मी सूरज

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

भाग 7
आता आम्ही दोघ घरात मोकळे फिरत असु शांता नावाला काहीतरी गुंडाळत असे. मी अंडर वेअर मधे फिरत असे घरात. आल्यावर एकदा तरी आम्ही झवत असु. कधी उभ राहून,कधी पाय खिड़किला लाऊन, कधी जेवन बनवताना, शांता आणि मी रोज झवत असु.
मला दुर्गा कडे कधीतरी काम मिळत असे. मी ऑफिस ला गेलो होतो 15 दिवसांनी मला बोलावले होते. कंपनी पुण्याला होती त्या आधी मला महिना भर नाशिकला ट्रेनिगं साठी पाठवनार होते. तस मला ऑफिस मधून जॉइनलेटर दिल होत. मी बाहेर आलो मला गावी जायचं होत पण माझ्या जवळ पैसे नहोते.आणि कंपनित जायचं तर थोड़े पैसे हवे होते. माझ डोक काम करणास झाल. मी सगळ शांता ला सांगितले. तशी ती नाराज झाली कारण आता मी जाणार होतो.मी तिला समजावल मी परत तिच्या कडेच येणार रहायला. तशी शांता खुश झाली. माझी अडचन पण सांगितली. मला म्हणाली दुर्गा बघू काय म्हणते. दुर्गा मदत करू शकते याची खात्री शांता ला होती. दुपार झाली आज मला कुठे काम नाही मिळाले. आम्ही जेवन केल आणि दुर्गा च्या घरी गेलो. दुर्गा आपले सगळ काम घरातून करत होती घराच्या बाहेर तीच दुकान होत.
दुर्गा नावा प्रमाणे होती तिची वचक होती. त्या मुळे सगळी तिला दचकुन असत. शांता ने माझी नड तिला सांगितली तस दुर्गा म्हणाली.
"पैसे देईन मी पण ते उसने, परत कधी देणार ते सांग"
शांता "मी हाय ना"?माझ्यावर तुझा भरोसा नाय काय".
"तुझ्यावर हाय ग पण शेवटी पैसा आहे तुला माहित आहे! माझा कसला धंदा हाय ते". "मला 10 दिवसांनी पैसे पहिजेत आता लगेच नको"
"हे बघ मी तुला काम देते, त्यातून जे मिळतील ते तुझे बाकी कमी पडले तर शांता हाय".
"आज पासून कामाला लाग माझ्या कडे" "मानस नाहीत माझ्या कडे आज"
"दुपारच्या जेवनाचे हाल होणार तुझे" शांता मुद्दाम म्हणाली.
"जेवन देते मी! तुझा भाचा तो, माझा पण भाचा" तस दोघहि हसायला लागल्या "चल येते मी नीट काम कर पोरा"!
शांता निघुन गेली येणारा माल घेणे वेवस्तित ठेवणे गाड़ी आली की तो गाडीत टेकने हे माझ काम .जेवन देऊन 250 रु रोज सगळ ठरले. आज जरा काम समजून घ्यायचे होते. दुर्गा ची खोली डबल होती. आणि मोठी होती आजुबाजुला सगळी झोपड़पट्टी होती. काही पत्र्याची घर तर काही फक्क्त आडोसा केलेला प्लास्टिक लाऊन लोक राहत होती. दुर्गा जवळ एक कामवाली होती विमल. वय साधारण असेल 35 दिसयला खास नहोती. शरीर किरकोळ होत. दुर्गा च्या घरातली सगळी काम तीच करत असे.
दुर्गाचे घर डबल असल्याने खाली गोडाउन वर दुर्गा राहत असे. दुर्गा ने मला गोडाउन दाखवायला आत नेले. बरच मोठ होत. दुर्गा पुढे मी मागे साडित कोणतीही बाई असुदे नेहमी मस्त दिसते. आणि आपली नजर झवाड़ी असली की तीच बाई कामुक दिसते.जी जारी ति आंगाने जाड का असेना, वयस्कर का असेना, मी दुर्गा ची चलताना वरखाली होणारी गांड निहारत होतो. दुर्गा नेहमी साड़ी नेसुन असे. गोल चेहरा मोठी टिकली. आंगात रुतुन बसेल असा फीट ब्लाउज. मोठे उघड़े पोट दुर्गा करारी दिसत असे. आणि चाल पण तशीच होती. आत जूने कपड़े वेवस्तित सॉर्टिंग करुण ठेवले होते.
आलेला कपड़ा नीट बघायचा वापर होणारा असेल तर बाजूला करायचा.असे बोलून दुर्गा माझ्या कडे वळली तशी माझी तन्द्रि तुटली. मी दुर्गा चे पाठमोरे रूप बघत होतो. मी तुला दाखवते कस ओलखायचे कपड़े ते अस म्हणत दुर्गा मला बगल देऊन गेली. मस्त वास आला तिच्या आंगाचा.मोठे मोठे बॉल जड़भारडे ओठ जस रोज कोणीतरी त्यांच मालिश करत असे लालेलाल.
जरा ठेंगनी होती जशी पेठेतल्या अक्का सारखी दिसत होती.तिला पाहून माझा सोटा वळवळला. मी इकडे तिकडे पाहु लागलो. गोडाउन मोठ होत आत एका साइडला बाथररूम होत.
दुर्गा आली दरवाजा मधे थोड़ा आडोस करुण खाली बसली. मला समोर बसायला सांगितले. आम्ही बाहेरुन दिसत नहोतो आतून दुर्गा ला सगळ दिसत होत. दुर्गा चा पदर थोड़ा बाजूला झाला होता. जास्त नाही पण तिचे ब्लाउज मधला वरचा भाग दिसत होता. मी चोरटी नजर टाकत होतो. अधुन मधून दुर्गा मला सगळ वेवस्तित समजून सांगत होती. हळू हळू हालचाली मधे पदर खाली खाली सरकत होता. दुर्गा चा उजवा बॉल पदरातून वाकुन मला बघत होता. दुर्गा माला सांगण्यात वेस्थ होती.
काय गरम होतय अस म्हणत दुर्गा ने पदराने आपला घाम पुसला. तस आज गरम होतच होत. परत पदर तिने काय वर नाही ठेवला. तिचे बॉल मस्त अर्धवट दिसत होते. घट्ट ब्लाऊज त्याना पकडूंन होता. दुर्गा च्या लक्षत आल माझा लक्ष कुठे आहे तो. तस तिने मला पाहिले आपल्या छाती कडे पाहिले पदर नीत केला. तशी ति उठली
"बाकी कपड़े वेवस्तित कर दाखवले तसे"
बाहेर जात बोलली मला.
संदयाकळ झली तशी गाड़ी आली. पिककप होती त्यातून प्लास्टिक ची भांडी आली होती मुंबई तुन. ती खाली करुण त्यात कपड्याच्या गोनी भरल्या. दमलो एकटा सगळे करुण. फ्रेश होण्या साठी मी बाथररूम मधे गेलो. फ़्रेश होऊन बाहेर पडलो तर कामवाली रत्ना येत होती. एक हात साडित होता दूसरा हात मानेवर वर फिरत होता. काळसावल्या तिच्या मंड्या मस्त दिसत होत्या. तशी ति बारीक होती मध्यम बांध्याची. केस विस्काट लेले होते साड़ी नीट नहोती. ति साडित हात घालून आपली पुच्ची चोलत होती. तिच्या तोंडाला काही तरी लागल होत. रत्ना आपल्या धुंन्दीत होती. अचानक मी समोर दिसल्यावर बावरली. साडितला हात काढला साड़ी खाली केली. आणि बाथरूम मधे पटकन घुसली.
तिला अस बघून माझी हालत खराब झाली.
क्रमशः
मी सुरज
माग 8
दुर्गा च्या घरी कोन दिसत नहोते. मग ही आशी का करत होती, दुर्गा आणि तिच्या नवर्या ची झवाझवी बघत होती. हे असे प्रश्न डोक्यात फिरू लागले.खाली माझा सोटा कडक झाला. शांता ची आठवण झाली. सांध्यकालचे 6.30 वाजले होते. दुर्गा आंघोळ करुण खाली आली तिने गाउन घातला होता. मस्त मादक चाल दिसत होती. माझ काम चालू होत माझ्या जवळ आली मस्त लक्स साबन चा वास येत होता. "इथे काय होत काय चालत हे शांता ला समझताने" अस म्हणून माझ्या खांद्यावर हात ठेवला. "आज जा लवकर उद्या 8ला ये काम पूर्ण करुणच जायचं"काम पूर्ण झालच होत माझ तसा मी उठलो. रत्ना कुठे दिसत नहोती. दुर्गा माझ्या पुढे उभी होती बाहेरच्या उजेडा मुळे दुर्गा ची बॉडी गाउन मधे दिसत होती.तिला अस बघून माझा आजुन कडक झाला. मी दुर्गा च्या बाजुनी गेलो परत तिच्या आंगाचा वास आला. तसा मी चेकाळलो माझ्या पेंट मधे तम्बू उभा राहिला होता. येतो उद्या असे बोलून निघालो. 4 पावले चालल्याव मागे वळून वर पाहिले. खिड़कीतून रत्ना मला पाहत होती. आमची नजरानजर झाली तशी ति लपून बसली.
मी स्मित हसत चालू लागलो. मनात आल या रत्ना ला हातावर घेतल पाहिजे. पण आता शांता दिसत होती मला. मी भरभर चालत निघालो. शांता आवरत होती मला बघून खुश झाली.
"झाल माझ निघायच का घरी मादक हसत बोलली'
"हो" मी म्हणालो
"तू चल पुढे मी आलो"
"ठीक आहे लवकर ये"
मी घरी फोन केला काकिची विचारपुस केली. नाहीतर म्हणायची विसरला आम्हाला.
घरी जाताना विचार करत होतो दुर्गा असे का बोलली. आणि या रत्ना ची काय भानगड .तो प्रसंग आठवताच माझा सोटा वळवळला. शांता कडून काय समजत का याचा विचार करु लागलो. भराभर चालत घरी गेलो. दरवाजा आड केला होता.मी ढकलूंन आत गेलो. शांता आताच आंघोळ करुण बाहेर आली होती. मला पाहताच शहारली मी तिच्या कडे बघत कपड़े काढले. सवई पने नगड़ा झालो.शांता ला जवळ घेतले .जोरदार किस केला तसाच शांता चे गुंडालेल लुघड़ काढले झवायला चालू केल. झवताना शांता ला विचारु लागलो.
"हम्, हम्म, शान्ते दुर्गा कशी आहे ग! हां....हा हा हा"
"तू तिच्या नादी नको लागुस"! ति लय पोचलेली, हा..आय...आआआ"
15 मिनिटे झउन पाणी पडले माझ. तसा मी आंघोळ करायला गेलो. शांता जेवन बनवायला लागली. आंघोळ करुण मी टॉवेल वर शांता च्या बाजूला बसलो.तशी सांगू लागली दुर्गा चे 4 नवरे होऊन गेले. म्हणजे लग्ना चा खरा बाकी तिने ठेवलेले होते. आता तिचा एकही नवरा तिच्या सोबत नसतो. पहिला नवरा साधा होता.दुर्गा दिसयला छान होती झोपड़पट्टी मधे राहत होती. त्यामुळे टगे तिच्यावर डोळे ठेऊन होते. जुन्या कपडयांचा धंदा तिच्या पहिल्या नवर्याचा तो लवकर मेला तस दुर्गा संभालू लागली. पण बाई ला अस एकट नाही करता येत धंदा. त्यामुळे ति नवरे बदलत होती. आता ति तितली रानी हाय सगळे काले धंदे करते. रांड बाजी सोडून.
शांता ने जेवन वाढले जेवन करुण नागडे झोपी गेलो.
शांता माझ्या अंगावर होती. मी मला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधू लागलो. मला दाट संशय येऊ लागला. रत्ना (विमल ) आणि दुर्गा यांचे काहीतरी चालू असणार. कारण शांता आणि दुर्गा कधी कधी स्पर्शसुख घेत असत. पण मग रत्ना अशी एकती तलमलत होती. तस असत तर दुर्गा ने तिला शांत केले असते. नाही तर दुर्गा ची झवाझवी रत्ना बघत असेल. मग दुर्गा ला कोन झवत असेल. तस असेल तर रत्ना उपाशी आहे तर. शांता नंतर माला रत्ना ठीक वाटत होती. पाहिजे तशी शांता ची पुच्ची टाइट नहोती. असे बरेच प्रश्न घेऊन मी झोपी गेलो. तस झवल्यावर गाढ़ झोप लागते.
सकाळी निवांत उठलो. शांता ची लगभग चालू होती. मी फ्रेश झालो आणि आम्ही निघालो.टपरिवर चे चहा पाण्याचे बिल मीच देत असे रोजच्या हमालितुन
8ला दुर्गा च्या इथे पोचलो दुकानासमोर मोठी लाइन होती. सगळ्या बाया आपापले गाठोंडे घेऊन आल्या होत्या.तितक्यात दुर्गा आली मस्त नटाली होती. आज लाल साडित होती. एकदम भरलेल्या गुलाबा सारखी दिसत होती. क्षणभर मी पाहत होतो. मदमस्त चाल. जाड असली तरी रेखीव दिसत होती. तिला पाहून माझ्या आंगात चर्र झाल. तसा मी पुढे झालो दुर्गा सगळ्या बायांची गाथोडी घेऊन पैसे देत होती. काही बाया भांडी घ्यायला गडबड करत होती. 10 वाजे पर्यंत सगळ आटोपल. गाँठोडयाचा ढिग लागला तस दुर्गा मला म्हणाली. "हे सगळ गोडाऊन मधे ठेव रत्ना तुला नाष्टा देईल तो झाला की कामाला लाग". गाठोडी खुप होती पाऊस यायची लक्षणे होती. तशी रत्ना ला आवाज दिला.
"याला नाष्टा दे आणि तुझा नाष्टा झाला की याला मदत कर पाऊस येईल मी बाजारात जाऊन येते".
"तू जा हिच्या सोबत वर लवकर आटपा"! पाऊस यायच्या आधी"
तसा मी रत्ना च्यामगे गेलो. जिन्या ची पायरी चढताना रत्ना तिरका कटाक्ष माझ्यावर टाकत होती. तिची गांड तशी मोठी नहोती पण चाल मादक होती. नक्कीच हीला कोन झवत नसेल याची माला खात्री वाटत होती. रत्ना साड़ी नेसत होती गरीब दिसत होती चेहऱ्यावर तरी तस दिसत होत. काळ सावली, नाकी डोळ्यातून ठीक होती. हिचे पण ओठ रसदार आणि लालेलाल होते. विचार करुण माझ डोक खराब होत होत. वर गेल्यावर माला बसायला सांगितले सॉफ्यवर. तिच्या आवजात भीती होती. मला जानवले तस. तिने चहा आणि पोहे आनले. मी ते खात होतो रत्ना मला आतून पाहत होती. काहीतरी तिला बोलयच होत पण घबरत होती. सगळा नाश्ता संपवुन मि खाली जाणार तितक्यात रत्ना माझ्या समोर आली. हात जोडून मला म्हणाली "काल जे पाहिलस ते कोणाला सांगू नग"
"मी परत अस न्हाइ करणार" ति सरळ येऊन माझ्या पाया पडली. मी लगेच तिला अडवल. "नाही सांगत कोणाला",पण तुम्ही अस काय करत होता, काय अडचन हाय का"
तशी म्हणाली नंतर सांगते खाली आल्यावर. रत्ना प्लेट घेऊन आत गेली. तस मी पण खाली गेलो. रत्ना सगळ आवरुन येणार होती.
काहीतरी गड़बड आहे. अस मनात बोलून मी कामाला लागलो. अर्ध काम झाल तशी रत्ना खाली आली तोंडाला लागलेले पाणी पुसत .
माला मदत करू लागली. गाँठोडयाची उचला उचल करताना रत्नाला माझा चोरटा स्पर्श होत होता. तिला हायस वाटत होत.
दुर्गा ला झवायच असेल तर रत्ना ला आधी झवाव लागेल. हा विचार करू लागलो.काम झाल तस आम्ही गाथोडी सोडली कपड़े सॉर्टिंग करू लागलो. रत्ना माझ्या समोर बसली होती. खाली मान घालून काम करत होती.

क्रमशः
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

मगाशी तुम्ही काहीतरी सांगणार होता.
तशी ति माझ्या कडे बघुलागली हळू आवजात म्हणाली.
"कोणाला सांगू नगस,तू ला माझी आन हाय"
"नाही सांगत काय झाल ते सांग"
"काही नाही बाईसायब टीबी वर नागडे उघड़े सिनिमा बघत्यात ते बघून म्या तापली म्हणून मी तस खरत हूती"
मी हसायला लागलो.
"तू आणि बाइसाहेब एकत्र बघता का तस"
अस म्हणत मी माझा हात प्यान्टवर नेला. तसे रत्ना चे लक्ष माझ्या कडे गेले.
"फक्क्त बघते की काय करते"
तशी ति गप्प झाली. "मी नाही कोणाला सांगत तुझी शपत"
"नग र बाबा, तिला समजल तर माझा जीव घेल ति"
"आधीच तीन मला इकत घेतलिया"
अस बोलून रत्ना शांत झाली.
"ख़रच!, मी का कोणाला सांगू माझ काम झाल की मी जाणार एथून"
"पण तुला का विकत घेतले तिने"
अस बोलून मी तिचा हात पकडला. लड़क होता हात. तिचा बोटे लांबसडक होती.
तशी रत्ना पाघळली आणि रत्ना ची टेप सुरु झाली.
माझ्या नवर्या ने हिच्या कडुन व्यजाने पैक घेतले होते. माझ्या लग्ना वरुस. सासर ची लोक लय हरामी होती. 5वर्ष झाली लग्ना ला मूल नाही म्हणून माला मारत होती. टाकून बोलत होती. माझा नवरा मेला तस ही बया आली आपले उरलेल पैक न्याया. सासारच्या लोकांनी हात वर केले. म्हणाले हिच्या कडुन वसूल करुण घ्या आमासनी काय ठाव नाय.
माहेर माझ गरीब 4 भनी माला. कशी जाऊ म्या तिकड.तशी या बाइने मला सांगितले माझा पैका फीटत नाही तोवर माझ्या हित काम कर. म्या काय बोलणार हित बी नवरा गेला मुळे माझ मरान व्होत .म्हणून म्या हिच्या सोबत यायला तयार झाली. हित आल्यावर वेगळेच होत. हिचा नवरा हित नसतो. तो जेलात हाय म्हणून दूसरा हीन ठेवला.त्यों मुम्बईस्ला लपून हाय.कधी तरि रातच्याला येतो. इकडे तिकडे बघून हळूच म्हणाली. हिला झवतो फाट निघून जातो.
हिला कधी वाटल तर ही उघडेनगड़े सिनिमे बघते. आणि माझ्या कडुन चोलून घेते.
काल पण ति तेच बघत होती.
रत्ना सांगत असताना माझा सोटा कडक झाला होता. तसा मी त्याला खजवायला लागलो. तशी रत्ना माझ्या पेन्ट कडे बघू लागली तिचे डोळे मोठे झाले.
मी म्हणालो "तिला चोलुन झाल की ति तुला चोलते काय"
"कधी तिची मर्जी असली तर ,नाहीतर माझी मि माला चोलते"
"मला सांगत जा मी देईन तुला चोलूँन"
तशी ति लाजली.
माझ्या कडे बघून हसू लागली. तितक्यात रिक्शाचा आवाज आला दुर्गा आली होती.
रत्ना समान घेऊन दुर्गा च्या मागे गेली. थोड्या वेळाने दुर्गा आली सगळ काम पाहिले खुश झाली.दुपार झाली होती. दुर्गा जेवन करायला वर ये म्हणाली. मी जेवन करुण खाली आलो. दुपारचे तस कोन येत नाही मी निवांत पडलो होतो.
दुर्गा बद्दल विचार करत बसलो .मनात म्हणालो बस झाल इथे .जास्त वेळ नाही रहायच नोकरी मिळाली की परत नाको इकडे. जोवर आहे तोवर बघू ही बाई डेंजर आहे.
पण वर काय चालले ते पहायच होत. मी दोन वेळा जायचा प्रयत्न केला .पण मरूदे म्हणालो आपल्याला काय रत्ना जारी मिळाली तरि चालेल आपल्याला.
थोड्या वेळात रत्ना खाली. आली तिने बाहेर कानोसा घेतला तशी आत आली. तिचे डोळे लाल झाले होते. तोंड ओले होते. हाताला पण काहीतरी लागल होत. माला घेऊन ति बाथररूम च्या साइड ला गेली. हाफत म्हणाली
"आज पण तेच केल म्या"
गरम झाली होती ति.
तस तिने माझा सोटा धरला. थोड़ा उठला होता तिने पकडला तसा कडक होऊ लागला. रत्ना तलमलत होती. मी साड़ी वर केली तिची चड्डिवर हात फिरावला.ओली चिम्ब झाली होत तिची पुच्ची. चड्डी वरुण चोलु लागलो. तशी ति शहारली मी खाली बसलो. तिला समजल तिने साड़ी वर केली. तिच्या मंड्या चोखत होतो. तशी तिने आपली चड्डी काढली. माला पुच्ची चटायला दिली. बुलबुलित पुच्चीवर जीभ फिरवत होतो. मस्त वास येत होता. रत्ना ची पुच्ची घट्ट होती. आणि साफ होती. शांता च्या पुच्ची पेक्षा मस्त होती. शिवाय आजुन कोरी वाटत होती. दूसरी पुच्ची मिळाली म्हणून मी खुश होतो. खुप चटली रत्ना ची हालत खुप खराब होत होती.
"लय बर वाटत चोख मस्त"
"कधी अशी चोखली नाही माझी, त्या रांडेने!"
"कायम माझ्या कडुन चोखुन घेती! छिनाल"
अस म्हणत रत्ना सुस्करी सोडत होती. मला दाबुन धरल आपल्या पुच्चीवर आणि ति झड़ू लागली.
मी सुटला करुण घेतले स्वतः ला. तशी तिने खाली वाकुन चड्डी चढवली. साड़ी नीट केली. बाथररूम मधे गेली बाहेर येऊन मला म्हणाली.
"मस्त वाटल बघ तुझा मुळे"
"थोड़ा वेळ दम धर आले मी"
झरझर करत ति वर गेली.
मी लंड चोलत बाथररूम ला गेलो.
आताशी 3 वाजले होते.
रत्ना ची वाट बघत होतो.
क्रमशः
मी सुरज
भाग 9
बराच वेळ झाला रत्ना काही आली नाही. मी वाट बघून थकलो. माझ काम सुरु केल दुर्गा खाली आली तशी रत्ना पण मागे मागे आली. मला पाहून हात जोडले. डोळ्यांनी बोलली नाही जमल यायला. दुर्गा ने सगळ निट पाहिले माझ्या कामावर खुश होती. आज पुढे काही झाल नाही मी काम उरकुन जायला निघालो. खिड़कीतून रत्ना पाहत होती. मला हात केला तिने, तसा मी हसलो. शांता ला झवायच्या इराद्या ने निघालो. कारण कडक झालेला लंड गळून गेला पाहिजे नाहीतर त्रास होतो.
शांता खुश दिसत होती.मला पाहताच जरा नाखुश झाली. मी विचारल "काय झाल तोंड पाडायला"
"मला मुंबई ला बोलावल पोराने"
"मग जा की"
"महीनाभर जायचं हाय"
"हो तस मी पण जाणार ना 8दिवसांनी नाशिकला"?
"हो पण तुझी रहायची सोय "
"ती मी बघतो,तूला बोलावलना, मग जा तू"
तरी शांता चे तोंड बारीकच होत.
"तुला काय सांगायला. महिनाभर तू नाही?" "मग माझ कस होणार " लाजुन शांता चुरचर झाली .
आमची नजरानजर झाली.तशी शांता भराभर आवरु लागली.
आधीच रत्ना ने मला गरम केले होते.कुठे तरी माला शांत व्हायचे होतेच. मग ती शांता का असेना.
खोलीत गेल्यावर आमची झोम्बाझम्बी सुरु झाली. मी आता महिना भर मिळणार नाही हे समजल्यावर शांता एक क्षण वाया घालवत नहोती. माझ्या सर्व आंगवर किस करत होती.मी पण गरम असल्या मुळे तिला सोडत नहोतो. घामाने डबडबत आम्ही शांत झालो. आज शांता नागड़ी च फिरत होती.
तिला संदयाकली जायचं होत मुंबई ला. सकाळी आम्ही दुर्गा कडे गेलो. तस सगळ सांगितले. दुर्गाने माझी दोन्ही वेळीच्या जेवणाची सोय केली. मी जाम खुश होतो. शांता नाही पण रत्ना मिळनार होती.
शांता आपली बाकी कामे आटपन्या साथी निघुन गेली.
मी गोडाउन मधे काम करू लागलो. थोड्या वेळा ने दुर्गा आपले रोजचे काम आटपुन वर गेली. थोड्या वेळाने रत्ना आली नाष्टा घेऊन, मी आधी नाष्टा केला. आज गाठोडी खुप होती. रत्ना बाथररूम कडे उभी होती ति जागा कोणाला दिसत नाही. थोड़ा आडोस होता. मी नाष्टा करत रत्ना ला पाहत होतो. रत्ना ने इकडे तिकडे पाहिले हळूच साड़ी वर केली. मस्त मांड्या दाखवत होती. मी नजरेने चड्डी दाखवायला सांगितले. तशी नाही म्हणाली. मी परत विनवनी करू लागलो. हे आमचे सगळे इशार्यावर चालत होते. झवायच्या बाबतीत बाईला प्रेमाने विनवनी केली तर ति जास्त खुलते आणि आजुन मादक होते. तशी रत्ना मादक नखरे करू लागली. लाजतलाजत हळू हळू साड़ी आजुन वर केली. तशी तिची काळी चड्डी दिसू लागली. मी तिच्या चड्डिला बसूनच ओठचा चंबु करुण पा घेतला. माझ झाल तस रत्ना प्लेट घ्यायला खाली वाकली. तस तिचे बॉल पकडले रत्ना ने डोळे बंद केले क्षणभर ति सुखावली. हे सगळ झटपट झाल मी लगेच सोडले तिचे बॉल. जास्त मोठे नहोते आत ब्रा नहोती. फक्क्त ब्लाऊज होता. मी उठलो काम करायला लागलो. हे आमचे असे लपाझपी चे खेल चालू होते. आज काय विशेष नाही झाल. दुपारी रत्ना जेवयला बोलवायला आली. तस मी वर जाताना रत्ना च्या गांडीवर हात ठेवत गेलो. जेवन करुण मी दुर्गाशी बोललो.
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

"जरा जाऊन येतो मावशी जाणार हाय मुंबई ला"
"ठीक आहे लवकर ये"
मी घरी पोचलो शांता माझी वाट बघत होती.
मी आत येताच शांता ने मला किस करायला सुरवात केली.शांता माझ्या विचारने आधीच गरम झली होती. त्यामुळे आम्ही लगेच झवायला सुरु केल. सगळ्या खोलीत आमचे कपड़े पडले होते. झवुन झाल्यावर मी बाजूला पडलो. तशी शांता मुसुमुसु रडू लागली.
"मला विसरनार नाही ना तू इकडून गेल्यावर"
"नाही शांता" तुझा मुळे मी इथे हाय.
तशी शांता आंघोळ करायला गेली.मला झोप लागली. शांता च्या हाकेने मला जाग आली.शांता लुघड़ चापुन चोपुन नेसली होती. तिची गांड मस्त वर आलेली दिसत होती. वेवस्तित नाटापट्टा करुण आम्ही बाहेर पडलो. शांता ने मला चावी दिली जाताना दुर्गाला दे म्हणाली. तिला बसवले गाडीत.आज गाड़ी येणार होती. मी यायच्या आधी गाथोडे बनून ठेवली होती. संदयाकाली गाड़ी आली गाडीतुन कुरता घातलेला मानुस आणि ड्रायव्हर बाहेर आले. कुर्ता घेतलेला मानुस वयने होता पण रांटी दिसत होता. मला संकोचित नजरेने बघत वर गेला 6वाजले होते.थोड्या वेळाने रत्ना आली इकडे तिकडे पाहत. माला बाथररूम च्या साइड ला नेल. हळू आवजात म्हणाली. "तिचा ठोकया आला आहे""आता 2 ते 3तास नागडे सिनिमे बघत झवनार ती दोघ.
अस म्हणत बाथररूम जवळ गेलो. रत्ना गरम झाली होती मला मीठी मारत म्हणाली. "आता दोघभी मोकळे"
रत्ना च्या मिठित प्रेम दिसत होते.तिची मीठी वेगळीच वाटत होती.
माझ्या डोळ्यात पाहत म्हणाली,
"म्या दिसयला बरी न्हाइ पर तुला कायबी कमी न्हाइ पडू देणार"
अस म्हणत आपला ब्लाऊज ची खालची 2 बटने काढली आणि ब्लाउज वर केला. तस तिचे छोटे बॉल बाहेर आले.
"लय लहान हायती" अस म्हणत केविलवानी माझ्या कडे बघू लागली.
"छोटे आहेत पण चोखयला मस्त वाटतात"
तस ति खुश झाली माझ्या तोंडाला आपली छाती लाऊ लागली. मी लहान मुला सारखा चोखु लागलो.तशी ति शहारली सुस्करी सोडू लागली. मला कुरवालु लागली.
"लय झाक वाटतय रे" असच चोख
आहजाहहजहह"
एक हातानी बॉल कुस्करत होतो.
दूसरा खाली पुच्चीवर फिरवत होतो. तस रत्ना ने मला थांबायला सांगितले. पदर छातीवर गुंडाळला बाहेरचा कानोसा घ्यायला बाहेर जाऊन आली. मी पण दरवाजा मधे जाऊन थांबलो. आंधर पडला होता तस कोन येत नसे. आल तर बाहेरुन आवाज देत असे.
तरि रिस्क नको म्हणून रत्ना सगळ बघून आली. आत येताना रत्ना ने माझा हात धरला. मला आत ओढ़त नेले. मी मुद्दाम तिचे चाळे बघत होतो. आम्ही आडोशाला गेलो तस रत्ना म्हणाली.
"झव की मला"
"नवर्या नंतर आजपर्यंत कोणी हात नाय लावला कधी"
मी तिला चोलू लागलो. आज मला वेगळेच फील होत होत.
मी तिला खुप मन लाऊन चोलत होतो. तशी ति सुस्करी सोडत होती.
रत्ना खुप ओली झाली होती.ति खुप मदहोश होत होती. तिचे डोळे निलेशार होते. रत्ना सेक्स मधे इतकी गुंग झाली होती की तिला निट उभ राहता येत नहोते. तिचे पाय सारखे एकामेकवर येत होते. घासत होती पाय. डोळे अर्धवट उघड़े होत होते. माझा लंड एकदम कडक झाला होता. मी मधे हरवत चललो होतो. तिच्यावर अतोनात प्रेम कारावास वाटत होत.
ते मी करत होतो काय जादू केली तिने माझ्या वर मला समजत नहोते. दिसयला तशी सावली होती. आंगाने किरकोळ जास्त आकर्षक नहोती. पन मला आवडली होती तिला खुश करायचं मी ठरवले.
तिची पुच्ची चटायला मी खाली बसलो. तस तिने मला थंबवल हे नंतर कर.
आता वेळ नाही.
रत्नाने खाली वाकुन आपली चड्डी खाली केली. आणि साड़ी वर केली.
"झव लवकर मला"
तसा मी पेण्ट खाली केली माझा ताठ झालेला लंड तिच्या पुच्चीवर घासला ओला केला. हळूच तिच्या पुच्चीत घतला तिची पुच्ची घट्ट होती. मी घालत असताना तिला जरा त्रास झाला.
"आआआआ ईईईईगगगगगगग"रत्ना कळवळली
"दुःखल का"
"बाहेर काढू"
"नाको खुप दिवसांनी झवते हाय"
तस मी हळू हळू आत बाहेर करत तिच्या पुच्चीत घतला पूर्ण.
थोड़ा वेळ तिच्या उघड़या पाठीवर ब्लाउज च्या खाली किस करत होतो.तिला दुखायच थंबल तसा मी तिला झवु लागलो. मस्त मागे पुढे करत होतो. दोघ ही रंगात आलो.रत्ना पुढे हात गाँठोडयावर ठेऊन ओनवी होती. साड़ी वर करुण, मी मागून तिला झवत होतो. माझी पेन्ट खाली पायात होती. शर्ट वर केला होता मस्त झवत होतो.
"हम्मममम्म"
"हम्मममम्म"
"हम्मममम्म"
असे रत्ना हुंकारत होती.
मी रत्ना च्या पाठीवर झोपलो. तिला घट्ट पकड़ल आणि जोरात झवत होतो.
आम्ही एकरूप झलो होतो. जसा जोर वाढला तस रत्ना ने एक कपड़ा उचल्ला तोंडात कोम्बला. आणि हलू लागली. रत्ना मस्त एंजोय करत होती. मी शेवटच्या क्षणात होतो. त्यावेळी रत्ना 2वेळा झडली होती. माझी पिचकारी मी रत्ना च्या पुच्चीत सोडली. आणि शांत झालो.रत्ना हफ्तत होती तिला मि पकडले होते.
"थोड़ा वेळ रहा कि असच"
"आज लय गॉड वाटतंय तुझ्या मुळे"
माझा सोटा बारीक होऊन बाहेर आला. आमच्या घामाचा वास दरवळत होता.
मी रत्ना ला सोडले तशी रत्ना उभी राहिली. साड़ी नीट करत माला किश केला."आज म्या लय खुश हाय"
"मी पन"
आपला अवतार निट करत रत्ना वर गेली. मी तिला पाठमोरी पाहत होतो. तिची चाल बदलली होती. पण चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता.
मी पण बाथररूम ला फ्रेश झालो. 7 वाजले होते. मी सगळ बाहेरच आवरल आणि जेवणाची वाट बघत बसलो.
मनात रत्ना चा विचार करत होतो.
क्रमशः
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

मी सुरज
भाग 10


रत्ना दिसायला शांता पेक्षा खास नहोती. छाती वरुण ति स्त्री आहे हे समजत होत. इतकीच तिची छाती होती.शांता त्याहुन जास्त सरस होती पण रत्ना आणि शांता यांच्या झवन्यात मला माझ्यात फरक जाणवत होता. शांता ला झवताना मी फक्क्त माझा विचार करत होतो. पण रत्ना बरोबर झवताना मला रत्ना ची काळजी वाटत होती. तिला त्रास होईल अस मला झवायच नहोत .हळूवार प्रेमाने मी झवत होतो रत्नाला.
"कसला इचार करतूस इतका"
माझी तन्द्री भंगली समोर रत्ना होती.
"चल वर जेवायला बोलावले हाय"
"तिथ तो हाय त्याच्या कड़ तू बघू नगस",
खाली मान घालुन जेव, काय बोल्ला तरच तू बी बोल न्हाइ तर तू नग बोलूस".
अस मला ति अगदी काळजीत सांगत होती.
आम्ही दोघ वर जात होतो. मी मुद्दाम तिच्या ढुंग्नावर हातानी कुरवालत होतो.
मला जेवायला दिले मी खाली बसून जेवत होतो. बेडरूम मधून दुर्गा आणि त्याचा आवाज येत होता. रत्ना माझ्यावर खुश होती. आज जेवन जास्त होते मला जात नहोते जेवन मी कसाबसा जेवत होतो. तशी रत्ना जवळ आली म्हणाली.
"जमेल ते जेव मी तुला माझ बी जेवन वाढल" तू झी तब्बेत कमी झाली हाय,
मला मनात भरून आल रत्ना माझ्याकडे पाहत होती. मी थोड़ जेवन ठेवल हात धुतले. रत्ना ला ईशारा केला खाली ये लवकर तशी तिने बघू अस बोलली. हे सगळ इशारे करुण आम्ही बोलत होतो. मी खाली गेलो आजुन घरी जायला वेळ होता. आताशी 9.30झाले होते.
रत्ना काही खाली नाही आली. मी सगळ आवरल गोडाउन बंद केले चावी द्यायला वर गेलो आजुन दुर्गा बेडरूम मधे होती. रत्ना पुढे आली तस मी तिला बेडरूम च्या आडोशाला घेऊन गेलो आणि मीठी मारली. तशी ति शहारली कावरी बावरी झाली.
"नग र ती हाय उगा नको लफड"
माझ्या मिथितुन सुटायचा प्रयत्न करत होती.
"आधी पा दे मगच सोडतो" तस तिने पटापट दोन तीन पा दिले तस मी सोडले. तिला चावी दिली. रत्ना समोर लंड चोळला तशी रत्ना ने आपले पाय एकमेकावर घासले एक मादक आदा दिली मला. मी किस चा इशारा तिला दिला आणि जायला निघालो.
आज एकटा होतो खोलीत खायला येत होती. खोलीत रत्नाचा विचार करत होतो. आजुन माझ्या जवळ पाच दिवस आहेत.या पाच दिवसात रत्ना ला खुप झावयच. तिला सगळ सुख द्यायचे. तीच स्वप्न बघत मी झोपलो.
सकाळी लवकर जाग आली. खोलीत पाणी भरले. परत येऊन पडलो थोडा. 8वाजले तस मी निघालो.दुर्गा नेहमी प्रमाणे आपल काम करत होती. मी येताच माला निरखुन पाहु लागली. मंद गालात हसत होती. मला काही समजल नाही. मी दुर्लक्ष केला रत्ना एकटी असेल आतावर.या विचाराने मी कासवीस झालो. दुर्गा च्या बाजूला उभा राहून सकाळी कपड़े घेऊन येणाऱ्या बायांची गडबड पाहत होतो. तस दुर्गा ने मला वळून पाहिले गालात हसत म्हणाली जा नाष्टा करुण ये.
इतके शब्द कानावर पडल्यापडल्या मी लगेच निघालो वर. तशी दुर्गा हसायला लागली.माझा लक्ष रत्ना वर होता मी दुर्गा कडे लक्ष नाही दिला.
वर गेलो रत्ना माझी वाट पाहत होती. मी येताच मला मिठी मारली आम्ही किसिंग करण्यात गुंग झालो. तिला गोल गोल फिरवत मी किचन मधे नेल. रत्ना मला तिचा नवरा असल्या सारखी किस करत होती. मी तिला उचलले तशी ति आवेशात किस करत होती. आम्ही इतके गुंग होतो की आम्हाला जगाचा विसर पडला होता.मी रत्ना ला चोलत होतो कुस्करत होतो. आम्हाला झवायची नशा चढली होती .तस रत्ना ने मला सोडले आणि म्हणाली "ति येईल"
"नाही येत लवकर वेळ आहे तिला "
"नको तू जा खाली दुपारी मी येते खाली"
"हो पन आता दे ना थोड़ दूध पियायला"
"नग रे उगा नग दुपरच्या ला घे सगळ"
मी हिरमुसलो. तशी मंद हसत आपला ब्लाऊज ची बटन काढली खालची आणि वर केला.तिचे मनुके कडक झाले होते. माझ्या समोर येताच मी चोखु लागलो. तशी रत्ना शहारली माझ डोक धरु लागली.केस कुरवळत होती. तिचे पाय एकमेकवर होते. मी ते बाजूला करत तिच्या चिमनीला हात लावला. साड़ी वरुनच मी चोलत होतो.रत्ना गरम झाली सुस्करी सोडत होती .
आआहाहाआ, हम्मममम्म, झेय्य्य्य्य्यक, वातत्त्तत्त्तत्त्त, हम्मममम्म,
तस तिला उच्चल्ली किचन कट्टया वर ठेवली. तिच्या डोळ्यात झवायची नशा होती. रत्ना ने दोन्ही पाय वर ठेवले पाय वर करुण बसली. पदरा बाजूला पडला होता. साड़ी गोला होऊन मांडी वर आली होती. रत्ना पाठ टेकुन होती. मी तिला बघत होतो. मला ती मेनके पेक्षा भारी वाटत होती. रंगाने उजळ नसली तरी तिच्या चेहऱ्यावर वेगळच तेज होत. तिच्या नजरेच्या तीरानी मी घायल होत होतो. रत्ना च्या गालावर हात ठेवला. तशी ति मादक आदा करत सुस्कारु लागली.
रत्ना आपल्या हाताने माझ्या हाताला कुरवालू लागली. आम्ही इतके धुंन्दीत होतो की आम्हाला सगळ्या जगाचा विसर पडला. माझा दूसरा हात रत्नाच्या मांडी वरुण तिच्या पुच्चीवर गेला. तिने चड्डी घातली नहोती. तस मी तिच्या शेट्टात हातानी कुरवालत होतो. तशी ति पुढे आली आपला ब्लाउज वर करुण माला दूध पियायला इशारा करू लागली. तस मी चोखु लागलो दोन्हीकड़चा दूध पित होतो. खाली तिच्या पुच्चीत बोट घातले. तिची पुच्ची बुलबुलित झाली होती. तिचा दाना चोलत होतो. तशी ति शहारली माझ्या हाताला पकडूंन धरल. रत्ना ने माला आपल्या पायाच्या कैचित पकडले.
मी उभा ती कट्टयवर, तिच्या पायची कैची माझ्या कंबरेला, तिचा एक हात माझ्या खांद्यावर, दूसरा पुच्चीतल्या हातावर आणि माझ्या तोंडात तिचे तोंड होत. रत्ना मस्त धुंन्दीत होती. मी पण मस्त धुंन्दीत होतो. आम्ही रंगात आलो तस रत्ना ला सावली दिसली. तस मला रत्ना ने दाखवले मी पटकन रत्ना ला सोडले. रत्ना पण सावध झाली. मी लगोलग तिकडे गेलो करण दुर्गा येना शक्य नहोते. कारण माला येऊन आता 20 मिनिटे झाली होती. दुर्गा ला सगळ खाली हिशोब करुण वर यायला 2 तास लागतात. मी तिथे गेल्यावर पाहिले दुर्गा होती ति, मला पाहताच तिने गप्प राहन्याचा इशारा केला. मी तिला बघून आधी घबरलो. पण ती ज्या अवस्थेत होती हे बघून मी चकित झालो.
दुर्गाचा पदर खाली पडला होता. तिचा एक हात साडित होता.म्हणजे दुर्गा आमची चोलाचोळी बघत होती. ती गरम झाली होती मला जवळ बोलावुन कानात बोलली. "हे असच चालू ठेव रत्ना ला काही कलु देऊ नकोस, मी आले लगेच ,मी येत नाही तोवर तुमच चालुदे असच" मला बघायचा आहे. अस बोलून दुर्गा खाली गेली. माला काही सूचेना मनात म्हणतो. काहीही असुदे पन आज रत्ना ला झवायच मनसोक्त पुढच पुढे बघू.
रत्ना खाली उतरली होती मला पाहताच म्हणाली. "कोन होत, का"?
"नाही कोन नाही तुला भास झाला असेल"
"आता नको काही करायला" रत्ना म्हणाली
"का"
"बया येईल वर"
"नाही येणार ति बाहेर जाणार आहे"
मला तस म्हणाली. "चल लवकर वेळ नको घालुया" तस म्हणत मी तिच्या तोंडात माझ तोंड घातले किस करत होतो तिला. आता मी टेंशन घेत नहोतो. आता सगळ माझ्या कंट्रोल मधे होत. मी परत रत्ना ला वर बसवले. तस रत्ना ने आपली साड़ी वर करत मांड्या उघड़या केल्या. माझा हात आपल्या पुच्चीवर ठेवला. तस मी कानात बोललो "तू आधीच तायरित होतीस तर" तस रत्ना ने माझा कानाची पाळी चावत मला म्हणाली "माला ठाव होत तू काहीतरी करणार म्हणून म्या तयारित होते"अस म्हणून माझा हात आपल्या पुच्चीत दाबुन घेउ लागली. मी रत्ना ला जोरात चोळत होतो. तशी ति परत सुस्करी सोडायला लागली. तिची पुच्ची आता चांगली ओली झाली होती. माझ बोट परत मी आत घातले तशी ति शहारली. पाय फकवले तस तिची पुच्ची दिसू लागली.मी बोट काढले रत्ना ला जवळ ओढ़ले. तशी रत्ना वाकडी झाली. मी तिची पुच्ची चाटु लागलो.पुच्ची ओली होती.माझी जीभ वळवल करत होती तशी रत्ना बेकाबू झाली.
"आहाहाः ,मसस्त, हम्मममम्म,
चोख, रेईईEईईEएई मॉससससस्त
कर असच कार्रर्ररर"
माझ डोक दाबू लागली,दोन्ही पाय माझ्या पाठी वर ठेऊन आपली गांड उचलून माझी जीभ आत घेत होती.
"झव माला, आआआआ घेय्यग्घ मम्ममहहआ".
अस म्हणत झड़ू लागली, रत्ना चे सगळे पाणी माझ्या तोंडात होते. मी बाजूला झालो तस रत्ना ने मला थांबवले. माझ्या तोंडात आपले तोंडघालुन चोखु लागली. माझा लंड तिने पकडला तसा जास्त उसली मारू लागला.तशी रत्ना खाली उतरली माझे दोन्ही हात रत्ना च्या आंगवर होते. रत्ना ने माझे कपड़े कढायल सुरवात केली. एक एक करत मला उघड़ केल. माझी पेन्ट खाली पडली. माझा शर्ट कडुन टाकला रत्ना मला चोखत चोखत खाली आली. माझी अंडर वेअर खाली केली तसा माझा लंड नागा सारखा डोलू लागला. रत्ना ने तोंडात घेतला चोखु लागली.
मी आआहाहाआममममम
hhhkhhhhh uuuiffffuufकरत होतो रत्ना प्रेमाने चोखु लागली. मला शांता चे चोखन आठवले. मस्त वाटत होत मी जरा खाली वाकुन मस्त मजा घेत होतो. तस मी तिला बाजूला केल ,माझा गळायला आला होता. तस तिला समजल तशी ति झोपली पाय फाकवुन.
"झव रे बिगी बिगी, ति येल"
"उपाशी राशील"
मी खाली बसलो लंड पुच्चीवर लावला तशी ति शहारली. अंग आखडून धरले तिने. मी रत्नाच्या पुच्चीत लंड कोम्बला. जरा जोरात दनका दिला. रत्ना ने आपले आंग कडक केल होत. जसा आत गेला तस ति कळवळली. पण ओली पुच्ची असल्या मुळे तिला जास्त त्रास नाही झाला. मी तिचे बॉल चोखु लागलो. हळू हळू झवु लागलो तशी रत्ना चीत्कारु लागली.
हम्मममम्म, हम्मममम्म, आआहाहाआ, आहजाहहजहह, अशा आवाजाने किचन घुमु लागले. मी पण रंगात आलो तस रत्ना ने माझ्या कम्बरेला जोरात कैची मारली. आपली गांड उचलु उचलून झवु लागली. आम्ही दोघ हवेत तरंगत होतो.
"झाअव हहहहह, ठहम्मह्महमहम, hmm
झव, झव, मस्त, आआहाहाआ, आहजाहहजहह, रत्ना खुसपुस्तत होती.
मी जोरात मोठ्ने आवाज काढत झवु लागलो.
बाहेरच्या माणसाला ऐकू जाईल अस ओरडत होतो. ओरडतच मी झडलो.रत्ना पण झडली आम्ही दोघ हाफत होतो. रत्ना डोळे मिटून होती. चेहऱ्यावर मंद स्मित करत होती. मी बाजूला लवंडलो तशी रत्ना उठली साड़ी निट केली. मला माझे कपड़े मला दिले. माझ्या डोक्यावर किस केले. बाहेर जाणार तितक्यात मी तिला थांबवले.
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: मी सूरज

Post by rajsharma »

क्रमशः
(पुढे कथानक चालू ठेवायची का?असल्यास तसा रिप्लाय दया धन्यवाद)


(^%$^-1rs((7)
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

Post Reply