मी सूरज

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

मी सुरज
भाग 11
रत्ना माझ नऐकता रत्ना हॉल मधे गेली. मला वाटल आता भांडे फुटनार म्हणून मी मागोमाग गेलो पण बाहेर कोनीच नहोते. रत्ना खाली बघून आली.
"आजुन आली न्हाइ ती जा खाली बिगी बिगी"
मी रत्ना ला मीठी मारली. "आता पूरे कर म्या तुझीच हाय"
अस म्हणत मला दूर केल.
मी खाली आलो दुर्गा दिसत नहोती. या गडबडीत मी नाष्टाच नाही केला.
मी दुर्गाला शोधू लागलो तस मला बाथररूम मधे कोणाचा तरी आवाज आला. मी तिकडे गेलो तिथे दुर्गा होती. डोळे लाल झाले होते पदर ठीक नहोता तिचा.मला पाहताच मंद हसली.
"मस्त झावतोस रे".
"तुम्हाला माहित होत आम्ही झावतो ते"
"त्या दिवशी तू तिला मीठी मारली ते मी आरशात पाहिले".
अस म्हणत दुर्गा ने कस कन माझा लंड दाबला. "तू कधी नाशिकला जाणार आहे".
"आजुन 4दिवस आहे"
"ठीक आहे. आजच रत्ना ला गावी पाठवते" मी दुर्गाला भिंतिला नेऊन दाबल
"कशाला"
गालात हसत "ती अधुन मधुन जात असते"
तस मादक हसत दुर्गा वर गेली. मी माझ काम करू लागलो.जाम खुश होतो.रत्ना ला झवलो पण आजुन मन नाही भरले होते. 11वाजले होते रत्ना खाली आली. आपल्या पदरामधे बांधून मला नाष्टा आणला होता. आज मला खुप मस्त वाटत होते. रत्ना माझ्या गालावर किस देऊन वर गेली. मी रत्ना चा विचार करत होतो.जर रत्ना पाहिजे तर दुर्गाला ख़ुश करायचं .इथुन जायच्या आधी रत्ना ला मनोसोक्त झवायच. हे माझ्या मनात पक्का झाले रत्ना चा विचारकरत मी काम करत होतो. दुपारचे 1 वाजला तस मी काम बंद केले आणि जेवणाची वाट बघत होतो.रत्ना खाली आली जेवन घेऊन. जरा नाराज दिसत होती.
मला पाहिले तशी खुश झाली.रोजच्या प्रमाणे मी तिला बाथररूम च्या जवळनेल. खुप दाबली किसिंग केल ते करत असताना रत्ना ने मला थंबवले.
"आज म्या माझ्या घरी माहेरी जाणार हाय. उदया सांध्यकाळी येणार माझ्या राजा थोड़ी कळ काढ़."
मी नाराज झाल्या सारख केल.
"राजा म्या तुझ्या साठी जाते र तुला एक गुपित आनाया जाते"
अस माझ्या कानात बोलली.
" काय गुपित आहे "
"ते म्या आल्यावर सांगते की"
अस म्हणत रत्ना वर गेली.
मी जेवन करत दुर्गाचा विचार करत होतो. आज हिची खाज मिटवनार अशी,की रत्ना कायमची मला दिली पाहिजे. जेवन करुण मी ताट धुतले.थोड़ा पडलो कारण दुपारचे कोन नसत आणि सकाळ च्या झवाझवी मुळे थोड़ा थकवा होता.
रत्ना नटुन मस्त दिसत होती. आम्ही मस्त हसत होतो. मधेच रत्ना ने मला किस केला. तशी मला जाग आली. मी उठलो मस्त झोप लागली होती म्हणून रत्ना स्वप्नात अली होती.
मी फ्रेश होऊन कामाला लागलो .आज काम कमी होत 4 वाजता रत्ना खाली आली. हातात कापडी पिशवी होती. तिच्या मागोमाग दुर्गा खाली आली.मला ईशार्याने किस दिला मी पण परत फेड केली.
"येते मी"दुर्गाला बोलली.
रत्ना पाठमोरी मस्त दिसत होती. झवल्या मुळे तिची चाल बद्दली होती .मादक पद्धतित कंबर हालत होती. जरा जाड असती तर लोकांच्या नजरेत बसली असती. दुर्गाचा आवाज आला तसा मी काम करायला गेलो. सगळ काम संपवल होते. 5 वाजले मी सगळ आवरुन बसलो दुर्गा आत आली माझ्या बाजूला बसली.
"कधी पासून चालू आहे तुमच"
"दोन दिवस झाले"
"आवडली तुला"
"हो"
"आधी मला सांग शांता ला कसा मिळालास" मग मी माझी टेप सुरु केली.
आमच्या झवाझविचा विषय सांगितला.तस दुर्गाचा हात पदरातून छातीवर गेला
मधेच दुसऱ्या हातानी पुच्ची ला चोलत होती. मी मुद्दाम रसभरित सांगू लागलो तशी ती गरम झाली .
सगळ बंद कर निट आणि वर ये लवकर.
मी मस्त काडी लाऊन दिली. हिला जळवायच मग योग्य वेळ आली की रत्ना चा विषय कढायचा .
माझ्या मनात धड़धड़ सुरु झाली. तसाच मी वर गेलो दुर्गा माझी वाट पाहत होती. मी जसा आत गेलो तशी दुर्गाने झड़प घातली माझ्या वर. किस करू लागली मी पन किसिंग करू लागलो आम्ही किस करत हॉल मधे सॉफ्यवर आलो. दुर्गाचा पदर खाली पडला होता. मस्त मोठे बॉल होते. तशी ति जाड होती लिपस्टिक मुळे ओठ जरा काले होते. पण चोखयला मस्त वाटत होते. मी ब्लाउज वरु तिचे गोले दाबत होतो. खुप चोळले तिच्या डोळ्यात वेगळी नशा होती. शांता आणि रत्ना पेक्षा वेगळी किस जाणवत होती. तिच्या तोंडाला वेगळा वास येत होता. पण सुवासिक होता जस काय पान खाल्या सारख आणि चव पण मधुर होती. दुर्गाच्या उघड़या पोटावर हात ठेवला. मस्त मउ मउ होत मी तिचे पोट चोळले. तशी दुर्गाने माझे ओठ हळू दातात धरले. जीभेने चोखत होती. माझा हात दुर्गाच्या बॉल वर तर दूसरा हात साड़ी वरुन तिची पुच्ची चोळत होतो. आम्ही मस्त रंगात आलो होतो. दुर्गा मला चोळत होती. पाठीवर तिचे हात गरगर फिरत होते. बसल्या मुळे निट चोळता येत नहोते. दुर्गा जरा रुन्द आंगची होती. माझ्या मिठित मावत नहोती. मला उठवल तसा मि उठलो बाजूला झालो.
"काय मस्त चोखतोस आवडल मला, दोघिंना चोखुन मस्त शिकलास"
तिला दम लागला होता. फक्क्त ब्लाउज वर मस्त दिसत होती. पिवली साड़ी होती तिची. ब्लाउज मधुन अर्धवट बाहेर आलेले तिचे बॉल,मस्त 2 लीटर दूध असेल एका मधे इतके मोठे होते.दुर्गाच्या डोळ्यात वेगळी नशा होती. डोळे लाल होते तिचे डोळे का लाल ते काही समजत नहोते.
आणि दुर्गा एकदम अशी राकट झाली. उठली वर तसा तिच पदर खाली पडला. मला पकडले माझ्या डोळ्यात बघत माझ्या जवळ आली.क्षणभर मला पाहिले गप्पकन मला आपल्या जवळ ओढ़ले. आपल्या छाती वर दाबले तसा मि ब्लाउज वरुण तिचे बॉल चोखु लागलो.तिला कुस्करायला सुरवात केली. मी पण रांटी पने तिला चोळत होतो. सगळी कडे पटापट किस करत सुटलो.तशी दुर्गा शहारली मला चोलु लागली.तिच्या गळ्याला किस करत हळूच चावत होतो. तशी ति मादक सुस्करी सोडू लागली. माझे हात पाठीवर फिरत होते. तिचा ब्लाउजचे मागून हुक काढत होतो. ब्रा ची पट्टी ओढली. घट्ट ब्राची पट्टी फट्ट असा आवाज करत होती. दुर्गा माझ्या कानाला आपला गाल घासत होती. मधेच चोखत होती सुस्करी सोडत होती. मला दूर केला तसा तिचा ब्लाऊज ढीला झाला. तिने तो काढून टाकला. पांढरी ब्रा त्यात तिचे कबुतर कातिल दिसत होते. माझ्या कडे मादक बघत जवळ येत होती. जवळ येताना हळू हळू आपली साड़ी च्या निर्या सोडत माझ्या जवळ येत होती. मला तिला नागडे बघायच होत म्हणून मी हळू हळू मागे सरकत होतो. तशी ति मादक हसत जवळ येत होती. मी भिंतिला टेकलो तस तिने माला दाबले.ती आता परकर आणि ब्रा वर होती. मस्त हॉट दिसत होती. माझ्या पेंट मधे तंबू झाला होता.दुर्गाने हात ठेवला तस मी डोळे मिटले. ती खाली बसली पेन्ट खाली केली. अंडरवेअर पण खाली केली. माझा लंड चोखु लागली मी शहारत होतो. हळूच तिचे डोक पकडले आणि तिच्या तोंडात मागे पुढे करु लागलो.मी मुद्दाम तिला जोरात करत होतो. तशी ति आजुन आत घेत होती .बुक, बोओक, बोओक ,व्वुक, व्वुक,वॉक वॉक असा आवाज येत होता. मस्त इंजॉय करत होतो. दुर्गा पण मी तिचे तोंड झावतो ते इंजॉय करत होती .माझ गळायला आले तस बाहेर काढत होतो. पण दुर्गाने आजुन आत दाबले तस मी तिच्या तोंडात झडलो.
घट्ट दाबले तिचे तोंड माझ आंग कडक झाले होते. सगळ दुर्गाने पिउन टकल माझ पाणी. मी शांत होताच तिला सोडले तशी ति मंद स्मित करत माझा आधार घेत उठली. परकर वर केला. तिची काळी चड्डी मस्त दिसत होती मांड्या मधे. मला खाली बसायला बोलली मी समझलो खाली बसलो. आधी तिच्या पायावर चाटु लागलो. तशी ति शहरात होती दोन्ही पाय जवळ आणून पायावर पाय घासत होती. तिला फिरवली भिंतिला टेकवली तशी ति माझ डोक आपल्या पुच्ची वर घासु लागली. तिची चड्डी ओली झाली होती तिची पुच्ची रस सोडत होती. छान वास येत होता. मी चड्डी खाली केली चड्डिला रस लागला होता. मी हळूच जीभ लावली.
aaahaaa aahaannaahha maaasasst असे हल्केच ओरडु लागली.
मी मुद्दाम तिची पुच्ची चाटत असताना आवाज काढत होतो.
पपूच ,pochhhchj, puuuchh, puuchjcc chhukk,
दुर्गाला आता सहन होत नहोते.तिला तीच वजन तोलत नहोते. ति माझ्या आंगवर पडू लागली मी हळू हळू खाली झोपु लागलो. तशी ति माझ्या तोंडावर बसु लागली मी खाली झोपलो. दुर्गा माझ्या तोंडावर बसली होती. तिच्या वजनाने मी गुदमरत होतो. तशी ति मुतायला बसल्या सारखी बसली.वर हात करुण परकर कडुन टाकला. चड्डी तानूनन फाटायला आली होती .एक पाय वर करून तिने आपली चड्डी कडुन टाकली. माझ्या तोंडाला आपली पुच्ची घासत होती.
"aahaaaa,
maassat ,असच झव मला masssat,
खुप शिकवल तुऊऊऊइला शान्तताता, neeeeee maaazt aaahaaja आहहजजहा, hhhhhhhjj, हजाहजजजसज्जस, hmmmmmh
चोखहदझह ,आआहज्जाज चूऊखहज्ज्ज्ज्, माजसस्तद"
दुर्गाचे ब्रा मधले गोले हालत होते मी हातानी कुस्करायला सुरवात केली. तस तिने आपली ब्रा काढली फेकून दिली.
"चोळ मस्त चोळ माझे दूध." mmma, आएहजजजज, masastt,
अस बोलत आपला सगळा पुच्ची चा भार माझ्या तोंडावर टाकला आणि झडली. आचके देत देत झड़ू लागली. मी तिचे बॉल जोरात दाबुन धरले गोरे गोरे मस्त मोठे बॉल माझ्या हातात मावत नहोते दुर्गा हफत हाफत बाजूला लवंडली.
माझ्या कडे बघत म्हणाली.
"मस्त चाटलिस पुच्ची माझी" झोपलेली दूर्गा मादक ललने पेक्षा मस्त दिसत होती. आता तिचे डोळे कालेशार दिसत होते. लाल पणा कमी झाला होता. माझी पेंट माझ्या पायात होती.
दुर्गा मस्त माल दिसत होती. पायात पैजन, हातात बांगड्या, भरिव मांड्या, थुलथुलित मोठ पोट, दोन दोन लिटरचे दुधाची डेयरी. लांब नाक, रुन्द कंबर, गोल चेहरा, मस्त गोरी होती. मी माझी पेन्ट काढून टाकली. एक पाय तिच्या वर टाकला तिचे दुध पिऊ लागलो. तशी दुर्गा मला कुरवालत होती. मी एका हाताने तिला कुस्करायला सुरवात केली. दूसरा हात तिच्या पुच्चीवर ठेवला तिने शेट्ट काढली होती. हाताला ते खूंट लागत होते.जास्त झवल्या मुळे दुर्गाच्या पुच्चीचे ओठ जरा मोठे होते दाना चांगला मोठा होता. मी दाना चोलु लागलो. तशी दुर्गा नशेत जात होती. सुस्करी सोडत होती.
हम्मममम्म, आयाAआआआआ, ईईईईगगगगगगग ,
दुर्गाने पाय सरळ केले. तस मी माझ बोट तिच्या पुच्चीत घातले. मस्त लिबलिबित होती. पाणी सुटल होत त्यामुळे पॉच पॉच प्यूच असे आवाज येत होते. दुर्गाची पुच्ची म्हणजे खंडाला चा बोगदा झाला होता. दुर्गाचा दाना खुप चोलत होतो.
दुर्गा तळमळत होती.
मम्ममहहआ, ठहम्मह्महमहम, ब्ब्ब्ब्ब्ब्ससस्स,
जजाआव, झाआववव,
झव रे नाही सहन होत. अस बडबड थरथरात होती. माझी तीन बोटे तिच्या पुच्चीत घातली. माझा लंड कडक झाला होता .समोर अशी तड़फनारी असली की माझा लंड जास्त कडक होतो. मी हात काढला तिचा पायात आलो. तस दुर्गाने पाय फाकवले पुच्ची दोन्ही हातानी फाकवली. आणि अधीर होत म्हणाली. "झावरे घाल तुझा पोपट आणि झव माझी चिमनी" अस म्हणत पाय जमनीला घासु लागली. तसा मी लंड पुच्चीवर लावला दोघांच्या कामरसाचा वास सुटला होता. लंड दान्यावर घासला तशी दुर्गा आजुन तळमलु लागली. मी गप्पकन घुसवला.
बुळबुळीत पुच्चीत पटकन घुसला आणि खोल गेला होता. माझ्या दनक्याने दुर्गा जाग्यावर हल्ली. मी दाबुन धरला लंड तिच्या पुच्चीवर. तशी दुर्गाने पायची कैची मारली मला. तशी माझी कंबर आवळली गेली दुर्गाच्या पुच्चीवर. आणि आपोआप माझी मान वर झाली. मस्त वाटत होत तशी दुर्गा शांत झाली.
माला किस करत होती. तीच पोट मोठ असल्या तिला उठायला जमत नहोते. माझ जे आंग मिळत होते तिथे ति किस करत चावत होती.मी खाली वाकुन तिला किस करू लागलो. आणि कंबर हलवुन झवु लागलो. पाच, पाच, प्यूच ,प्यूच ,फाट, फॉफ.. फोआफ्फ... फाट ..फाट.. आशा आवाजाने पूर्ण खोली घुमत होती.
"मसस्त झव झव आआहाहाआ" hhhhh
"लय जोर आहे रे तुझ्यात कर झववुन टाक मला हहहहह हहमहम्मह्म"
"तुझ्या सारख्या मस्तल माल ला झवायची मज्जा वेगळी आहे, घे .घे माझा लंड घे" "हम्ममह,,,,,,hmmmm,,,, हम्ममह
अस बोलत मी झवत होतो.
दुर्गाचा बोगदा मोठा होता. त्यामुळे मला वेळ लागत होता माझ पाणी पाडायला. दुर्गा मस्त झडत होती. तिच्या डोळ्यात समाधान होत. मी झडायच्या जवळ आलो तस जोरात झवत होतो. झवताना दुर्गाचे आंग मस्त हालात होते बॉल दनकयाने मागे पुढे होत होते. पोट मस्त हालत होते.
मि जोरजोरात झावत होतो. घट्ट मीठी मारत माझ पाणी दुर्गाच्या पुच्चीत उडाले .तस मी दुर्गाच्या आंगावर पडलो .माझ सगळ आंग थरथरत होते. जवळ जवळ वीस मिनिट आम्ही झवत होतो. प्यूच आवाज करात दुर्गाच्या पुच्चीतुन माझा लंड बाहेर पडला. दुर्गाच्या पुच्चीतुन सगळ चिक वाहत होता. मी उठनार तोच दुर्गाने मला परत मीठी मारली. दुर्गाचे डोळे बंद होते चेहरा समाधानी होता. मी बाजूला पडलो तिच्या घड्याळात 8 वाजले होते.
दुर्गा उठली मला किस करून म्हणाली.
"मस्त झावतो तू आजुन माझ मन भरल नाही" अस म्हणत हॉल मधुन बाथररूम ला जात होती. मस्त हळूवार चालत नागड़ी जात होती. चलताना तिची गांड मस्त वर खाली होत होती. मी तिची चाल बघत होतो. तशी दुर्गाने मागे वळून पाहिले. आपले हात आपल्या गांडीवर असे ठेवले की माझ्या लंडाची हालचाल सुरु झाली. मादक पाहत दुर्गा बाथररूम ला गेली.
क्रमशः
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

मी सुरज
भाग 12
दुर्गाच्या अदा पाहून माझा बुल्ला हालचाल करू लागला. सकाळ पासून झावतो आहे. तरि हा उठतोच आहे तरि मी दोनवेळा मनोसोक्त झडलो होतो. आजुन रात्र बाकी आहे आजुन फारतर एकदा गळेन. मग पुढे काय ही बया अशीच नाही सोडनार, आणि असपन उठला तरी लवकर झडनार नाही हे मला माहित होत. असे विचार करत मी बाथररूम कडे वळलो.दुर्गाने घर मस्त बांधले होते. झोपड़पट्टी असली तरि घर छान आणि मोठे होते. हॉल किचन टॉयलेट बाथरूम समोर बेडरूमआणि पुढे एक छोटी खोली होती. त्यात रत्ना राहत होती.
दुर्गा बाथररूम मधुन बाहेर येत होती. "आधी जेवन करूया, पूरी रात्र आपली आहे"
अस म्हणत दुर्गा नागडिच बाहेर आली. माझा सोटा झोपला होता. दुर्गाच्या गांडी वर एक चापट मारली तशी दुर्गाने आपली गांड आकसुन धरली. मादक गांड हलवत किचन मधे गेली.
मी फ्रेश झालो लंड चांगला धुतला तिथे असलेल्या टॉवेल ने आंग पुसले बाहेर आलो. दुर्गाने जेवणाची तयारी केली होती. नागडेच जेवत होतो. दुर्गा अशी नागड़ी मस्त दिसत होती .ट्यूबलाइट च्या प्रकाशत आजुन हॉट दिसत होती.
"भरपूर जेव आजुन तुला खुप मेहनत करायची आहे". अस म्हणत दुर्गा गालात हसू लागली.
"तुझ्या सारखी गरम गरम माल असेल तर मेहनत करायला मजा येते" मी तिला डोळा मारत म्हणालो.
"हो का,बघू"आता पर्यंत मेहनत बरी आहे. पुढे बघू जमते का"
माझ जेवन संपले तस मी माझे जेवनाचे ताट ठेवले बाहेर येऊन बसलो. Tv लावला नागड़ाच बसलो दुर्गा आत आवरत होती. हळूच मला पाहत होती. मागून दुर्गाची गांड मस्त हलत होती.
दुर्गा हातात दुधाचा ग्लास घेऊन आली. माझ्या जवळ येत असताना tv च्या बाजूला एका डब्बी होती. ति घेतली त्या डब्बीतल्या दोन गोळ्या दुधात टाकल्या मादक हसत माझ्या जवळ आली.
"काय आहे ते" मी कचरतच विचारले.
दुर्गा हसत म्हणाली
"माझ्या घोड्याला आज मोठी दौड मारायची आहे, मग ताकद नाको का यायला"

अस म्हणत दुर्गाने एक घोट पीत सॉफ्यवर चढली.दोन्ही पाय फाकुन माझ्या मांडीवर बसली पाय टाकून .एक घोट ति एक मी अस करत आम्ही दूध संपवल. दुधाला येणारा वास हा मगाशी दुर्गाच्या तोंडाला येत होता. म्हणजे दुर्गा झावन्याआधी या गोळ्या खात असे. माझ्या उठलेल्या लंडाला दुर्गा आपली पुच्ची घासत होती.तिच्या बॉल वर पडलेले दुधाचे थेंब मी चाटून साफ केले. तशी दुर्गा शहारत उठली मादक चालत किचन मधे गेली. मला मादक बघत जवळ यायचा इशारा केला.माझी पहिलीच वेळ होती अस काही नशील खाण्याची. मी पहिला जरा अडखळलो पण सावरल स्वतःला. दुधात जे घातले होते त्याने माझ डोक झिंझिनत होत .डोळे नशीले झाले होते. दुर्गाचे पण डोळे लाल झाले होते. आम्ही दोघ खुप गरम झालो होतो. मी दुर्गाला जवळ ओढल किस करायला सुरवात केले.दुर्गाची पण तीच अवस्था होती. आम्हाला सेक्स ची नशा झाली होती. मी स्वतःला हलक हलक आणि जोश असल्या सरख फील करत होतो. दुर्गाला आवेशात किस करत होतो चोखत होतो. वास घेत होतो दुर्गा पण असेच करत होती. जास्त मादक झाली होती.एकदम रांटी झोम्बाझोंम्बी चालू होती. दुर्गाला उचलत होतो पण ति माझ्या मिठित मावत नहोती. तस तिने माझा आधार घेत किचन कट्टयवर बसली. पाय वर केले फकवले तसा मी तिच्या पुच्चीवर जीभ फिरवू लागलो आणि आवेशात चोखु लागलो.
आहहजज ,aahhhaaaaa ,हहहहहह hmmmmmm..….... आआईईईगगगग, छहुओखदह ,,,,,,,,सहूऊखदहज्झज्ज
अस करत दुर्गा ओरडत सुस्करी सोडत होती. माझा लंड एकदम कडक झाला इतका की सरळ रेशेत उभा राहिला. तस मि दुर्गाच्या पुच्चीवर हातानी कुस्करले दुर्गाच्या काम रसानी माझा हात ओला झाला. तो कामरसाचा हात माझ्या लंडाला लावला ओला केला लंड. तस दुर्गाने मला खाली झोपयला सांगितले दुर्गा कट्यावरुन खाली उतरली. माझ्या तोंडावर बसली आपली गांड घासु लागली. तोंडावर मी जीभेने तिचे कुल्हे चाटु लागलो. तशी ति सुस्करी सोडू लागली. खाली वाकुन माझा कडक झालेला सोटा तोंडात घेऊन चोखु लागली. मी खाली झोपलो होतो दुर्गा माझ्या वर होती.दुर्गाची पुच्ची माझ्या तोंडावर होती. माझा लंड तिच्या तोंडात होता. मी दुर्गाची पुच्ची चोखत होतो दुर्गा माझा लंड चोखत होती.
पूउच्च ,पूउच्च, कच्छप, छहाप chhhooouu,,,,,,,,
बबूबब्बोऊ ,बोओक, boooo, बोओक ,,,,,
‌गगगोगप गोऊऊऊ गहहुUguuuu अशा चोखाचोखी च्या आवाजाने किचन भरले होते. मनोसोक्त चोखुन झाल्या वर आम्ही उठलो. दुधातल्या गोळ्या मुळे आम्ही झावझविच्या नशेत होतो.मला खाली काही जाणवत नहोते. लंड कडक होता चोखत होती तेव्हा फक्क्त मस्त वाटत होत.दुर्गाच्या आंगात झवायची आग लागली होती.माझे पण तसाच झाल होत.मी दुर्गाला मिळेल तिथे चाटत होतो. कधी पोटावर ,पायावर,मानेला, बॉलवर, काखेत तर जाम आवडत होत. तिच्या घामची खारट चव मस्त वाटत होती. जस मी चोखत होतो तशी दुर्गा सुस्करी सोडत होती. मला कुवळत होती माझे केस ओढ़त होती. आम्ही खुप पेटलो होतो माझ्या कुस्करन्याने दुर्गा विव्हाळत होती.
"aaahhh maast आहहजज,,,,,,,,,, chhhokkk मम्ममम्मदद chhhokh माला आठहहज आहहहहह आह्हाहाः अठहम्ममम्म्फम्मदम्म
दुर्गा भिंतिला तोंड करून उभी राहिली. माझ्या ताकदी पुढे दुर्गा टिकट नहोती.
दुधातल्या गोळ्या मुळे माझी ताकद वाढली की काय असे मला जानवू लागले. मला स्पुरती आल्या सारखी वाटू लागल. सकाळ पासून मी झवत होतो. दूध पिल्यावर मला अजिबात थकवा जाणवत नहोता. दुर्गा आता पर्यन्त एकदा झडली होती.तिच्या पुच्चीतुन पाणी गाळत होते. माझा लंड दुर्गाच्या लालेने चिकना झाला होता. दुर्गा कुत्री सारखी खाली वाकली खाली वाकताना दुर्गा अशी वाकली की तिची गांड वर आली. पाठ खाली झुकली होती. डोक थोड़ मगे आल होत. मस्त पोझ घेऊन होती दुर्गा. दुर्गाचे अर्धवट सुटलेले केस मी सोडले. मी मागे येताच दुर्गा आपली गांड हलवायला लागली. मी मागून दिसनारी तिची पुच्ची हातानी कुस्करली. खुप पाणी पाणी झाली होती दुर्गाची पुच्ची. मी दुर्गाच्या पुच्चीत लंड घातला जोरात दनका दिला. तशी दुर्गा पुढे सरखली दुर्गाने कशाचा तरी आधार स्वतः ला सावरल. पाक् असा आवाज आला. मी संथ लयी मधे दुर्गाला झवत होतो. दुर्गाच्या उघड़या पाठीवर हात फिरवट फिरवत खाली लटकनारे बॉल पकडले आणि दाबत झवत होतो. मस्त वाटत होत दुर्गा पण माझे दनके खात मला साथ देत होती. दुर्गा मस्त मजा घेत झवुन घेत होती. दुर्गा झडायला आली होती तस मि माझा स्पीड वाढवला.
आआआआ, आआदहा,, गग्घघघह,,,, हहहहह हहम्मह्मह hmmm maaasssyttt ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,आलिआलाललाआआ हहम्मह्मह,,,,,,, ह्हाआआआआआआआ,,,,,,,,,, आआआआआआआ z,,,,,,,,,,,,,,,,,
करत दुर्गाचे आंग थरथरत होते. दुर्गाच्या मांड्या थरथरत होत्या. दुर्गा कापत होती. डोकवर करून डोळे बंद करून ओठ घट्ट मिटून दुर्गा झडत होत. मी मागून तिच्या पुच्चीवर माझा लंड दाबुन धरत तिच्या कानाच्या पलीला चोखत होतो. खाली हातानी बॉल कुस्करत होतो. माझी गांड दुर्गाने आपल्या हातानी दाबली होती.
दुर्गा भानावर आली डोळे उघडले. मी लंड पुच्चीतुन काढला चिकाने जाड झाला होता. चिकाचा धागा दिसत होता. दुर्गा समाधानी दिसत होती. धड़पडत किचन मधल्या स्टूलवर बसली. माझा लंड आजुन कडक होता. दुर्गा मादक हसत होती. "आज माझी ख़रच खाज मिटली" दुर्गाला घाम आला होता हाफत बोलत होती. स्टूलवर दुर्गाचे पाणी लागले होते.पण माझ आजुन नाही झाल अस म्हणत मी दुर्गाच्या जवळ गेलो. तशी दुर्गाने माझा लंड हलवला तस मी सुस्करी सोडली.
"त्याला झडायला आजुन वेळ आहे माझ्या सोन्या, माझ जारी झाल असल तरि मी तुझ झाल्याशिवय नाही हार पत्कारनार" अस म्हणत दुर्गाने लंड हलवायला सुरवात केली. चिकाने मस्त चिकट झाला होता.
चैट, चाट,चाट ,चाट, असा आवाज करत दुर्गा हलवत होती. मी डोळे बंद करून दोन्ही हातानी बॉल दाबत मजा घेत होतो.. तस दुर्गा उठली एक पाय स्टूलवर ठेऊन उभी राहिली.मागून माझा लंड पुच्चीत घेतला.
मी परत झवु लागलो आमचे हे दृश्य मी किचन कपाटच्या आरशात बघत होतो. मस्त दिसत होतो आम्ही आत बाहेर होनारा लंड आणि ओली चिम्ब पुच्ची मस्त दिसत होती. दुर्गाने पण पाहिले ति लाजली.जवान पोर वयस्क बाईला झवत होता का तर त्याला आवडलेलीला झावयच होत म्हणून.
जवळ जवळ आम्हाला तास होत होता आम्ही झवत होतो. पण माझ जरा पण पाणी नाही आल की लंड नरम झाला.
दुर्गाने मला थांबवले माझ्या लंडाला पकडून मला बेडरूम मधे घेऊन गेली. बेड वर अशी झुकली कि तिची गांड माझ्या समोर आली. मी गांडीला किस केला तस दुर्गाने गांडी च्या भोकाला आपल्या पुच्चीवरचे पाणी लावले. भोक तस मोठ होत मी माझ बोट त्यावर लावले. तशी दुर्गा शहारली मी जरा खाली केली तिची गांड माझा लंड तिच्या भोकावर ठेवला.आणि दिला दनका ठेऊन तशी दुर्गा कलवलत खाली कोसळली.
आआआआआआईईईओव्ववव.…..
मॉडररचूओड़ड़, मादरचोड़ड़ड़ड़ड़ड़
आआआईआई .........भड़ददव्य..... अस्ससस कार्त्तत्त्त का मादरचोड़ड़ड़ड़ड़.......
मी उठलो माझा लंड जरा दुखला.
तशी दुर्गा दात चावत उठली "हळू झावतात गांड,,,,,,,,,,,,,,,,एड्या"
"हळू घाल गंडीत"
"तेललाव आधी तुझा काय भरोसा नाय"असे म्हणत बाजुची तेलाची बाटली दिली मला. मी चांगल तेल लावल लंडाला तिच्या पण गांडीला लावल. माझा हात तिच्या गंडीला पुसला तशी दुर्गा परत तयार झाली.माझा लंड जरा मोठा होता ख़रच मोठा होता कि पाणी पड़ल नाही म्हणून फुगला होता काय माहित.मी हळू हळू दुर्गाच्या गांडीत घालु लागलो.तशी दुर्गाची गांड या आधी झावलेली होती त्यामुळे तिला आणि मला तितक त्रास नाही झाला. माझ्या लंडाची टोपी आत गेली तशी दुर्गा मानवर करून कन्हु लागली.
आआआआ,,,,,,,,,,,,,,,, हहहहहह.......... मम्ममम्मदद,,,,,,,,,,,,
आआआआ,,,,,,,,,, हददज्जाजजजजजज.....
मला पण थोड़ दुखत होत पण म्हणतात ना दर्द के आगे जीत है तस माझ झाल होत. मी थंबलो जरा दुर्गाच्या गोर्या गोर्या पाठीवर चाटु लागलो. तस दुर्गाचे दुःखन थंबले. मी परत हळू हळू आत घातला तस दुर्गाने गांड वर उच्चल्ली. मी तिचे बॉल दाबत होतो. माझा लंड आता पूर्ण आत गेला होता. दुर्गा आता सुस्करी सोडत होती. मी दुर्गाचे मोकळे केस पकडले. आणि हळू हळू मगे पुढे करू लागलो. तस दुर्गा कन्हत होती मी तिचे केस घट्ट पकडले तस ति मान मगे करून गांड मारून घेत होती.आता मी रंगात आलो हळू हळू मी वेग वाढवू लागलो. मधेच लंडावर तेल सोडत होतो.तस दुर्गा सुस्करी सोडत होती. दुर्गा पण आता रंगात आली आपली गांड लंडावर मारून घेत होती.दुसऱ्या हाताने तिची पुच्ची कुवलत होतो. आत बोट घालुन मागे पुढे करत होतो.
मास्सात..........अअअअअअ ,,,,,,अअअअअअ ,,,,,,,,,आहहहहह खूपप्पप्प माअस्सस्ट जाअम्म भारिईईईई vaaaaaateeee kaaaaar maaaasssstg दुर्गा बोलत होती.
आता मी जोरात गांड मारत होतो. माला पण मस्त वाटत होत मधेच तिच्या कुल्ल्यावर चापत मारत होतो. आमच्या झवाझविचा आवाज घुमत होता.तरि 20 मिनिटे तिची गांड मारत होतो. मी आता जवळ आलो होतो माझ आता पाणी पडणार होत जवळ जवळ दीड तासनी माझ पाणी पडणार होत.
माझे पाय आकासले जोर वाढला दुर्गा कन्हात होती. पन मजा घेत होती.मी दुर्गाला घट्ट पकडले जोरात गांड मारत होतो. शेवटी चा दनका दिला जोरात तशी दुर्गा खाली कोसली. मि तिच्या पाठिवर पडलो. आंग घामघुम झाल होत. मी हाफत होतो दुर्गाचे पण उसासे येत होते. माझ सगळ पाणी दुर्गाच्या गांडित गळत होत.मी दुर्गाच्या कानाला हळूच चावत होतो.तशी दुर्गा शहारत होती बारीक झालेला माझा लंड हळूच दुर्गाच्या गांडीतुन बाहेर येत होता.
मला खुप थकवा जाणवत होता. अस वाटत होत कोणीतरी माझ्या आंगातली पावर काढून घेतली. मी दुर्गाच्या मऊ मऊ आंगावर पडून होतो. हळूच बाजूला लवंडलो दुर्गा डोळे बंद करुण पडली होती. माझी आणि तिची नजरा नजर झाली गोड गालात हसत दुर्गा म्हणाली.
"आज खुप दिवसांनी मस्त झवले सगळ आंग कस मस्त घुसलून निघाले"
"तुझ्या सारख्या नवीन आणि कोवल्या पोराकडुन झवून घ्यायला लय भारी वाटत बग "
"मला पण शांता पेक्षा तुला झवायला मस्त मजा वाटत होती"
"आज मी खुप खुश आहे तुझ्यावर तुला कधी झवायची इच्छा झाली तर बिंदास ये माझी पुच्ची कायम तुझ्या साठी तयार असेल" असे म्हणत माझा किस घेतला.
"दूध पिल्यावर मला खुप ताकद आल्या सारखी वाटली,मस्त वाटत होत"गळाले तस सगळ आंग कस मोडून गेल, आंगात ताकद नाही राहिली काम्बरपन दुःखते आहे"
दुर्गा हसत बोलली "सगळी कमाल त्या गोली ची आहे"
"चल तुला आंघोळ घालते मग बर वाटेल तुला"अस म्हणत दुर्गा उठली आम्ही दोघही आंघोळ करायला बाथररूम ला गेलो. मस्त गरम पाणी ने आंघोळ घातली एकमेकाला. आंघोळ केल्यावर एकदाम फ्रेश वाटल. आमचे कपडे हॉल मधे सगळीकडे पडले होते.
"अस नागड घरात फिरायल मस्त वाटत हो ना" माझ्या कडे बघत दुर्गा बोलली.
"आज काय नागडी रात्र साजरी करूया" असे म्हणत मी बेडरूम मधे बेड वर जाऊन पडलो. दुर्गा टॉवेल ने आंग पुसत माझ्या बाजूला लवंडली.
"आज मी खुप खुश आहे माग तुला काय हवते माग"
"मला एकच हवय ते तू देणार काय बोल"
क्रमशः
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

मी सुरज
भाग 13
" मला माहित आहे तू काय मागनार ते.काय आहे तिच्यात जे माझ्यात नाही, माझ्या कडे सगळ आहे, जे तुला कायम मिळत राहिल"
"मला जास्त काही नको रत्नाला बायको बनवून झवायच आहे, अगदी मनोसोक्त जस तुला झवल तस"
"बर ति तुझीच आहे, पण मला विसरु नकोस"अस म्हणत दुर्गाने आपला पाय माझ्या अंगावर टाकला. माझ्या कुशीत घुसली तस मी तिला माझ्या मिठित घेतल .तिच्या पाठीवर हात फिरवत होतो कधी डोळा लागला हे समजल नाही.
माझे नाशिकला जायचे दिवस जवळ येत होते. आता इथला बिस्तारा गुंडालायचा. आता मी शहरी दुनियेत चांगला हुशार झालो होतो. आळस देत दुर्गा उठली.सकाळचे 7 वाजले होते माझा लंड कालच्या झवाझवीने लूला पडला होता. दुर्गाने हातानी कुरवालायला सुरवात केली तस उठु लागला. दुर्गा गालात हसू लागली.हळू हळू कडक होऊ लागला तस दुर्गाने तोंडात घेऊन चोखु लागली. मी दुर्गाचे बॉल दाबत होतो आम्ही रंगात आलो. तस दुर्गा माझ्या आंगावर आली. माझा चोखुन ओला केलेला लंड आपल्या पुच्चीत घातला आणि मला झवु लागली. मी खाली ति वर दोन्ही पाय आजुबाजुला टाकून मस्त झवत होती. उठाबशा काढत असताना तिचे बॉल मस्त हालात होते.पोटाची चरबी मस्त हालत होती .फाट फाट फाट आवाज घुमु लागला. दुर्गाने माझ्या हातात आपले हात दिले मस्त झवत होती. जशी झडायला अली तशी माझ्यावर झुकुन झवत होती .माझ्या लंदतुन काही पिचकारी येत नहोती दुर्गा आता जोरात उठबशा काढत होती.
आआआहा,,,,,,,,,
ठहजम्ममहमह,,,,,,
हमहम्मह्महमहमह,,,,,,
आआआआआआआ,,,,,,,,,,,,,
करत दुर्गा झाडू लागली.दुर्गा माझ्या आंगावर झोपली माझा लंड तिच्या पुच्चीतच होता. दुर्गा उठली बाथररूम ला गेली मी पण दुर्गाच्या मागे गेलो आम्ही आंघोळ करताना खुप झवलो. दुर्गाने आपली सगळी हवस फिटवात होती 9 वाजले आम्ही कपड़े घालुन खाली आलो. आज बायांची खुप गर्दी होती दुर्गाने मला पैसे दिले आणि नाष्टा घेऊन यायला सांगितले.मी नाष्टा आणला गोडाऊन मधे बसून आम्ही नाष्टा केला. मी माझ्या कामाला लागलो 1वाजला तस मी जेवणा साठी वर गेलो. दुर्गाने bp लावली होती नागडिच बघत
होती मला पाहताच लगेच जवळ आली आणि आमची झवाझवी सुरु झाली. दुर्गाने खुप झवून घेतले पाणी पडले तस आम्ही जेवन करून घेतल.
माझा सगळा लक्ष रत्ना कडे होता. कधी रत्ना येते आणि कधी तिला मीठी मारतो. मी खाली काम करत होतो 4 वाजले होते रत्ना आली होती.मी कामात गुंग होतो. रत्ना मागून आली माझे डोळे बंद केले मी लगेच ओळखले.
"माझी रत्ना आली"
"व्हाय र कस ओलखतुस"जरा रागवत बोलली "अग तुझ्या शिवाय कोन अस करेल काय वेडी"
"hmmm"
तस मी उठून तिला बाथररूम जवळ नेल खुप किस केल. मी रत्नाला चोळत होतो तशी रत्ना शहारत होती. मला बिलगत होती. आम्ही भानावर आलो तस आपले तोंड पुसत रत्ना म्हणाली.
"थांब जरा""
आपली पिशवी उघडली आणि मला पीठाचा लाडू दिला खायला आणि माझ्या कडे बघत होती. मी लाडू थोड़ा खल्ला तिला पुढे केला.
"कसा झाला तुझ्या साठी म्या माझ्या हातानी बनवले"
"मस्त तुझ्या प्रेमा सारखे झाले गोड"
"हाट कायबी बोलतुया" रत्ना लाजत बोलली.
"थोड़ा टाइम थांब म्या चा घेऊन येते तुला" अस म्हणत रत्ना ने जरासा लाडू चावला. माझा मुक़ा घेत लाजत वर गेली. मी खुश होतो आता राहिलेले दोन दिवस रत्ना सोबत घालवायचे. आज सांध्यकाळी गाड़ी येणार होती. म्हणजे आज रत्ना माझ्या सोबत असणार.थोड्या वेळाने दुर्गाने मला वर बोलावले.
वर जाताच मला रत्ना ने चहा दिला दुर्गा समोर रत्ना काही बोलत नसे.
"आज गाड़ी येणार आहे मी गाड़ी सोबत मुंबईला जाणार, आहे तू रत्ना च्या सोबतीला रहा उदया रात्रि पर्यंत मी परत माघरी येणार"
असे बोलून दुर्गा गालात हसत होती.
"मला थोड़े पैसे मिळतील"
"बर, देते"अस म्हणत दुर्गा ने आपल्या ब्लाउज मधुन बटवा काढला. त्यातून दोन हजार ची नोट मला दिली. मी खाली गेलो थोड्या वेळाने गाड़ी आली. मी सगळी गाठोडी वेवस्तित भरली. आज तो मानुस नहोता फक्क्त ड्रायव्हर होता.
दुर्गा मस्त नटुन थतून खाली आली होती जस काय आपल्या नावर्याला भेटायला चालली. दुर्गा गाडीत बसत माझ्याकडे पाहत गोड हसली.मी तिला डोळा मारला तस तिने ही मला प्रतिसाद दिला.
दुर्गा जाताच मी सगळ आवरल सगळ वेवस्तित बंद केल .अंधार पडला की सहसा कोन येत नसे सगळे बेवड़े छपरी लोक असत खाली रस्त्यावर. मी लगबागिने बाजारात गेलो. माझ्या आवडीची साड़ी घेतली गजरा घेतला रत्नाला भेटायला निघालो. रत्ना सगळ आवरुन घेत होती. मी हळूच तिला मागून मीठी मारली तशी रत्ना दचकली.
"अस्स....... तुझाच इचार करत होते" मी तिला मिठित घेऊन कुरवालत होतो.
"डोळे बंद कर आधी"
"कशाला र"
"आधी बंद कर" तसे रत्ना ने डोळे बंद केले.
मी गजरा आणि साड़ी तिच्या समोर धरली.
"उघड़ आता डोळे"
रत्ना ने पाहिले ति खुप खुश झाली पण लगेच नाराज झाली.
"आर म्या विधवा हाय, म्या अस न्हाइ साड़ी गजरा घालु शकत" अस म्हणत रत्ना खाली बघू लागली. तीच मन खट्टू झाल.
"अग आज मी तुला माझी बायको बनवून झवनार, मला तुला ते सगळ सुख द्यायचे आहे जे तुला हवय"
"त्या साठी या सगळ्याची काय गरज मला नग ते"अस म्हणत रत्ना मला झिड़कारू लागली.तस मी तिची समजूत काढली.
"आपन इथे दोघ कोन बघतो आहे आणि मला तुला नटलेले बघायच आहे"अस म्हणत मी तिचा किस घेतला.तशी ति शहारली तिचा विरोध मावळला. "थांब जरा आता तुला मी बायको म्हणून हवी हाय तर आधी आंघोळ करुण ये" मला ढाकलत बाथररूम मधे नेल. मी मस्त आंघोळ केली काल पासून इकडेच होतो. टॉवेल लावत मी हॉल मधे सॉफ्यवर बसलो tv पाहत. आज नवरा असल्या सरख वाटत होते. मी बाहेर येताच रत्ना बाथररूम ला गेली. जाताना मला आपली चड्डी ब्रा परकर दाखवत गेली. मी तसाच उठलो बाथररूम पाशी गेलो रत्ना ला आवाज दिला "मला घे ना आत आंघोळ करायला"
"काय नग वाट बघ की थोड़ा येळ जा बस तिकडे"
मी खुशीत परत सॉफ्यवर बसलो.
बाथररूम मधुन रत्ना बेडरूम मधे गेली मी येणार म्हणून लगेच दार लाऊन घेतले. मी tv बघत होतो रत्ना हातात चहा बिस्किट चा ट्रे घेऊन आली.
जशी स्वर्गातुन अप्सरा यावी अशी दिसत होती. मी पाहतच राहिलो अर्धवट बांधलेले केस. मरून कलरची साड़ी त्याला मैचिंग ब्लाउज डोक्याला मैचिंग टिकली. हातात भरपूर हिरव्या बांगड्या डोळ्यात काजळ ओठवर लिपस्टिक हलकी चेहऱ्यावर पावडर. मस्त मादक चालत येत होती. इतकी लाजत होती कि लाजन्याने तिचा चेहरा इतका भारी दिसत होता कि मी मला विसरलो. मी पाहतच राहिलो माझ्या बघण्याने ति आजुन लाजत होती.
"जावा तिकडे आम्ही नाही जा" अस बोलून इतकी लाजली की सरळ येऊन माझ्या कुशीत शिरली. मी रत्ना चा चेहरा हातात पकडला. हनवटी जरा वर उच्चल्ली रत्ना मंद स्मित करत होती डोळे मिटले होते. रत्ना चा श्वास फुल्ला होता. तिच्या छातीची धड़धड़ मला जाणवत होती. तिची छाती वर खाली होत होती. मी तिला पाहत होतो माझ्या मांडीवर रत्नाचे हात होते. माझा एक हात तिचा खांद्यावर दूसरा तिची हनुवती पकडून होता. मी हळू हळू तिच्या जवळ गेलो. रत्नाच्या डोक्यावर ओठ ठेऊन किस केल. तशी रत्ना शहारली मला बिलगली.मी तिला बाजूला केल तशी तिने डोळे उघडले.मला पाहत होती तिच्या डोळ्यात पाणी होत मी लगेच ते पुसले.
"काय झाल मस्त दिसतेस,अगदी माझ्या मनातल्या रत्ना सारखी"
"म्या कधी असा इचार न्हाइ केला पण तुझ्या मूळ म्या आज परत अशी झाल,आज म्या खुप खुश हाय, आजची रात म्या तुझी बायकु हाय तुला आज म्या नवर्या सरख झवनार"
"मी झवन्यासाठी नाही तुला अस करायला सांगितले., तुझ जे तू हरवल होतस ते तुला द्यायचे होते म्हणून मी हा सगळा डाव मांडला, मला आवडल तुझ हे रूप" अस म्हणत मी रत्ना चे आसवांचे ओघळ जीभेने टीपुन घेतले. तशी रत्ना सुखावली. रत्नाला उभी केली पाठमोरी करत तिच्या ओल्या केसांचा वास घेतला. टेबलवरचा गजरा तिचा केसात माळला मस्त सुगंध दरवालत होता. केसांचा आणि फुलांचा मोहक सुगंध मस्त वाटत होत. रत्ना च्या आंगावर रोमांच उठले होते ते तिच्या सुस्करीतुन जाणवत होते. माझे हात रत्नाच्या पदरातून तिचे पोट कुरवालत होते. रत्ना आपले दोन्ही पाय एकमेकाला घासत होती मी रत्नाला मागून चिकटलो होतो. माझा सोटा कडक झाला होता रत्नाला टोचत होता. मी मागून रत्नाला किस करत होतो.कधी खांद्यावर, कधी मानेला, कधी गालावर, पुढे माझे हात रत्ना च्या पोटावर छातीवर फिरत होते. रत्ना धुंन्दीत होती तिचे हात माझ्या हातावर फिरत होते. रत्नाला सरळ केली क्षणभर नजरानजर झाली. मस्त किस केल आम्ही. चहा थंड झाला होता रत्ना बोल्ली "थांबा जरा नावरोबा चहा थांड झाला गरम करुण येते"
"इथे सगळ आंग गरम झाल चहा च काय"
"हो का, भूख लागली असल माझ्या राजाला"
रत्ना ने चहा आणला दोघही सॉफ्यवर बसलो. रत्ना ने बिस्किट चहा मधे बुडावले. माझ्या जवळ आनत स्वतः खाल्ले तस मी खोट खोट राग भरला.
"आले माझ्या शोनु" अस म्हणत दूसरा घास मला भरवला .अस करत आम्ही चहा बिस्किट संपवला. रत्ना च्या ओठवर बिस्किट लागले होते ते मी माझ्या जीभेने साफ केले. तशी रत्ना मोहरुन गेली. मी तिला तशीच उभी केली कानात बोललो जायच का बेडरूम मधे.तशी रत्ना लाजली मी तिला उचलून घेतले. तस ति माझ्या कुशीत तोंड लपून राहिली. मी टॉवेलवर रत्ना माझ्या हातात झूलते तिचे हात माझ्या गळ्यात अस आम्ही बेडरूम मधे प्रवेश केला. मी रत्नाला हळूवार खाली ठेवले. तशी रत्ना लाजत होती मी रत्ना च्या केसात हात फिरवत होतो. माझ बोट रत्ना च्या डोक्यावरुन ,नाकावर, ओठवर, हनुवती वर खाली ओढ़त तिच्या गळ्यावर आनले .साडीवरुन रत्नाचे बॉल कुरवालत होतो. तशी रत्ना शहारली तिच्या उघड़या पोटावर किस केला. बेम्बीत जीभ घातली चाटु लागलो. तशी रत्ना सुस्करी सोडत होती. वर बॉल कुस्करायला सुरवात केली. जीभेने बेब्म्बी चाटत होतो. रत्नाचे आंग मोहरत होते. आंगावरचे केस उभे राहिले होते .माझ्या केसात हातानी कुरवालत होती विव्हाळत हिती मादक सुस्करी सोडत होती.
आआआआ,,,,,,,, हहहहह,,,,,,,, हमहम्मह्महमहमह
मी साड़ीवरुन तिची पुच्चीवर किस करत होतो. पोटावर हातानी कुरवालत होतो.रत्ना हाफत होती. रत्नाच्या पायाला चाटु लागलो. तशी आजुन शहारली
"नाको,,,,,,,,,,,, नाककककक्कूऊं,,,,,,,,आ,,,,आ,,,,,आ करत होती हळू हळू साड़ी वर करत गूढग्यवर आलो .चाटत चाटत मांडीवर आलो रत्ना खुप कामुक झाली होती. मी साड़ी वर केली काळी चड्डी मधे रत्ना मस्त माल दिसत होती. तिच्या चड्डिवर डाग दिसत होता. मी समझलो हळूच वास घेतला नाक घासले त्यावर तशी रत्ना पाय आपटु लागली बेडवर घासु लागली. मी जीभेने तिच्या चड्डिवर घासत होतो तस रत्ना आपली कंबरउचलून आत घेऊ लागली.तिने आपले हात माझ्या डोक्यावर आनले डोक दाबु लागली .जोरात पाय घासत होती. डोळे बंद करुण वळवल करत होती. मी तिची चड्डी काढली तिची पुच्ची कामरसानी भरली होती. दाना कडक झाला होता. मी बोट घालताच रत्ना उसळली
आआहाहाआ,,,,,,,,,,hm,,,,,,,,,,,असे मादक चीत्कार काढले.तिच्या दान्यावर जीभेने चाटु लागलो. तशी वळवल करू लागली. माझ्या डोक्यावरुन सरसर हात फिरवत होती. माला घट्ट दाबून धरले आणि आचके देत झड़ू लागली. हाआयआआआ ,,,,,,,,,,,,hhhnn,,,,,,,,, करत शांत झाली माझ तोंड रत्ना च्या पुच्चीवर होत. रत्ना ने मला दूर केल लाजत बाथररूम ला गेली. मी टॉवेल ने तोंड पुसले मस्त वाटत होते खाली माझा बाबूराव मस्त कडक झाला होता. मी कुरवालत उठलो. रत्ना परत आली मी तिला दरवाजात पकडली.
"काय झाल,झडली असती माझ्या तोंडात तरी चालले असते"
"काय बी बोलतु "अस म्हणत लाजुन चूर झाली .तस मी रत्नाला भिंतिजवळ उभी केली किस करू लागलो. विस्काटलेले केस, पूर्ण हातावर आलेला पदर,केसांची बट चेहऱ्यावर रुलत होती. मस्त मादक दिसत होती. तिला बघून मी आजुन चेकाळलो.रत्ना च्या ओठचा आणि जीभेचा पुरेपुर आस्वाद घेत होतो. रत्ना पन मला तशी साथ देत होती. तिचे दोन्ही हात माझ्या कम्बरेला होते मी तिचा चेहरा पकडून किस करत होतो. अचानक रत्नाने माझा टॉवेल काढला मी पूर्ण नागडा झालो होतो. रत्नाने माझा सोटा पकडला. माझी जीभ चोखत होती अशी जशी आता खानारच आहे. मी पण तिचा पदर खाली पाडला. ब्लाउज वरुन तिचे बॉल कुस्कारत होतो. हळू हळू बटने काढली मोकळे केले तिचे बॉल, मस्त कडक झाले होते. मनुके कडक होते. मी तिची जीभ सोडली आणि मनुके चोखु लागलो. चूक ,,,,,,,चॉक,,,,,, चोल,,,,, चौक,,,, करत चोखत होतो. माझा सोटा रत्ना हलवत होती. त्याची वरची चमड़ी मागे पुढे करत होती. मी वर उठलो तशी रत्ना सोटा चोखु लागली. मला मस्त वाटत होत माझे पाय कडक झाले रत्नाच्या चोखण्याने मी खुप उत्तेजित झालो. मी टाचावर केल्या तस रत्नाला समजेल मी सुस्करी सोडत होतो.
आआआआ,,,,,, हहहहह,,,,,, मम्ममम्मदद,,,,,,,,, आठहम्मम्म,,,,, करत होतो. जवळ आलो तस मी रत्नच्या तोंडातुन माझा सोटा बाहेर काढला. तशी पिचकारी रत्नच्या तोंडावर उडाली.रत्ना डोळे मिटून मंद स्मित करत आनंद घेत होती. मी पूर्ण झडलो होतो. माझे पाय कापत होते मी मागे मागे जात बेडवर पडलो. माझे डोळे बंद होते रत्ना बाथररूम ला गेली होती. मी आजुन पडून होतो हळूच रत्ना माझ्या आंगावर आली.
"कस वाटल माझ्या राजाला कस चोखल मी"
"लय भारी वाटत माझ्या राणी"
अस म्हणत मी रत्नाला किस केला.
"चल राजा जेऊन घेऊ रात्र आपली हाय" अस म्हणत माझ्या अंगावरुन उतरली. पदर जमनीवर रुलत होता. केस मोकळे सोडून रत्ना मादक ललने सारखी दिसत होती.
मी बाथररूम ला जाऊन आलो टॉवेल लाऊन जेवयला गेलो. किचन मधे रत्ना जेवणाची तयारी करत होती. मी मागून मीठी मारली तिचे बॉल कुस्करायला सुरवात केली.
"राजा म्या तुझीच हाय आधी पोटाच बघू मग चोटाच बघू" अस म्हणत रत्नाने मला जेवयचा आग्रह केला.
आम्ही जेवत होतो रत्ना मला भरवत होती. मी तिला भरवत होतो. आमचे प्रेम उतु जात होत.जेवन करून मी बाहेर आलो.रत्ना मस्त माल दिसत होती. किरकोळ शरीर यष्टि असल्यामुळे आणि साड़ी नेसल्या मुळे ति आजुन खुलून दिसत होती. हातात दुधाचा ग्लास घेत रत्ना आली. मी क्षणभर विचार करू लागलो. आयला दुर्गाची कॉपी करते कि काय ही.
"काय बाघतुस माझ्या राजा साठी दूध आनले म्या"
रत्नाने दुधात काही टाकले नहोते.माझ्या जवळ आली ग्लास बाजूला ठेवला.मी उभा राहिलो रत्नाला जवळ ओढले. नाकाला नाक लावले. तशी रत्ना मंद स्मित करत नजर बाजूला करत होती.मी माझा हात तिच्या गालावर फिरवत होतो. तशी ति मोहरुन जात होती. आम्ही चिकटुन उभे होतो. हळू हळू आम्ही रोमांस मधे हरवत चाललो होतो. नाकाला नाक घासत मी रत्नाच्या ओठवर जीभ फिरवत होतो. रत्ना हळूच ओठ विलग करत होती. रत्नाने आपली जीभ हळूच सापासारखी बाहेर काढत माझ्या जेभेला चाटत होती. तिचे हात हळूवार माझ्या पाठीवर फिरू लागले. तस मि बेभान होऊन किश करत होतो. रत्नाचा पदर कधीच गळून पडला होता. अर्धवट लावलेला ब्लाऊज मी काढला. तिच्या उघड़या छातिवार मी किस करू लागलो. मधेच चाटत होतो तिचे बॉल चोखत होतो. साड़ी च्या निर्या सोडल्या हळू हळू साड़ी सोडू लागलो. रत्ना आता फक्क्त परकर वर होती. मी किस करत असताना हळू हळू परकर गूढग्यवर आणला तिची मांडी चोलत होतो. आम्ही दोघही मस्त रंगात आलो. तस रत्नाने आपला परकर सोडला परकर घरांगलत खाली आला. रत्नाने चड्डी घातली नहोती. हात वर करून तीने ब्लाऊज काढला आता रत्ना पूर्ण नागड़ी झाली होती. माझा टॉवेल काढून टाकला मला पन नागड केल. चवळीच्या शेंगे सारखी रत्ना दिसत होती. काळ सावली बारीक कंम्बर सरळ सोट पाय जास्त तब्बेयत नहोती पण मस्त दिसत होती. बाजूला ठेवलेले दूध मी घेतले तस रत्नाने माझा हात पकडला. थोड़ आपण पिले थोड़ मला पाजले.
"माला हे नको दूध ते हव दूध"
"माझ्या सोन्या तिथ नाही र आता दूध"
"आहे थांब दाखवतो" असे म्हणत मी रत्नाच्या बॉल ला तोंडात घेतले आणि वरुन गाल्स मधले दुधाची धार सोडली. चोखुन पिऊ लागलो तशी रत्ना शहारली.
मम्ममम्मदद,,,,,,, आआअम्माममम,,,,, maaasst .......
कोमट दुधाची धार रत्नाच्या निप्पल्स वरुन माझ्या तोंडात येत होती.मी ते पीत होतो तस रत्ना माझे केस कुरवालत होती. तिचे पाय एकमेकाला घासत होते. सगळ दूध संपले बाहेर पडलेले ओघल मी चाटून साफ केले. रत्नाचे निप्पल्स कडक झाले मी किलकीले डोळे करून रत्नाला पाहत होतो. रत्नाला खुप आवडले खुश दिसत होती. आज मी रत्नाला निवांत झवनार होतो. गळ्यावर लगेच ग़लत नाही हे मला माहित होत. आज कसली गोली नाही घेतली होती त्यामुळे जरा कंट्रोल कराव लागत होत. रत्नाला मी उचलून घेतले. तशी रत्ना माझ्या कम्बरेला मीठी मारून बसली. मी तिला चोखत चाटत बेडरूम मधे घेऊन गेलो. आता रत्नाला सेक्सची नशा झाली होती.मला रत्ना चोलु लागली. दातात ओठ दाबून मस्त माझ्या रासलीला एंजोय करत होती. मी तिला बेडरूम च्या खिड़कित बसवले साधारण ऊंची मिलती जुलती होती. माझा सोटा कडक झाला रत्ना पण मस्त गरम झाली होती. तिची पुच्ची पाझरत होती. मी माझा सोटा तिच्या पुच्चीवर घासला तशी रत्ना सुस्करी सोडू लागली. मी हळू हळू तिच्या पुच्चीत सोटा घालु लागलो. तशी रत्ना मला बिलगली माझा पूर्ण आत गेला होता. दुर्गाच्या पेक्षा जरा टाइट वाटल माला पण मस्त वाटत होत छान गॉड वाटत होत. रत्ना मादक सुस्करी सोडत होती एका हाताने खिड़कीला पकडून दूसरा हाताने मला पकडले होते. मी खिड़किला दोन्ही हातानी पकडले आणि हळू हळू रत्नाला झवत होतो. माझा सोटा जसा आत बाहेर करत होता तशी रत्ना सुस्करी सोडत होती.
आआआआ....... हहमहम्मह्म,,,,,,,,, ससSससससससससस,,,,,,, hmmmmm,,,,,,,,,
रत्ना डोळे मिटून खालचा ओठ दातात दाबत सुस्करी सोडत होती. मी माझ नाक तिचा नाकाला लाऊन हाफत मस्त तालात झवत होतो. रत्नाने पाय फाकवून माझा सोटा जास्तीत जास्त आत घेत होती.
पाँच,,, पाँच ,,,,पाँच,,,आसा आवाज येत होता. मी स्पीड वाढवत नहोतो एका लाइत झवत होतो. रत्नाने खिड़किचा हात सोडला आणि मला घट्ट बिलगली तस मी तिला तसाच उचलून घेतले. आणि उभा राहून तिला खाली झवत होतो. झवताना कपाटच्या आरशात मी पाहिले रत्ना माझ्या कम्बरेला मीठी मारून बसली. होती माझा सोटा तिच्या पुच्चीत होता रत्ना वरखाली करत होती. तिचे बॉल मस्त झूलत होते. रत्ना मान वर करून मस्त झावुन घेत होती. आता मी स्पीड वाढू लागलो. तिला झवत मी बेडवर टेकवल तस रत्नाने पाय आजुन फकवले. मी तिच्यावर आलो तिला किस करू लागलो.माला आजुन झवायच होत म्हणून जरा थांबलो. पण रत्ना झडली होती मी मागे झालो रत्नाचे पाय धरले दोन्ही पाय माझ्या गळ्यात घेतल मस्त जोरात दनके देऊ लागलो. तशी रत्ना विव्हालू लागली.
आहहज्जाज......... हहहह,,, हहमहम्मह्म,,,,,,,, हमहमहम्म ,,,,,,हहहहह,,,,,, aahahahaha,,,,,,, आह्हाहाः,,,,,,, हहह ,,,,,,,आआहाज........ ..
मास्सात,,,,,,, असच कर,......
आआहा............ hmmhm........ mhhmh
झव..... माला.. जजाआव ,,,,,आआआआ ,,,,,,,
"तू माझी आहेस आणि मी तुलाच झवनार...... घे.. घे... घे .....हमहमहमह.. hmhmhm ....
मी मस्त मूड मधे आलो बेडरूम मधे आमच्या झावन्यचा आवाज घुमत होता.
पावच्च,,,, पापाच,,,,, पॉच,,, पॉच,,,, पॉच ,,,,,पाक् पॅक,,, पाक् असे आवाज घुमु लागले.
मी जोर लावत शेवटचा दनका दिला. माझा सोटा दाबून धरला तिच्या पुच्चीवर. तसा मी भड़भड़ा गळालो रत्नाच्या पुच्चीत. रत्ना आणि मी हाफत होतो. रत्नाने मला घट्ट मीठी मारली होती. घामाने आम्ही भिजलो होतो. मी बाजूला लवंडलो रत्ना शांत पडली होती. मी पण शांत पडलो होतो .
"रत्ना ये रत्ना कस वाटल"
मी आवाज देत होतो पण रत्ना काही बोलत नहोती.
मी रत्नाला पाहिले रत्नाच्या डोळ्यातून पाणी येत होत. मी तिच्या कडे वाळालो.
"रत्नने... ये.. रत्नने.. काय झाल"
क्रमशः
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

मी सुरज
भाग 14
मी रत्नाला जवळ घेतले रत्नाने माझ्या छातीवर डोक ठेवले मी तिच्या केसातून हात फिरवत होतो. तिच्या डोळ्यातून पाणी येत होत.
"आता बास की! किती रडशील"
तशी रत्ना माझ्या आंगावर आली.
"मला तुझी सवय लागली र पोरा, तुला कस सांगू म्या तू हितून कायमचा निघुन जा",,,,
"हित तुझ नशीब नाय र, तुझ काम झाल की परत हित फिरकु नगस"
"तुला माझी आन हाय"
"नाही ग राणी मी परवा इकडून गेलो की परत येत नाही इकडे,आलोच तर फक्क्त तुला भेटायला येइन"
"तस न्हाइ र दुर्गा लय पोचलेली बाय हाय, उगा तिचा नाद नग"
" तू दिसाया बरा हायस शिकला बी हाय,कुठतरी कामधंदा बघ"
अस म्हणत माझ्या छातिवार डोक ठेवत माझ्या छातिवार हात फिरवत होती. तिच्या मोकळया केसातून मी हात फिरवत होतो. तीच अस प्रेम बघून मला भरून आल. मी तिच्या डोक्याला किस केला.
"मी परवा इकडून कायमचा जाणार आहे"
तशी माझ्याकडे बघत रत्ना म्हणाली.
"तुला कधी वाटल मला भेटावस तर म्या बाजारच्या दत्ताच्या दर्शनाला नेमानी 5 ला जाते. तिथे ये मी असते तिथे 6 पर्यंत"
तिच्या ओठवर लाली आली होती. मी लगेच पुढे जीभ करून ओठवर चाटल .
हो राणी अस म्हणत मी किस करायला सुरवात केली. रत्नाने पण जोरदार किस केली.आम्ही परत एकदा झवाझविचा कार्यक्रम सुरु करणार होतो.
रत्ना माझ्या आंगावर होती. रत्ना माझ्या पूर्ण चेहऱ्यावर किस करत होती. नाकावर, डोक्याला, कानाला, डोळ्यावर पटापट पा घेत होती. रत्ना माझ्या लंडावर आपली पुच्ची टेकवुन दोन्ही पाय आजुबाजुला टाकून बसली होती. मोकळे केस कडक झालेले बॉल आणि मनुके.सरळ पोट कामनिय कंबर. रत्ना दिसयला गोरी नहोती पण आंगाने मस्त माल दिसत होती. रत्ना आपली पुच्ची माझ्या अर्धवट कडक लंडावर घासत होती. मानवर करून सुस्करी सोडत आनंद घेत होती. गूढग्यावर आपल वजन तोलत पुच्चीचा दाना लंडावर घासत होती. एका लइत कंबर मागे पुढे करत होती. माझ्या हातात तिचे हात होते मी हात सोडून तिचे बॉल दाबु लागलो. रत्नाच्या उघड़या पोटावर हात फिरवत होतो. तशी रत्ना मादक सुस्करी सोडू लागली.
aaaaaoooaoaoffffaaAaaaaaaaAaa.....
सस्सस्सुसुसु...... मम्ममहम्मम्म..... आहहजजजा......
रत्ना मस्त रंगात आली होती. हळू हळू माझा सोटा उठु लागला. तशी रत्नाला मजा येऊ लागली.माझ्या डोळ्यात बघत रत्ना झवायच्या धुन्दित मस्त हरवत होती. आता रत्नाच्या पुच्चीला माझ्या लंडाची सलामी मिळत होती. रत्ना गूढग्यवर हात ठेऊन हळूवार उठबशा काढत होती. तिच्या पुच्चीतुन कामरस वाहत होता. माझ्या लंडाला कामरस लागत होता. रत्ना खुप गरम झाली होती. मादक आवाज करत होती.
मी तिच्या कम्बरेला हातानी कुरवालत होतो. बेम्बित बोट घालत होतो. तिच्या अशा हालचालीने मी खुप गरम झालो होतो. दोनदिवस झवत असल्याने माझ लवकर पाणी येईल अस मला वाटत नहोते. पण लंड फूल कडक झाला होता.रत्नाने हालचाली तशा केल्या होत्या.
"कुठे हे शिकलिस मस्त वाटत.... आआहाहाआ....... हम्मममम्म ......,,,,अअअअअअ,,, हम्मममम्म,,,,,"
"नागडे उघड़े सिनिमे पाहतात............. दुर्गा मला आपले थान आणि पुच्ची.........हहहहह ...ममममम
चाटायला लावते..........हहम्मह्मह"
"ते मी बघितले अस करतात ते ........आआआआ"
"दुर्गा तुझी चाटते की नाही..... ममMममम....…
"कधी तरी........ तिला वाटल तर.,,,,,,, तिच्या कडे कपाटात लय पिल्यस्टिक चे बुल्ले हायत,,,,,, ते घालुन घेते कधी कधी आणि माझ्यात पण घालते""""" हम्मह्महमहमहम्म.......
रत्नाचा दाना कडक झाला होता. माझा लंड पण तिच्या कामरसाने ओला झाला होता.
रत्नाच्या पुच्चीच्या पाकळया फकफूक करत होत्या. रत्नाचे डोळे लाल झाले होते. थोड़ी गांड मागे घेऊन पाठीचा कणा वकवत माझ्या आंगावर आली. मोकळया केसांचा पिसरा माझ्या चेहऱ्यावर टाकत माझ्या डोळ्यात पाहत होती. माझ्या नाकाला नाक घासत सभोवती केसांचा पिसरा. माझा चेहऱ्यावर रत्नाचा चेहरा आणि सभोवती तिच्या केसांचा पिसारा किती मस्त वाटत होत.रत्ना वेगळीच भासत होती. कासलेली झवाड़ी वाटत होती अशा तिच्या अदा होत्या. त्या पाहून मी मोहरत होतो. माझ्या आंगावर काटा आला होता. एवढ्या रत्ना मादक अदा करत होती. माझ्या ओठवर तिचे ओठ आले किस करत नहोती फक्क्त लाऊन होती. तिचा गरम श्वास मला आजुन पेटवत होता. माझे हात तिच्या गांडीवर फिरत होते कुस्कारत होतो. तशी रत्ना जोरात उसासे टाकत होती. रत्ना हळू हळू खाली सरखली माझ्या गळयाला चाटु लागली तसा मी वळवळत होतो. केसाचा पिसारा माझ्या चेहऱ्यावर होता. मस्त वास येत होता. माझा लंड रत्नाच्या बेम्बित घुसत होता. तशीच चाटत माझ्या पोटावर आली. मला गुदगुदी होत होती.माझे दोन्ही हात तिच्या डोकीवर होते.
aaammhhh... आम्म्मम,,,,,,, आआआआ....... मआसतत्त्त...... रआआरर्रर्रर्ररणिनीनिनिनिनी आआआआ.....
मी विव्हाळत होतो.
माझ्या बेम्बित जीभ घालुन गुदगुदी करत होती. तिचे केस माझ्या आंगावर रुळत होते.माझ सगळ अंग शहारत होत. रत्नाने माझा लंड आपल्या ओठा मधे धरला. हळू हळू वर खाली करू लागली.आपले केस मागे करत रत्ना मला पाहत होती मंद स्मित करत होती. माझ्या आंगात पण झवायचा नशा चढला होता. अंग गरम झाल होत दुर्गा आणि शांता पेक्षा रत्नाने मला जास्त घायाळ केले होते. माझ्या लंड चीकट चीकट पाणी सोडू लागला. तस रत्नाने लंड पकडून त्याची चामडी खाली खेचलि तस मला गोड शिरशिरी आली.
aaahhahahaaaaa,,,,,,,,, करत मी पाय चोलु लागलो.लालेलाल लंडाची टोपी ट्यूबलाइट च्या प्रकाशत चमकत होती. रत्नाने हळूच माझ्या कडे बघत त्याला जीभ लावली. गरम स्पर्श मला स्वर्गात घेऊन गेला. रत्नाने हळू हळू करत सगला लंड आपल्या तोंडात कोम्बला आणि चोखु लागली मस्त वाटत होत.
मी जरा पुढे झालो रत्नाचे डोक पकडले,आणि माझा लंड तिच्या खोल घशात घालत होतो. तशी रत्ना गुदमरली तस मि तिला सोडले हाफत रत्ना माझ्या कडे बघत होती.तसाच मला झोपवल उठली गोल फिरत माझ्या तोंडावर बसली.तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर होती ति वाकुन माझा लंड चोखु लागली. आमची चोखाचोखि सुरु झाली मस्त आम्ही बेधुन्द झालो होतो.
चोक,,,चूक,,,, चूल्क,,,, छक,,, पापाच,,,, प्यूच,,, च्योक,,,,, आशा आवाजाने बेडरूम भरला होता. रत्ना आपली कंबर हलवत माझ्या जीभेने झवून घेत होती. पण मला पाणी सोडायचे नहोते मी रत्नाच्या गंडीला कुस्कारत होतो चिमटे काढत होतो. तशी ति माझा लंड बाहेर काढून अअअअअअ,,,,,, ऊऊऊ,,,,, करत होती. रत्ना जवळ आली होती तशी उठली आणि माझा सोटा पुच्चीत घालुन घेऊ लागली. कामरसाने भरली होती तिची पुच्ची सोटा अगदी पाक् आवाज करत पुच्चीत गेला. तशी रत्ना मला झवु लागली मस्त संथ गतीत झवत होती. पाँच,,प्यूच ,,,,प्यूच ,,,,प्यूच ,,,,पूच असे मस्त आवाज येत होते. रत्नाची गांड माझा मांडी वर आपटत होती. रत्ना मान वर करून बेधुन्द होत झवत होती. मी खालून तिचे बॉल कुस्कारत होतो. आम्ही खुप मस्तीत झवत होतो. मला पण मस्त धुंन्दी आली होती.
आहहजज,,,,,,, आहहहहह,,,,,,, ममहमहमहम,,,,,, हमहहमहसSससससSसुसुसुसु,,,,,,, असे आवाज करत होतो. रत्ना जवळ आली मि पन जवळ आलो होतो आमच्या झवाझवीने वेग घेतला.
hmhmhm .......हमहमहम्म,,,,, hmhmhmhm hahahaha,,,,,,, करत रत्ना झडली तिच्या मागोमाग मी पण माझी पिचकारी सोडली. रत्नाचे अंग कडक झाले होते माझ्या आंगावर पडत तिने माला घट्ट पकडले मी पण तिला मीठी मारली.
क्रमशः
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

मी सुरज
भाग 15
आम्ही असेच नागडे झोपी गेलो खुप छान आणि मस्त झवाझवी झाली होती.सकाळी थोड़ा उशीर झाला उठायला. मला जाग आली तस मी रत्नाला पाहत होतो. छान बिनधास्त झोपली होती माझ्या कुशीत तिच्या डोकीवर मी किस केला तशी कुसमसत उठली डोळे किलकीले करून मला बघत होती.मान वर करून माझ्या हनुवती वर किस केला. मला बिलगत म्हणाली.
"आज अस तुझ्या कुशीत राहीन दिवस भर"
"मधेच दुर्गा आली तर"
"ती आज सांच्याला येणार"
"आलीच तर तिला पण घेऊ आपल्यात"
"एकदम दोघिना घेशील तू"
"तुला आवडत असेल तर घेईन मी"
"काय नग तू माझा हायस आज, उद्याच्याला तुला काय करायचं ते कर पण आज म्या आणि तू"
अस म्हणत रत्ना माझ्या आंगावर आली. दोन्ही पाय आजुबाजुला टाकून गांड वर करून माझ्या झोपलेल्या लंडावर आपली पुच्ची टेकउन झोपली. तस मी तिच्या केसात हात फिरवात होतो. हळू हळू फिरवत तिच्या गांडीवर नेला एक चापत मारली. तशी रत्ना गांड आवळून धरु लागली. मला मज्जा येऊ लागली मी आजुन एक चापत मारली.
"असीसीसस्सी....... हम्मममः""""""
"नग र कसतरी व्हात" अस म्हणत मला घट्ट मीठी मारू लागली. तस मी आजुन जोरात चापट मारू लागलो. रत्नाच्या आंगावर रोमांच उभे राहिले.
"काय पायजे माझ्या राजाला" अस म्हणत रत्नाने आपली गांड वर केली.
"म्या कधी अस नाही केल पर तुला पायजे तर म्या न्हाइ म्हणत न्हाइ तुला"
अस म्हणत रत्ना उठली. बारीक शेट्ट तिची मस्त दिसत होती. तीची पुच्ची ओलसर होती गोल फिरून आपली गांड माझ्या नाकाला घासु लागली. मी नाक घासु लागलो तिच्या कुल्ल्यावर दूसरा कुल्ला कुस्कारत होतो. तस रत्ना सुस्करी सोडू लागली. अर्धवट उठलेल्या माझ्या लंडाला जीभेने चाटु लागली. खालून मी तिच्या पुच्चीत बोट घातले तशी मादक हुंकारत चोखु लागली.
सतत दोनदिवस झवाझवीने माझा लंड हळूवार उठत होता. मी खुप तिचे कुल्ले चोखत होतो कुस्कारत होतो. पुच्चीत बोट घालुन पुच्ची चोळत होतो. तिच्या चिरेत बोटने खजवत होतो. तिच्या फूदी च्या पाकल्या ओढ़त होतो. रत्नाच्या फूदीवरचे पठार कुस्कारत होतो. तीची शेट्ट खजवत होतो. मस्त रंगात आलो. रत्नाच्या फुद्दी तुन माझ बोट आत बाहेर करत असताना मस्त गोड आवाज येत होता.
खोल्क,,,,, खोल्क,,,, खुलूक,,,,, जस नारळमधले पाणी कसे वाजत तसा येत होता.
रत्नाचे कुल्ले चोखुन लाल केले होते. तिच्या फुदितल्या रसाने माझा हात भरला होता. माझा ओला हात तिच्या गांडीच्या भोकावर घासला तशी रत्ना शहारली
उम्मुऊऊऊUउ हहहहहह करत माझ्या कडे बघू लागली.माझा लंड तोंडातुन बाहेर काढत म्हणाली
"काय इचार हाय तुझा"
"म्या अस कधी न्हाइ केल"
"पर तुझा साठी कायबी"
अस म्हणत पुढे सरखली आपली गांड माझ्या उठलेल्या लंडावर घासु लागली .
""hmmhmhm..... हमहमहमह .......आआआआआ
"खाज सुटलिया र काय केलइस " आहहजज,,,,,, हमहमहमहमह,,,,, अशी सुस्करी सोडत बडबडत होती.
मी उठलो रत्नाच्या पाठीवर आलो. मानेला चाटु लागलो. मान वर करून रत्ना आनंद घेत होती. हल्के हल्के मानेला चावत होतो.तशी रत्ना आपली गांड वर उचलत शहारत होती. माझा लंड आता पूर्ण कडक झाला होता. मी उठलो तेलाची बाटली घेतली रत्नाच्या गांडीच्या भोकावर तेल सोडले .
तशी रत्ना आजुन शहारली. मला पण पहिलाच अनुभव होता जरा मी घबरत होतो .जमल तर ठीक नाहीतर नको काही भलताच व्हायचे असे मनात म्हणालो.माझ्या लंडाला तेल लावले. रत्नाच्या पाठिवर आलो तशी रत्ना आपली गांड वर करून पोझिशन मधे आली. मी लंड लावला तिच्या गांडीच्या भोकावर आणि हळूच धक्का दिला. तस लंड घसरला अस दोन तीन वेळा झाल.
"न्हाइ जात तर राहुदे पुच्चीत घाल उगा लफड नगो" रत्ना बोलली मला पन ते पटल.
मी उठलो रत्नाला बेडवर ओनवी केली. चापटी मारून गांड हलवली.तिच्या पाठीवर झोपत खाली तिच्या फूदीच्या पाकल्या चोलुन माझा सोटा घुसवला. तशी रत्नाने आपले आंग कडक केले आणि माझा दनका सहन केला. मी मस्त मागून हळूवार तिला झवत होतो. तीची गांड माझ्या धक्यानी हालात होती. रत्नाचे मोकळे केस पकडले आणि घोडा जसा चालवतात तस तिला झवत होतो.
हमहमहमह....... हमहमहमह...... हमहहमहस..... करत रत्ना मस्त आंनद घेत होती. पाँच,,,, प्यूच,,,,, पुच,,,,, प्यूच मस्त आवाज घुमत होते. मागून मी रत्नाच्या पाठीवर चाटत होतो. चावत होतो.
हमहमहमह......... हमहमहमह..... आआआआ..... "झाअववरे,,,,,,,,,,,, घहघहघालल्ल,,,,,,, ममममर,,,,,, झाआवहहजजाता,,,,,, हमहमहमह"",,,,, महमहमहमहम,,,,,,,,, हहह करत रत्ना झवून घेत होती.
हा खेळ चांगला 15 ते 20 मिनिटे रंगला. रत्ना ओनवी मी मागे थोड़ा झुकलेले अस आमचे चित्र आरशात दिसत होते. खुप दिवसांनी रत्नाला कोणीतरी झवत होते. त्यामुळे तिपन मस्त कामुक झाली होती.मी खाली हातानी तिचे फूदीवरचे पठार कुस्कारत होतो. हल्केच चिमटे काढत होतो. तशी रत्ना आजुन बहारत होती माझी कंम्बर दुखु लागली. सतत च्या झवन्या मुळे मी शिनलो होतो पण रत्नाने काय जादू केली समजल नाही. तिला बघून मला चेव यायचा. आम्ही दोघही परम बिंदु वर आलो तस रत्नाने आपले आंग कडक केले .माझे पाय ताठ झाले शेवटचा दनका देत मी रत्नाच्या पाठीवर पडलो. भड़भड़ा माझे पाणी रत्नाच्या छकुलित गळत होते. थोड्या वेळाने माझा बुल्ला पुचुक करत बाहेर पडला .बेडशीट खराब होऊनये म्हणून मी खाली उतरलो. तशी रत्ना आकाशात उडत असल्या सारखी पडून होती. मी तिच्या डोक्याला किस केला आणि फ़्रेश व्हायला गेलो.


mail by Sagar
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

Post Reply