओलीचिम्ब झाली होती .वरुण शांता बघत होती तिने पाय फाकवले .माझ डोक पुच्ची वर घासु लागली.
मी पण जीभेला तिच्या पुच्ची वर घासत होतो. तिचा दाना घासला जात होता तस ति चित्कारत होती बोलत होती.
"मस्त रे पोर्र्ररर्राया"
"मॉससससस्त चोख आजुन माझा दाआआआणा, आआहाहाआ,आआहाहाआ,
हम्मह्महमह.

शांता टाचा वर वर करत माझ तोंड आपल्या पुच्चीवर घासत होती.
शांता चे बॉल कडक होत होते. पोट हालत होते थरथरात होते.माझे दोन्ही हात तिच्या कुल्ह्या ना कुस्करत होते. मी खाली बसून तिची पुच्ची माझ्या जीभेने झवत होतो. शांता आता कापत होती माझे केस ओढ़त होती.
तिची पुच्ची बुलबुली झाली होती. माझ तोंड चीकट चीकट झाल होत.मस्त वाटत होत. बुलबुलीत शांता ची पुच्ची तशी मोठी होती. माझ तोंड आत खोल जात होत शांता चा दाना फड़फड़त होता.
शांता ने मला घट्ट दाबुन धरले. तीच पाणी जवळ आल होत तस आजुन जोरात बड़बडू लागली.
"

मॉससससस्त पोराaaaaaaaaaaa"
"आआआआआआ हहहहHहठहठहद"
"hmmmmm ,हम्मममम्म."
मी गुदमरलो.
तशी शांता झटके मारू लागली.
"आआहाहाआ, आआहाहाआ, आआहाहाआ,"
टाचा वर करुण दाबुन धरल मला.माझा जीव कासावीस झाला. शांता चे सगळ पानी गळाले माझ्या तोंडात .मी तोंडात चादर घातली पुसून टाकले सगळ .तशी शांता खाली हळू हळू झोपली. आजुन सुस्करी सोडत होती. नगड़ी एका कुशीवर डोक जमनीला टेकुन हाफत होती. मी तिला पाहत होतो. माझा सोटा कडक होता. माझा कामरस टिपकत होता. झटके मारून दुखत होता जरा जारी हात लागला असता तर पिचकारी उडली असती.
शांता अर्धवट डोळे उघड़त बोलली.
"आज काय जादू झाली! मस्त वाटल अशी माझी दुर्गा ने पण नाही कधी चोखली" हम्मह्म' हम्ममह' हम्म '
"आज तुला झवाझवी कशी असते ते दखवतो "
अस म्हणत मी शांता जवळ गेलो.तिचे केस घट्ट पकडले आणि मगे नेला हात. तस शांता चा चेहरा वर आला केस मगे गेले.तिचे ओठ वर आले तशी ति ओरडली.
"ऑhaaa"
तिची मान वर झाली चेहरा छता कडे होता. तिच्या गळ्याला मी माझ नाक लावल वास घेऊ लागलो. शांता च्या घामाचा वास मधुर होता. जीभ लावली तर खरट लागला. मी लांब जीभ करुण तिच्या गळ्याला चोखु लागलो.तशी ती शहारली. मी उठून तिच्या खांद्यावर चोखु लागलो. माझा लंड तिने तोंडात घेतला. मला हायस वाटल. मी सुस्कार सोडला तशी ति माझ्या कडे मादक पाहु लागली. माझा लंड आजुन आत घेऊ लागली. तस मी थांबवले. शांताच्या मागे आलो. तिच्या मानेवर मागून किस केला. हळूच चावल तशी ति शहारली. आणि कुत्री सारखी ओनवी झाली. मी पण कुत्र्या सारखा तिच्या मगे आलो. पाठी वर जीभ फिरवत राहिलो. तशी ति हाफ़ू लागली. आपली गांड मादक वरखाली करू लागली.
"बस कर पोरा आता माझी खाज मिटाव लय आग लावलीस"
हम्ममह, हम्ममह, शांता कन्हत बोलली
"झव ना माला अस काय करतो"
"नाही सहन होत रे माझ्या ठोक्या"
"मला पण नाही होत सहन" तुला कुत्र्या सारखा झावतो.
"घाल मागून पुच्चीत माझ्या"! घाल रे लवकररर्रर्रर."
मी शांता च्या कंबरवर चटात होतो. मधे चावत होतो. तशी शांता वलवलत होती. शांता च्या गांडीवर चावल तशी शहारली. तिच्या गांडी वर रोमांच्य उभे राहिले तिच्या पुच्ची तुन कामरस टिपकत होता.
मला पण धीर धरवात नहोता. मी मागे खाली बसलो तस शांता ने गांड वर केली. पझरलेली तिची पुच्ची मस्त दिसत होती. मांड्या पाझरलेल्या पाण्याने भिजल्या होत्या. मी बोट घालून तिची पुच्ची फकवली. सगळ बुलबुलित लागत होत. बोट घालताच तिला करंट लागल्या सारखी हल्लली. मी गूढ़गे जमिनीवर ठेवले माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला. हळू हळू आत घालत होतो.थोड़ा वर उठलो तसा माझा सोटा शांता च्या पुच्चीत गप्पकन घुसला. शांता जरा हल्ली. पण मस्त गप्पकन आत अगदी खोल गेला. तस मी हळू हळू मागे पुढे करू लागलो. शांता मान वर करुण आनंद घेत होती. मी मागे कुत्र्या सारखा झवत होतो. पुच्ची चांगली ओली होती. माझा लंड पण मस्त तयार होता. त्यामुळे सगळ कस मस्क्या सरख होत होत. मी मागून हळू हळू झवत होतो. तशी शांता रंगात आली. मना हलवत डोळे मिटून झवून घेत होती.
"मस्त पोरा असच कर झव मला झव" आआआआ, हहहहहह, हम्मममम्म, "तुझीज्झझझ रांड झाले मी आज मस्त झव" आआआआ. अस बडबडत होती. मी झवत होतो माला मस्त वाटत होत ओठ चावत मी तिला झवत होतो.आमच्या झवाझविचा तालबद्ध आवाज खोलीत घुमत होता. शांता ची गांड मस्त हालत होती. माझ्या दनक्याने माझ जवळ आल होत. तसा मी थंबलो जमत नहोत. पण आज या शांताचा माज मिटावाय ची होती. म्हणून थंबलो बाहेर काढला तस शांता म्हणाली.
"काय र काय झाल "!
"काही नाही ये खाली झोप"
तशी फिरली आणि मला आंगावर घेतले.
तीच दूध पिऊ लागलो. तस शांता ने माझा सोटा आपल्या पुच्चीत घातला. तस मी हळू हळू झवु लागलो. तशी शांता आपले दोन्ही पाय माझ्या पाठिवर आणले. पायची कैची मारली माझ्या कम्बरेला. तस मला झवाची मजा येऊ लागली. माझा जोर वाढला.
"मस्त झव झव आआआआ आआहाहाआ" माझा वेग वाढला. तशी शांता मला घट्ट पकड़ू लागली. आम्ही दोघ घामाने पूर्ण भिजलो होतो. बाहेर पाऊस कमी झाला होता. तसा माझा वेग वाढला. शेवटी तर दोघांची आंग इतकी आवाज देत होती की खोली घुमु लागली. शांता स्वर्गसुखच्या पालिकडे गेली होती मी पण.
शेवटच्या दनकयाने शांता आणि मी शांत झालो. घट्ट मिठित दोघही जग विसरलो होतो. थोड्या वेळा ने जाग आली.
खोलीत सगळी कडे कपड़े पडले होते माझे आणि शांता चे. मी बाजूला पडलो शांता माझ्या कडे पाहत होती.
"आज तू मला जिंकलस आज पासन मी तुझी रांड झाले" अस म्हणत माझा किस घेतला. तिला नीट उठता येत नहोत. कशी तरी उठली लुघड़ कस तरि गुंडाळले आणि बाथररूम ला गेली.
मी पडून होतो. माझा सोटा आकसुन बारीक झाला होता. 6.30 वाजले होते. आम्ही 2 तास झवत होतो. यात शांता 4 वेळा आणि मी 2वेळा झडलो होतो.
त्या दिवशी आम्ही रात्री 2वेळा झवलो.
शांता चा आता मी हक्का चा ठोकया झालो होतो.
क्रमशः
(पुढे कथानक चालू ठेवायची का?असल्यास तसा रिप्लाय दया धन्यवाद)
कांटा....शीतल का समर्पण

(¨`·.·´¨) Always

`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &

(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !

`·.¸.·´
-- 007

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Post Reply