मी मस्त माधवी

Post Reply
adeswal
Pro Member
Posts: 3143
Joined: 18 Aug 2018 21:39

Re: मी मस्त माधवी

Post by adeswal »

माधवी 23 D
मी काकाचा लवड़ा पैंट वरुण पकडून दाबत होते. जास्त लांबी नव्हती पण खुप जाड़ा होता. खुप म्हणजे खुपच जाड़ा होता...मी एवढा जाड़ा लंड बघितलाच नव्हता. लांब जास्त नव्हता असेल 5 6 इंच पण जाड़ा पण तेवढाच होता..अजूनही पूर्ण ताठरला नव्हता...काका माझ्या मानेला किस करत माझे बूब्स दाबत होते....
मी:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् काका किती जाड आहे तुमचा बापरे उम्म्म्म्म
काका:- का ग घाबरलि का??
मी:- अह्ह्ह स्स्स्स नाही काका आनंद झाला ...स्सस्सस्स असा लंड पहिल्यांदा बघत आहे उफ्फ्फ्फ्फ़ आज तर खऱ्या अर्थाने माझी चूत फाटनार आहे असा वाटतंय उम्म्म्म्म
काका:-स्सस्सस्स हो ग आज तुझी चूत फाडूनच टाकनार आहे उम्म्म्म्म
मी:- अह्ह्ह उम्म्म काका स्स्स्स सगळ इथेच करणार आहात का?? चला बैडरूम मधे जाऊ...
काका:- उम्म्म हो चल...
आम्ही हॉल मधे आलो...सगळे दरवाजे खिड़क्या बंद केल्या. लाइट बंद केले. आणि आम्ही माझ्या बैडरूम मधे आलो.... मी समोर होते काका। मागे आत येताच काकानी मला मागून पकडले आणि जवळ ओढले...
मी:- अह्ह्ह काका थांबा न... एवढी काय घाई झाली आहे...
काका:- स्स्स्स्स् हो ग... काका माझे बूब्स दाबत..असा कोवळा माल थोड़ कण्ट्रोल करण अवघड जात...
मी:- माझी गांड काकाच्या बुल्ल्यावर घासत.... अह्ह्ह्ह उम्म्म अस्या किती कोवळया पोरी झवल्या आहेत काका तुम्ही??
काका:- उम्म्म्म एकच ग...तुझी काकू... मी खुप साधा आहे या बाबतीत... आणि खर सांगू... जवळ जवळ 3 वर्ष झाली मला सेक्स करुण...हो कधी कधी मुठया मारून घेतो...
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स म्हणजे मई दूसरी मुलगी जिला तुम्ही झवाल...
काका:- हो...मला वाटल नाही की माझा एवढा टाइट होइन म्हणून... स्स्स्स पण तुझी जवानी आणि तुझे चाळे बघुन किती तरी वर्षाने हा असा फुल फॉर्म मधे आला आहे उम्म्म्म
मी:- स्स्स्स अह्ह्ह्ह आज ही जवानी तुमची आहे काका स्सस्सस्स जेवढ् भोगायच आहे तेवढ भोगा काका उफ्फ्फ्फ्फ्फ स्स्स्स्स्स्स्स
काका:- उम्म्म्म्म हो ग स्स्स्स्स्.... काकानी मला टर्न केला आणि मला किस्स करू लागले...मी पण त्यांना साथ डेत होते...त्यांनी माझा पाय पकडून वर उचलला आणि माझ्या गांडीवरून हाथ फिरवु लागले दाबु लागले....मी पण माझी पुच्ची काकाच्या लंडावर दाबत होते. खुप वेळ परंत आम्ही तसच किस करत होतो. मग काका नी माझा टॉप काढला. मग स्कर्ट पण काढला. काका माझं नग्न शरीर डोळे मोठे मोठे करुण बघू लागले. मी स्माइल करत उभी होती.
काका:- अह्ह्ह्ह माधवी किती सेक्सी आहेस ग तू.... उफ्फ्फ कधी तुझ्याकडे अश्या नजरेने बघितलेच नाही... आणि वाटल ही नव्हतं की तू एवढी झवाडी अश्शील म्हणून....
मी त्यांच्या जवळ गेले आणि त्यांना हल्का धक्का दिला आणि बेड वर बसवले..
मी:- मी किती मोठी झवाडी रांड आहे ते तुम्हाला आज कळेल काका...
मी माझे थानं त्यांच्या तोंडाजवळ नेत म्हटले. आणि काकाच् तोड़ माझ्या बूब्स वरती दाबल. काका दोन्ही हाताने माझे आंबे चोळू लागले. एक एक करुण निप्प्ल्स ला हळू हळू चोखू लागले.
काका:-स्स्स्स्स् माधवी उफ्फ्फ्फ्फ्फ काय मस्त उरोज आहेत ग तुझे उफ्फ्फ्फ्फ़ मजा येत आहे दाबायला स्स्स्स
मी:-उम्म्म्म स्स्स्स अह्ह्ह काका हळू न उम्म्म्म दुःखतात न स्स्स्स
मी माझे पाय फाकवून काका च्या लंडावर माझी पुदी रगडु लागले.
मी:- अह्ह्ह काका बस झालं ना मला पण चोखू दया न...
मी काका चा चेहरा माझ्या बूब्स वरुण काढत म्हटले.
काका:- काय चोखायाच् आहे तुला माधवी?
मी:-स्सस्सस्स अह्ह्ह तुमचा लवड़ा काका...
काका:-उम्म्म्म खरच माधवी??? तू माझा लवड़ा चोखनार?
मी:- हो काका मला खुप आवडतो...का काका काकू चोखत नव्हत्या का??
काका:- नाही ग उम्म्म तिला हे महितच नाही...
मी:-म्हणजे मी तुमच्या लवडयाला तोंडात घेणारी पहली असेल नाही??
काका:- हो उम्म्म्म्म
मी खाली बसले आणि काका ची पैंट काढून टाकली. त्यांची चड्डी समोरून खुप ओली दिसत होती. मी नाकाने तिथे वास घेतला व् जिभेने चाटु लागली.
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स काका किती पानी सोडले आहे तुमच्या लंडाने अह्ह्ह्हम्मम खुप मस्त चव आहे अह्ह्ह
काका:-उफ्फ्फ्फ़ माधवी स्स्स्स्स्स्स्स
मी काकाचा लंड चड्डी वरुण तोंडात घेऊ लागले आणि जिभेने ओलावा चाटु लागले.
काका:- स्स्स्स माधवी उफ्फ्फ्फ्फ्फ खुप छान वाटतंय ग उम्म्म्म ...काका माझं डोकं लंडावर दाबु लागले.
मी काकाची चड्डी खाली ओढ़लि उफ्फ्फ्फ़ काकचा लंड सपकन माझ्या चेहऱ्यावर आला. उम्म्म्म काय मस्त बुल्ला होता। काकाचा स्स्स्स्स् मी मुठित पकडला पण तो माझ्या मुठित बसत नव्हता. एवढा जाड़ा लंड मी पहिल्यांदा बघत होते. फ़क़त त्याचा सुपाड़ा काय तो थोडा लहान होता.
मी:-स्स्स्स्स् काका उफ्फ्फ्फ़ किती जाड़ा आहे हो हा उम्म्म्म
असा म्हणून मी सुपाड्यावर आलेल्या प्रीकम ला जिभेने चाटले.
काका:-स्स्स्स्स् माधवी अह्ह्ह्ह्ह्ह काका लंड माझ्या तोंडात घालायचा प्रयत्न करू लागले. मी त्यांचा लंड तोंडात घेतला. मी पूर्ण तोड़ उघडून त्याला चोखायचा प्रयत्न करू लागले. पण तो एवढा जाडा होता की मला फ़क़त सुपाड़ा च तोंडात घेता येत होते.
मी:- अह्ह्ह्ह्ह काका मला तुमचा लंड पूर्ण आत नाही घेता येणार काका...खुप जाडा आहे स्स्स्स्स्
काका:-उम्म्म माधवी स्स्स्स्स् फ़क़त टोक चोख खुप मजा येत आहे स्स्स्स्स्
मी:- हो काका स्स्स्स्स्
मी जिभेने खालुन वर परंत त्यांचा लंड चाटु लागले. आणि मग टोक तोंडात घेऊन चोखू लागले. काका च लंड आता खुपच कड़क झाला होता.
काका:-अह्ह्ह्ह माधवी स्स्स्स चोख ग उम्म्म खुप मस्त वाटत आहे स्स्स्स्स्
मी:- काका स्स्स्स्स् मलाही हो उम्म्म्म पण आता मला झवून घ्यायची घाई झाली आहे स्सस्सस्सस कधी हा लंड पुच्चीत घेते असा झाला आहे.
काका:- हो ग स्स्स्स्स् मलाही तुझ्या पुच्चीत बुल्ला टाकायचा आहे स्सस्सस्स
मी उठले आणि पाय फाकवून बेड वर झोपले.
मी:- स्स्स्स्स् काका या न उम्म्म्म टाका तुमचा बुल्ला माझ्या पुदित स्सस्सस्सस उम्म्म्ममम्मी
काका माझ्या पायाच्या मधात बसले. आणि लंड माझ्या चूत वर टेकवला...माझी पुच्ची खुप ओली झाली होती. काकानी हळूच थोडा आत टाकला.... थोडा मागे पुढे करुण अजुन थोडा आत ढकलला... अह्ह्ह माझी पुच्ची थोड़ी तानल्या गेली. मला थोड़ दुखत होता...कारण काकाचा लंड मी झवून घेतलेल्या लंडा पेक्षा खुप जाडा होता...काका खुप हळू हळू लंड पुच्चीत टाकत होते...
काका:- स्स्स्स माधवी दुखत आहे का ग??
मी:- उम्म्म हो काका थोड़ स्स्स्स्स् खुप जाडा लंड आहे तुमचा...एवढा जाडा कधीच नाही घेतला मी स्स्स्स्स्
काका:- अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म स्स्स्स असे किती घेतलेस ग तू आतपरंत उम्म्म्म
मी:- अह्ह्ह्ह काका खुप घेतले आहे मी स्स्स्स्स्
काका:-वाटल नव्हतं मला की तू एवढी मोठी रांड असशील म्हणून स्स्स्स्स्
मी:-हो काका उम्म्म्म मला झवून घ्यायला खुप आवडत स्स्स्स्स्
काका:-हो ते दिसतच आहे मला... बघ न कसा माझा पूर्ण लंड घेतला तू स्स्स्स्स्
काकानी बोलता बोलता पूर्ण लंड आत टाकला होता. ते हळू। हळू आत बाहेर करत होते. माझी पुच्ची ओली असल्याने मला जास्त त्रास होत नव्हता.
मी:-स्स्स्स्स् अह्ह्ह काका उम्म्म्म्म फाटली हो माझी चूत स्सस्सस्स अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:- उम्म्म्म काही फाटत नाही ग स्स्स्स्स् किती लवडे खाल्ले आहे हिने स्सस्सस्स ...कसा वाटला ग माझा बुल्ला तुला?
काका माझ्या वर येऊन माझे बूब्स दाबत मला वीचारु लागले.
मी:_ स्स्स्स्स् अह्ह्ह काका खुप मस्त वाटतंय हो स्स्स्स्स् आता परंत चा बेस्ट बुल्ला आहे तुमचा स्सस्सस्स उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:- स्स्स्स्स् माधवी उम्म्म तुझी पुच्ची किती गरम आहे ग आतून... काका हळू हळू झटके मारू लागले...
मी:- अह्ह्ह्ह्ह तुमचा लंड ही किती हॉट आहे काका स्स्स्स्स्
काका:-स्सस्सस्स माधवी खुप दिवसाने झवतो आहे ग स्स्स्स थैंक यू...
मी:- थैंक यू च काय काका स्स्स्स्स् मला माहीत अस्त की तुमचा लंड असा आहे त केव्हाचे पाय फाकवले असते मी तुमच्या साठि स्स्स्स्स् अह्ह्ह्ह्ह
काका:- माधवी स्स्स्स अह्ह्ह्ह
काका आता थोडा फ़ास्ट फ़ास्ट मला झवत होते. मी पण माझी गांड वर करुण त्यांना साथ देत होते.
मी:- अह्ह्ह्ह काका स्स्स्स झवा मला उम्म्म अजुन जोरात अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् खुप मस्त झ्वत आहा हो तुम्ही स्सस्सस्सस अगदी माझी सगळी पुच्ची चोदत आहे तुमचा लंड काका अह्ह्ह्ह्ह
काका:- स्स्स्स्स्स्स्स माधवी अह्ह्ह्ह खुप टाइट आहे ग तुझी अह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्सस उम्म्म्म
काका खप खप माझी पुच्ची झवत होते. मला किस करत माझे आंबे चोळत होते...आता त्यांचा लंड आरामात माझ्या चूत च्या आत बाहर होत होता.... त्यांची स्पीड वाढली होती. प्रत्येक झटक्या सोबत माझ्या तोडूं अह्ह्ह निघत होता.

मी:- स्स्स्स्स् काका उम्म्म्म एवढे लवडे झवले मला पण अशी मजा नाही दिली मला कोणीच अह्ह्ह्ह्ह असा वाटत आहे दवस रात्र तुमचा लंड पुच्चीत घेऊन पडून राहवे स्स्स्स्स् झवा काका अह्ह्ह्ह। आज मी तुमची आहे स्स्स्स तुमची रांड आहे स्सस्सस्स जीतक झवायच आहे तितके झवा स्सस्सस्सस्सस्स
काका:-उम्म्म्म्म हो ग माधवी उम्म्म माझी रानी स्स्स्स माझ्या बुल्ल्याला उठवला आहे तू झोपेतून स्स्स्स्स् एवढ्या दिवसाचा उपाशी आहे तो स्स्स्स्स् आज तर सगळी भूक मिटवुन च घेईल तो अह्ह्ह्ह्ह्ह आणि तुझीसारखि झवाडी रांड भेटल्या वर तर उम्म्म्म्म्म स्स्स्स्स्
काका आता खुप फ़ास्ट झवत होते...माझीहि वेळ जवळ आली होती.
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स काका अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म ह..ह..अहह..असाच काका अह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ्फ़ किती छान झवता हो उम्म्म्म्म्म्म्म
काका:- अह्ह्ह्ह माधवी उम्म्म्म्म माझं पानी निघ्न्यात आहे अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म्म्म
मी:- अह्ह्ह्ह हो काका टाका तुमच पानी माझ्या पुच्चीत अह्ह्ह्ह स्सस्सस्स उम्म्म्म्म्म भरून टाका तुमच्या विर्याने अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्स्स्स उफ्फ्फ्फ्फ्फ
काका:- हो ग रांडे उम्म्म्मMम्मम्मम्मम्मम्मम्म
मी:- अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स। ककाआआआ उम्म्म्म्म
काका ने शेवटचा झटका दिला आणि लंड दाबून ठेवला...सपसप करत ते वीर्य माझ्या पुच्चीत सोडु लागले . किमान एक मीन तरी त्यांचा लंड झटके मारत होता. त्यांच्या गरम विर्याच्या स्पर्शाने मी पण स्खलित झाले होते. त्यांचा लंड हळू हळू लहान होत। माझ्या पुच्चितून बाहेर आला.
काका जोरा जोरात स्वास् घेत बाजूला झोपले. मी पण जोरात स्वास् घेत होते. जेव्हा मी नार्मल झाले तेव्हा मी काकाचा लंड बघितला...तो माझ्या आणि त्यांच्या विर्याने बरबटलेला होता...मला कण्ट्रोल नाही झाला...मी उठून त्याला चाटु लागले.
मी:- अह्ह्ह्ह काका खुप छान चव आहे तुमच्या विर्याची स्सस्सस्स
काका:-माधवी तू एक एक नविनच रूप दाखवत आहेस आज...पण खर सांगतो आज तुला झवून खुप छान वाटत आहे स्स्स्स
मी:- अह्ह्ह काका मला पण खुप मजा आली...बघा न माझी पुच्चिला कसा पोकळ करुण टाकला आहे तुम्ही उम्म्म्म
मी काकाचा लंड पूर्ण चाटून साफ़ केला. तो परत हळू हळू टाइट होत होता.
मी:- स्स्स्स काका बघा तुमचा लंड परत उभा होत आहे स्स्स्स्स्
काका:-उम्म्म हो कारण त्याला माहीत आहे की ह्या खाजाळ राँडेची खाज आजून मिट्ली नाही आहे स्सस्सस्स
मी:-हो काका स्स्स्स्स् .... मी काकचा लंड चोखू लागले.
काका:- स्स्स्स्स् अह्ह्ह माधवी मला पण दे ग तुझी चूत अह्ह्ह्ह्ह
मी काका च्या तोंडावर पुच्ची ठेवली आणि गोल गोल फिरवु लागली. काका माझी गांड पकडून माझी पुच्ची चाटु लागले. मी परत काकाचा लंड चोखू लागले.
काका:- अह्ह्ह्ह माधवी स्स्स मस्त मांसल गांड आहे ग तुझी स्सस्सस्स उम्म्म्म्म गांड झवून घेतली आहे का ग कधी?
मी:- हो काका गांड मारली आहे माझी आधी पण तुमचा नाही घेणार गाण्डित स्सस्सस्सस फाटेल माझी
काका:- अह्ह्ह्हकाही होत नाही ग स्सस्सस्स
मी:- ते बघू काका आधी माझी पुच्ची त थंडी करा स्सस्सस्सस बघा न कशी लपलप करत आहे स्स्स्स
काका:- हो ग स्स्स्स्स्स्स्स
काका माझी पुच्चीत जीभ टाकून आत बाहेर करू लागले. मी लंड चौखूं चोखून मस्त टाइट केला.....
मी:- अह्ह्ह काका हा तर आधी पेक्षा पण मोठा झाला स्सस्सस्सस
काका:- माझी ही छकुलि रांड आहे न तिने चोखून केला आहे....
मी:- उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह काका
मी उठले आणि काका चा लंड चूत वर ठेऊन आत घेऊ लागले. लंड पूर्ण आत गेला होता...मी हळू हळू गांड खाली वर करत झवून घेत होते. काका माझे बूब्स पकडून दाबत होते.
मी:- अह्ह्ह्हज्ज स्सस्सस्सस एस्सस्सस्सस्सस्स काका चोदा मला उम्म्म्म्म्म
काका:- अह्ह्ह्ह्ह्ह माधवी उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ किती मस्त दिसत आहे ग माझा बुल्ला तुझ्या पुच्चीत स्स्स्स्स्स्स्स

मी:- अह्ह्ह्ह्ह हो काका उम्म्म्म्म
काका खालुन त्यांचा लवड़ा माझ्या पुच्चीत टाकत होते.
काका:- अह्ह्ह्ह्ह माधवी स्स्स्स्स् आता मला रोज झवु देशील का?
मी:- हो काका स्सस्सस्सस रोज झवा मला स्स्स्स्स्स्स्स माझ्या पुच्चीचा फोदा करूँ टाका स्सस्सस्सस उम्म्म्म्म्म
काका:- हो ग माझी छिनाल रांड स्सस्सस्सस्सस्स उम्म्म्म्म्म
काका ने मला थाम्बवले आणि मला ओनवि करुण माझ्या मागउँ माझ्या पुच्चीत लंड टाकला. आणि माझी कंबर पकडून मला कचकच झवू लागले.
मी:- अह्ह्ह्ह्ह मेले हो काका स्स्स्स्स् हळू स्स्स्स्स् उम्म्म्म्म
काका:- अह्ह्ह्ह्ह शंभर लवडे खाले आहे तू छिनाल भोसडीचे आता काय हळू स्सस्सस्स
मी:- हो रे चुतमारीच्या स्सस्सस्सस पण तुझा सोटा खुप जाडा आहे न स्सस्सस्स
काका:-उम्म्म्म्म स्सस्सस्स चांगली खुल्ली आहे ग रांड तुझी स्स्स्स्स् कही होत नाही
मी:- हो रे स्स्स्स्स्स्स्स झव ना स्सस्सस्स अजुन जोरात स्सस्सस्सस
काका:- उम्म्म्म्म्म हो स्स्स्स्स्
काका असच मला वेगवेगळ्या पोजीशन मधे 1 तास झवत होते. मी तिन वेळा स्खलित झाले होते.
मी:- अह्ह्ह्ह काका बस झाल हो स्स्स्स्स् मी तोंडाने चोखून पानी काढ़ते पण आता सहन नाही होत आहे उम्म्म्म
काका ने लंड माझ्या तोंडात टाकला. मी त्यांचा पानी तोंडाने जिभेने चाटून काढले. मी सगळा वीर्य पिउन टाकला.
काका:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् माधवी उम्म्म्म आज सारखी मजा नाही आली ग कधीच स्सस्सस्स
मी:- मलाही काका स्स्स्स्स्
आम्ही दोघेही खुप थकलो होतो. तसेच झोपुन गेलो.

सकाळी उठल्यावर काका नी परत एक शॉट मरला...नंतर त्यांनी स्वयंपाक केला आम्ही दोघानि खाल्ला. मग काका घरी गेले. मी अभ्यास करू लागले.
रात्रि काका परत आले. आल्या आल्या ते माझ्यावर भिडले. खुप झवल मला त्यांनी.
तय रात्रि पण माझ्या चूत ची चांगली खाज जिरवली.
मी अगदी तृप्त झाले होते. अशी चुदाई माझी कधीच झाली नव्हती.
काका पण खुप खुश होते. मी त्यांना प्रॉमिस केला होता की जेव्हा मम्मी पप्पा बाहेर जातील तेव्हा परत मी त्यांना माझी पुच्ची देईल.

टार फ्रेंड्स कशी वाटली माझी ही स्टोरी??
मला मेल करुण कळवा.
adeswal
Pro Member
Posts: 3143
Joined: 18 Aug 2018 21:39

मी मस्त माधवी...24

Post by adeswal »

मी मस्त माधवी...24


त्यानंतर काका सोबत मस्ती करायचा चांस फक्त एकदाच आला...मी माझ्या फाइनल इयर च्या exam मधे बिजी झाले होते.
तो जुलाई महीना होता. मी आता फ्री झाले होते. exam आणि इतर सगळ्या गोष्टी पासून मी मुक्त झाले होते. रिजल्ट यायला अजुन एक महीना होता. काय कराव काही सुचत नव्हता. पापा मला पुण्याला जा म्हणत होते. रोहित होता तिथे. स्पर्धा परीक्षा ची तयारी साठी क्लास्सेस लवायला. पण मम्मी तैयार नव्हती. तिला आता माझ्या लग्नाची घाई झाली होती.
अश्यातच मला एक नहीं तर एका सोबत दोन लवडे मिळाले. खुप मजा आली. आधी पण मी दोन लवडे सोबत झवले होते पण यावेळी खुप मजा आली.
तर मित्रानो आपले लण्ड बाहेर काढ़ा आणि हलवायला तैयार राहा. माझी एक रिक्वेस्ट आहे तुम्ही माझ्या स्टोरीज चा रिप्लाई देत नाही आहात. plz रिप्लाई दया. आणि कोणी कसा किती वेळा पानी काढला ते पण सांगा.
तर स्टोरी वर येऊ या.
एक दिवस संध्याकाळी मी मार्केट मधे गेले होते. मम्मिचा काही सामान आनायच होतं. मी सगळ सामान घेतलं आणि पार्किंग ला लावलेली गाडी घेतली. अचानक माझी नजर समोरच्या गल्लित गेली...तिथे एक ड्रेस बाहेर लावला होता. तो खुपच सुन्दर दिसत होता. मला तो इतका आवडला की मी गाडी तशीच ठेवली आणि त्या शॉप कड़े जायला लागले. तो शॉप एकदम शेवटी होता. तिथे कोणीच दिसत नव्हतं. तसहि आभाळ भरून आलं होतं पाऊस कधी पण सुरु होणार होता. तो शॉप एकदम शेवटच्या टोकावर होता. मी तो ड्रेस बघितच होते तेवढ्यात एक 15 16 वर्षाचा मुलगा आतून बाहेर। आला.
तो:- ताई ड्रेस आवडला का तुम्हाला?
मी:- हो...खुप...मी त्याच्याकडे बघत म्हटले.
तो:- अजुन खुप चांगले ड्रेस आहेत...आत या दखवतो मी...
मी:- नाही मी येइन नंतर कधीतरी...
तो:- ताई आमचा शॉप नविन आहे...तुम्ही फ़क़त 5 मिनट या मी पटकन तुम्हाला वैरायटी दखवतो..प्लीज ..
मलाही वाटल चला बघुन घेऊ पटकन....म्हणून मी आता गेले
छोटस शॉप होता...मी इकडे तिकडे नजर फिरवु लागले. खरच खुप छान ड्रेस्सेस होते.
तो मला एक एक ड्रेस दाखवु लागला आणि त्या ड्रेस मधे काय विषेस आहे ते तो सांगू लागला. मला त्याच खरच कौतुक वाटत होता.
मी:- काय करतोस तू??
मी। सहज विचारल...
तो:- मी 10th ची exam दिली आहे...
मी:- ह्म्म्म पण तू तर एकदम एक्सपर्ट आहेस...सगळ कस पटापट सांगत आहेस..
तो:- (थोडा लाजला) मी तिन महिन्यापासून दुकानात येत आहे...मला सगळ माहीत आहे आता...ताई तुम्हाला एक खुप छान माझा आवडता ड्रेस दखवतो...सिंपल आहे पण तुम्ही खुप सुन्दर दिसाल त्या ड्रेस मधे...
मी:- ह्म्म्म्म तुझ्या गर्लफ्रेंड साठी ठेवला होता का लपवून....मी हसत म्हटल...
तो:- नाही ताई ...तस काही नाही...आणि मला गर्लफ्रेंड नाही...
मी:- अरे का?? एवढा हैंडसम आहेस...
तो एकदम लाजला...आणि हसु लागला...मी त्याच्याकडे बघितले...खरच तो खुप सुन्दर होता दिसायला...नेमकिच मिशि येत होती...आणि तो मघापासून माझ्याकडे चोरीने बघत होता...मला तो खुप आवडला होता.
मी:- खोट बोलतो आहेस तू...मी जर तुझ्या शाळेत असती तर तुला नक्कीच माझा बॉयफ्रेंड बनवला असता...
तो:- काय ताई माझी मजा घेत आहा...
मी आता मूड मधे आले होते...
मी:- अजुन कुठे घेतली??
तो:- काय ताई...
मी:- काही नाही...मी हसत म्हणाले..तेवढ्यात पाऊस सुरु झाला.
मी:- अरे बापरे पाऊस तर खुप जोरात सुरु झाला आहे....ह्म्म्म चल दाखव आता ड्रेस...आता करणार तरी काय?
तो ड्रेस काढू लागला. मी इकडे तिकडे बघितले...सगळ अगदी सामसुम होता...माझी पुच्ची वळवळ करायला लागली होती..पण माझ्याकडे वेळ नव्हता. जे काही करायच ते पटकन करायच होतं.
तो:- हा बघा ताई...त्याने लाइट ब्लू रंगाचा खरच एक सुन्दर ड्रेस मझ्यासमोर ठेवला. मी तो बघू लागले.
मी:- ह्म्म्म्म खरच छान आहे...मी त्याच्याकडे बघितले... तो माझ्या बूब्स कड़े बघत होता. त्यालाही मी आवडले होतेच. मला पण तो आता हवा होता.
मी:- मी ट्राय करुण बघू का??
तो:-हो हो का नाही?
त्याने मला ट्रायल रूम दाखवली. मी त्याच्याकडे बघितले आणि माझी चुन्नी काढली. तो एकदम मोठे डोळे करुण माझे मोठे मोठे बूब्स बघू लागला...
मी:- काय बाघतोस रे?? मी हसत म्हटले...
तो:- अ अ..ते..काही नाही ताई...
मी त्याला एक मस्त स्माइल दिली...
मी:- नॉटी बॉय ...खोटा बोलतो...मी हसत म्हटल.
मला असा हसताना पाहुन तो आश्चर्य चकित झाला.
मी त्याच्याकडे बघत बघत ट्रायल रूम मधे गेले आणि दार लावला. तो माझीकडेच बघत होता.
मी माझा ड्रेस काढला आणि तो घातला... थोडा फिटिंग मधे ढीला होता...मी दार उघडला..
मी:- कसा डिस्टोय??
तो:- खुप। सुन्दर ताई...
मी:- थोडा ढीला आहे...हे बघ...मी त्याला नेक दाखवु लागले... आणि डीप नेक आहे...माझं सगळ दिसेल यातून बघ...मी त्याला माझे बूब्स। दखवु लागले.
तो माझे गोरे गोरे मोठे मोठे बूब्स बघुन हैरान झाला होता. मी बघितले त्याचा लंड टाइट होत होता...
तो:-अ..आ...ते ठीक होऊं जाईल ताई...
मी:-बर...मी परत आत गेले...दार बंद केला...आणि काही सेकन्दाने परत उघडला...अरे इकडे ये बर...हा मागचा लेस बाँध बर...मला बघू दे मागउँ ठीक आहे की नाही...तो आनंदाने आत आला...रूम खुप छोटी होती... तो जैसा माझ्या मागे आला...मी थोडा मागे सरकले. तो लेस बांधू लागला...मी थोडा समोर झुकले माझी गांड त्याच्या लंडा ला टच करू पाहत होते..पण एकदम थोडा टच झाला.
मी टर्न झाले..टर्न होता होता मी हळूच त्याचा लंडाला टच केला. चांगला टाइट झाला होता...मी बाहेर बघितले...पाऊस सुरु होता तो पण खुप जोरदार...आता ह्या दुकानात कोणी येण्याची शक्यता नव्हती.
मी:- ह्म्म्म मागून तर ओके आहे...पण हे समोरूनच थोडा प्रॉब्लम आहे.... मी परत त्याला माझे बूब्स दाखवले...माझे बूब्स त्याच्या चेहर्याच्या खुप जवळ होते. तो ते डोळे फ़ाडून बघू लागला... मी त्याच्याकडे बघत होते.
मी:- आहे ना??
तो:-अ..ह..हो ताई...
मी:-मग आता काय करायच? तो अजूनही माझे बूब्स बघत होता.
मी:- काय रे एवढं काय बघतोयस??
तो:- स..सॉरी ताई...ते..आपल्..
मी:- हसत... बघ बघ जेवढ् बघायच तेवढ बघ...तुला आवडले का खुप??
तो एकदम शॉक झाल्यासारखा माझ्याकडे बघू लागला.
तो:- न..ना..नाही। ताई...
मी:-काय आवडले नाही?
तो:- हो..म्हणजे ...न..नाही...
मी:-हसत...ट्रायल रूम चा दरवाजा बंद केला...तो माझीकडे। बघू लागला... त्याचा हाथ पकडून। माझ्या बूब्स वर ठेवला...तो शॉक होऊं माझ्याकडे बघत होता...मी स्माइल करत... मघापासून बघत आहे तू माझ्या बूब्स कड़े चोरून बघत आहेस... तू मला खुप आवडला आहेस... आज तुला मोकळीक आहे जे करायच ते कर...
तो:- खरच ताई??
मी त्याचा हातावर हाथ ठेवला आणि दाब दिला आणि त्याच्या ओठाजवळ ओठ नेत..
मी:- हो रे स्स्स्स ...तसहि खुप दिवसाने चांस मिळाला आहे उम्म्म्म
माझ्या अश्या डायरेक्ट बोलन्याने तो खुश झाला आणि दोन्ही हाताने माझे बूब्स जोरात दाबु लागला.
मी:-अह्ह्ह्ह उम्म्म हळू हळू रे स्स्स्स
तो:- सॉरी ताई ....किती नरम आहेत
मी खाली हाथ नेला आणि त्याचा लवड़ा पकडला...मस्त टाइट झाला होता.
मी:- आणि हा बघ किती कड़क। आहे ते स्स्स्स्स्स्स्स कधी झवल आहे का रे। कोणाला?
तो:- नाही ताई ...
मी:- कधी बघितला आहेस। का। कोणाला?? किंवा पोर्न ?
मी त्याचा लवड़ा दाबत म्हटल. तो माझे आंबे मस्त चोळत होता.
तो:- नाही ताई...फ़क़त फोटोज बघितले आहे
मी:-उम्म्म्म स्स्स्स चल आज तुला रियल दाखवते...
तो:- ताई स्स्स्स wow...आणि झवू दयाल का??
मी:- तुला मला झवायच आहे का??
तो:-हो ताई...
मी:- मग विचार मला एकदा परत...तुझी विचारायची पद्धत आवडली तर नक्की झवू देईन...
तो:-अह्ह्ह ताई प्लीज् मला झवू दया ना...
मी:- उम्म्म नाही...परत एकदा ट्राय कर
तो:- ताई मला तुम्हाला झवायच आहे स्स्स्स
मी:- उम् नाअहि....परत ट्राय कर...
तो थोडा जोश मधे आला...त्याने त्याचा एक हाथ माझ्या पुच्चीवर ठेवला आणि मधल बोट पुच्चीत टाकत...
तो:- ताई स्स्स्स मला तुझ्या चूत मधे लवड़ा टाकून तुला खपखप झवायच आहे झवू देशील?
मी:-अह्ह्ह्ह स्सस्सस्स उम्म्म्म हो रे माझ्या राजा झवू देते तुला ....घेते तुझ बुल्ला माझ्या पुच्चीत....मी खुप उत्तेजित झाले होते...मी पटकन त्याचे ओठ माझ्या ओठात घेतले आणि किस करू लागले....तो माझी पुच्ची खाजवु लागला आणि मी त्याचा लवड़ा पैंट वरुण कुरवाळू लागले. मी त्याच्या तोंडात जीभ घातली तो माझी जीभ चोखू लागला. आम्ही दोघेही खुप आवेशात आलो होतो...एकमेकांचे ओठ जीभ चोखत आणि पुच्ची लंड कुर्वालत होतो. पुढची 4 5 मीनटे अशीच गेली. जेव्हा आमचा आवेग थोडा कमी झाला तेव्हा आमह किस करण थांबवले.
मी:- स्स्स्स अह्ह्ह छान किस करतो रे तू उम्म्म्म....
तो:- अह्ह्ह ताई ...मला तुझे बॉल दाखवना ...
मी:- ह्म्म्म ठीक आहे ...मग तू पण मला तुझा लवड़ा दखवशील ना...
तो:- हो ताई.....
मी तो घेतलेला ड्रेस काशुन टाकला. मी त्याच्या समोर ब्रा वर होते. मी त्याच्या डोळ्यात बघत हळूच ब्रा खाली केला...माझे मोठे मोठे बूब्स आता त्याच्यासमोर नग्न होते...तो डोळे विस्फारुण बघत होता.
मी:- काय बघतोयस स्स्स्स्स् दाब न उम्म्म किस कर अह्ह्ह्ह निप्प्ल्स तोंडात घेऊन पी उम्म्म्म
मी अस म्हणताच् तो माझ्या बूब्स वर तुटून पडला...दोन्ही हाताने दाबु लागला...किस करू लागला...एक एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखू लागला...
तो:-अह्ह्ह्ह ताई किती मोठे आहेत तुमचे बॉल अह्ह्ह्ह माझ्या दोन्ही हातात एक मावत नाही आहे उफ्फ्फ्फ्फ्फ
मी:- स्स्स्स्स् उम्म्म्म तुझ्यासारखे खुप झनानि दाबून दाबून मोठे केले रे अह्ह्ह्ह्ह
तो थोडा वेळ तसाच खेळत राहला.
मी:- अह्ह्ह्ह बस कर ....आता मला तुझा लवड़ा बघू दे...
त्याने पटकन त्याची पैंट चड्डी सकट खाली केलि.
मी बघितलं त्याचा 6 इंची लंड मस्त उड्या मारत होता. मी त्याला पकडला
मी:- उम्म्म्म्म स्स्स्स्स् मस्त आहे रे उफ्फ्फ्फ़ किती उड्या मार्तोय अह्ह्ह्ह ....मी त्याची स्किन मागे केलि...त्याचा लवड़ा प्रीकम ने ओला होता...माझा हाथ ओला झाला... मी त्याच्या डोळ्यात बघत माझ्या हातावरच प्रीकम चाटु लागले.
मी:- अह्ह्ह स्स्स्स मस्त चव आहे रे उफ्फ्फ्फ्फ़
तो जोरा जोरात स्वास् घेत माझ्याकडे बघत होता.
मी त्याच्या कानाजवळ माझे ओठ नेले....
मी:- तोंडात घेऊ का रे तुझा लवड़ा स्सस्सस्स
तो:-अह्ह्ह्ह स्स्स्स हो..हो ताई घ्या ना स्सस्सस्स
मी खाली बसले ...त्याच्या लंडाच्या सुपाड्यावर प्रीकम आला होता मी तो जिभेने चाटुन घेतला.
तो:- स्स्स्स्स् अह्ह्ह्ह ताई घ्या न तोंडात उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
त्याला खुप घाई झाली होती. मला माहीत होता की हा फार काळ टिकनार नाही.
मी त्याचा लंड तोंडात घेतला आणि चोखू लागले. दोन तिन वेळा आत बाहर करुण त्याला बाहेर काढून चोखू लागले.
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् कस वाटतय रे उम्म्म्म्म
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स खुप मजा येत आहे ताई उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ घ्या न अजुन स्स्स्स्स् अह्ह्ह्ह
मी परत त्याचा लवड़ा तोंडात घेतला आणि चोखू लागले...त्याने माझा डोक पकडला आणि तो माझं तोड़ झवू लागला....
तो:-अह्ह्ह स्सस्सस्स ताई खुप मजा येत आहे स्सस्साआ उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
ताऐईईई अह्ह्ह्ह्ह्ह
असा म्हणून त्याने माझ्या तोंडात लंड दाबून ठेवला आणि पिचकार्या मारू लागला....सपसप करत त्याच वीर्य माझ्या तोंडात पड़त होता. मी ते जास्तीत जास्त पिण्याचा प्रयत्न करत होते....1 मिनट पर्यन्त त्याचा लंड झटके मारत होता. मग त्याने त्याचा लंड माझ्या तोंडातून बाहेर काढला.
तो:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् सॉरी ताई मी खुप उत्तेजित झालो होतो...
मी त्याचा लंड पकडला आणि ...
मी:- अह्ह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् काही होत नाही रे....अह्ह्ह्ह किती वीर्य आहे रे तुझ्या लंडात स्सस्सस्सस माझं तोड़ भरूँ टाक्लास्सस्सस्स
तो:-उम्म्म्म स्सस्सस्स अह्ह्ह्ह खुप मजा आली अह्ह्ह्ह
मी:- हो ते दिसत आहे...बघ ना अजुन पण टाइट आहे स्स्स्स्स्
मी त्याचा लंड पकडून त्याला चाटु लागले....
तेवढ्यात ट्रायल रूमचा दार कोणीतरी ढकलला....आंगी दचकुन् बघितले....एक 40 42 वर्षाचा माणूस आत बघायचा प्रयत्न करत होता.
त्याने आत बघितले मी खाली बसुन त्याचा लंड चाटत होते.
तो:- पप्पा....तू...तू....तुम्ही...........
adeswal
Pro Member
Posts: 3143
Joined: 18 Aug 2018 21:39

मी मस्त माधवी...24A

Post by adeswal »

मी मस्त माधवी...24A


continue
काही सेकन्दा साठी आम्हाला काय। कराव काही सुचत नव्हतं. ते कधी आले आम्हाला। काहीच माहीत नव्हतं. मी उभी झाले आणि तो ड्रेस उचलून तसाच माझे बूब्स झाकले. त्याने पण त्याची पैंट वर केलि. मी बाहेर बघितले. दूकान च दार बंद केला होता. कदाचित पाऊस एवढा। सुरु होता आणि आम्ही ट्रायल रूम मधे असल्याने आम्हाला बाहेरच काही ऐकू आलं नाही. मी थोडा घाबरले होते.
त्याचे पप्पा:- बाहेर या आधी...
आम्ही घाबरत घाबरत बाहेर आलो.
तो:- पप्पा ...ते..आम्ही...
बाबा:- काही बोलू नकोस...हे असे धंदे करतोस तू दुकानात?? कोण आहे ही मुलगी??
ते माझ्याकडे बघू लागले. मी तो ड्रेस माझ्या बूब्स भवति कसाबसा गुंडाळला होता. ते माझ्याकडे खालुन वर परंत बघत होते. हम्म त्यांची वासनेने भरलेली नजर मी लगेच ओळखली. मी शांत उभी होते.
तो:- ते ...ते...ताई ...ते...कपडे...
पापा:- चुप बस...वयाने तर तुझपेक्षा मोठी आहे...तुझी गर्लफ्रेंड तर वाटत नाही...
तो:- नाही पापा...ते..मी...
तो खुप घाबरला होता. मी विचार केला की मी बोल्ल्याशिवाय हे काही निस्तरणार नाही.
मी:- हे बघा...काय झाल... हा ड्रेस मी ट्राय करत। होते तो खुप फिट्ट् झाला...निघत नव्हता तो मला हेल्प करत होता...आणि मग हे सगळ झालं...सॉरी...
पापा:- हो का...काही नको सांगू...मला मुर्ख संजलिस का?
ते रागाने बोलले.
मी:- अहो खरच...आम्हाला असा काही करायच असत तर आम्ही दूकान बंद नसत केला का?
माझं बोलण ऐकून ते थोडा शांत झाले.
पापा:- नाहि माझा विश्वास बसत नाही...मला तुमचा घरचा नंबर सांगा...त्यांना बोलवुन घेतो इकडे...मग ते ठरवतील काय करायच ते...
मी आता खुप घाबरले होते. मला वाटल हे आता खरच माझ्या मम्मी पापा ला बोलवतील.
मी:- नाही प्लीज असा करू नका...हव तर मी दाखवते तुम्हाला हा ड्रेस घालून...मग तुम्हीच बघा तो किती फ़ीट आहे तो...
तो माझ्या कड़े बघत होता. त्याला वाटल की हा ड्रेस तर ढीला आहे मग मी अस का म्हणत आहे...
पापा:- ठीक आहे आधी मी बघतो मग ठरवतो.
मी:- ठीक आहे...
मला कळल होतं की हा फ़क़त धमकी डेत आहे...बहुतेक ह्याला मला झवायच आहे....मला काय तेच हव होतं... मुलगा नाही त बापाकडून झवून घेईन...
मी परत ट्रायल रूम मधे गेले. तो ड्रेस घातला.
मी:- या बघा किती फिटट आहे...
तो घाई घाई ने आत आला...मी त्याच्या कड़े बघितले...तो आज7नही घबरलेला होता...मी स्माइल केला आणि डोळा मारला...
त्याचे पापा आत आले आणि दार बंद केला.
बाबा:- बघू दया...अरे हा ढीला आहे...
मी:- प्लीज जाउ दया न ते..खर तर आम्ही ...
पापा:- मला माहीत आहे...मी 10 मिनाटापासून बाहेर उभा राहून ऐकत होतो...
मी:- हो का? सॉरी ...
बाबा:- सॉरी कशाला? जे माझ्या मुलासोबत अर्ध ठेवला ते मी पूर्ण करतो ना...
मी:-ओह्ह्ह हा प्लान होता का तुमचा?
बाबा:- हो...पण जर तू नाही म्हणत अश्शील तर मी तुझ्या घरी फोन करतो...
मी त्यांच्याजवळ गेली...
मी:- मला कशाला ब्लैकमेल करता....मी तर तशीच घेईन तुमचा....मी त्याचा लंड पकड़त म्हटल....स्स्स्स अह्ह्ह्ह हा तर आधीच टाइट आहे...
पापा:- उम्म्म हो...मला वाटलच होतं की तू पट्टीचि रांड आहेस ...ते मला जवळ ओढ़त माझे बूब्स दाबत म्हणाले....
मी:- हो। ती तर मी आहेच....पण मी फक्त त्यालाच देते जो मला आवडतो...
पापा:-मग मी आवडलो का?
मी:- हो...पण तुमचा मुलगा जास्त आवडला...
पापा:-तो लहान आहे अजुन...
मी:- स्स्स्स पण मला त्यांच्याकडून झवून घ्यायच आहे....
पापा:-का माझा त्याच्या पेक्षा लहान आहे का?
मी:-स्सस्स नाही मोठा आहे पण स्स्स्स्स्....एक काम करा न दोघे मिळून झवा मला स्सस्सस्स मी त्याच्या पैंट ची चैन उघड़त म्हटल....
पापा:-उम्म्म्म झवाडी रांड .....दोन लंड हवे का तुला?
मी:- उम्म्म्म स्स्स्स हो काका उफ्फ्फ्फ्फ़ हो उम्म्म्म
पापा:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स किती मस्त वाटल ग ...परत महण एकदा...
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स काका किती मोठा झाला आहे तुमचा स्स्स्स्स्
काका :- अह्ह्ह्ह्ह ...इथेच करायच का?? बाहेर जाउ??
मी :- हो पण आधी दार उघडा ....तुमच्या मुलाला बघू दया आपण काय करतोय ते....
काका ने दार उघडले...आम्ही दोघेही एकमेकांना मीठी मारून उभे होतो...मी त्याच्याकडे बघितल...तो आश्चर्य चकित होऊन बघत होता...
आम्ही दोघेही हसत होतो...
मग आम्ही एकमेकाकडे बघितले आणि ते मला किस करू लागले. मी पण त्यांना किस करत होते. ते किस करताना माझे बूब्स दाबायला लागले. थोडा वेळ किस केल्यावर त्यांनी मला टर्न केले आणि माझ्या मानेला किस करत बॉल दाबु लागले. मी त्याच्याकडे बघितले तो अजूनही तसाच उभा होता. मी त्याला डोळ्याने इशारा केला की ये इकडे...पण तो आला नाही.
मी टर्न झाले...
मी:- काका...बघा। तुमचा मुलगा लाजतोय...
पापा:- ह्म्म्म जाऊ दे...त्याची इच्छा होईल तेव्हा येईल तो....
त्यांनी माझा ड्रेस काढला...ब्रा काढली....आणि माझे आंबे पकडून दाबु लागले....
मी:-स्स्स्स्स् अह्ह्ह्ह काका हळू न स्सस्सस्स उम्म्म्म्म
मग ते एक एक निपल्स चोखू लागले....मी त्याच्याकडे बघुन स्स्स्स्स्। अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म ऎसे सेक्सी आवाज काढू लागले...तो माझ्याकडे बघत उभा होता. मी विचार केला हा असा खुलनार नाही....मी माझी सलवार चा नाडा ढीला केला आणि सलवार खाली सोडली...
पापा:- स्सस्सस्सस अह्ह्ह्ह काय मस्त मोठे थान आहेत ग तुझे उम्म्म्म्म...अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्
त्यांनी बघितले की मी सलवार काढून टाकली आहे तर त्यांनी माझी पुच्ची चड्डीवरून हाथ फिरवला....
काका:- स्सस्सस्स अह्ह्ह्ह्ह ओली झाली आहे ग तुझी तर स्स्स्स्स्
मी:- हो स्स्स्स तुमच्या मुलाने केलि आहे स्स्स्स्स्....पण आता बघा न कसा उभा आहे...जाउ दया स्स्सस्सस्सस्सस्स तुम्हीच झवून घ्या स्स्स्स्स् त्याला झवायच नाही बहुतेक...काय रे मघाशी तर म्हणत होता ताई झवू दया म्हणून...आता काय झाल?
काका:- अस्स म्हणाला हा??
मी:- हो...किती गरम केला होता त्याने मला अह्ह्ह्ह स्स्स्स त्याच्या लंडा तुन किती पानी सोडला होता अह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स

काका:-उम्म्म्म्म माझ्या पण लंडाच्या पाण्याची चव घे जरा अह्ह्ह्ह्ह
मी:-घेते ना स्स्स्स्स् पण आधी तुम्ही माझी चूत झवून काढ़ा एकदा स्सस्सस्स
काका:- जस तुझी इच्छा माझी रानी स्स्स्स्स्
मी:- अह्ह्ह्ह उम्म्म्म झवा काका उम्म्म्म लवकर झवा उफ्फ्फ्फ्फ़
काका ने माझी चड्डी काढली.
काका:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् किती चिकनी आहे ग तुझी चूत स्सस्सस्स किती घेतलेस आत?
मी:- खुप घेतले आहे काका स्स्स्स उम्म्म्म्म
काका माझ्या पुच्चीवरून। हाथ फिरवत एक बोटाने पुच्चिचे ओठ विलग केले आणि दाना रगडू लागले....
मी:- स्स्स्स्स् अह्ह्ह्ह। काका उम्म्म्म नका न अस करु उफ्फ्फ्फ्फ्फ
काका:-अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स ओली पुच्ची उम्म्म्म्म आता कण्ट्रोल नाही होत....
मी:-अह्ह्ह्ह काका उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
काका ने त्यांचे कपडे काढले...मला टेबल वर बसवले....मी पाय फाकवून बसले होते. मी त्याच्याकडे बघितले....तो त्याचा टाइट झालेला लंड एडजस्ट करत होता...काका माझी पुच्ची चाटायला लागले....
मी:- स्सस्सस्सस खुप मस्त चाटता हो काका तुम्ही स्सस्सस्स....तुमच्या मुलाचा पण टाइट झाला आहे आता....काय नाव आहे तुझं??
तो:- तुषार....तो पटकन म्हणाला..
मी:-तुषार स्स्स्स्स् ये ना रे इकडे उम्म्म्म्म काढ़ तुझेही कपड़े स्स्स्स्स् तुझ्या पापा ला लाजतो का...स्स्स्स अह्ह्ह असा समझ की मित्र आहे तुझा...ये उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह
एव्हाना काका नि आता पोजीशन घेतली होती...त्यांनी त्यांचा लंड माझ्या पुच्चीवर घासायला सुरवात केलि होती
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् काका टाका न हो स्सस्सस्स
काका:- अह्ह्ह्ह्ह हो ग उम्म्म्म्म
काका ने हळू हळू माझ्या पुच्चीत लंड टाकला होता. त्यानी माझी कंबर पकडून खपखप झवायला सुरवात केलि होती. त्यांचा लंड सटासट माझ्या चूत च्या आत बाहेर होत होता....
मी:-अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् काकआआआ स्स्स्स्स् खुप दिवसांनी झवून घेत आहे हो अह्ह्ह्ह्ह हळू उम्म्म्म्म्म दुखत आहे स्स्स्स्स्
काका:- स्सस्सस्सस उम्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह काय पुच्ची आहे उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ लवड्याला कसा आवळून। धरत आहे ग स्सस्सस्स उम्म्म्म
मी:- तुषार ये रे अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्
आता तुषार पण जोश मधे आला होता. तो माझ्या मागे टेबल वर आला माझे आंबे चोळू लागला....मी मागे मान करुण त्याला किस। करू लागले.
मी:-अह्ह्ह स्स्स्स्स् तुषार बघ तुझे पापा मला कसे कचकच झवत आहेत स्सस्सस्स तू पण असाच झवशील न अह्ह्ह्ह्ह
तो:-अह्ह्ह्ह हो ताई उम्म्म्म्म
मी:-अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स काढ़ न कपडे स्सस्सस्स दे तुझा लंड माझ्या तोंडात स्सस्सस्स
तुषार ने पटपट त्याचे कपडे काढले आणि माझ्या तोंडात लंड टाकला.
मी तुषारचा लंड चोखू लागले.
काका:-स्सस्सस्सस अह्ह्ह्ह्ह खुप रांडा बघितल्या पण तुझ्यासारखि नाही स्सस्सस्स
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स काका मला मजा येते असा....मला झवनरयाला मी कायम लक्षात राहिली पाहिजे स्सस्सड्स आणि मला ठोकनारा प्रत्येक वक्ती माझ्या लक्ष्यात राहायला हवा स्सस्सस्स......आता हे बघा न स्स्स्स्स् तुम्ही बाप लेक मिळून मला झवत आहात स्सस्सस्स उम्म्म्म हे तुम्ही आणि मी कधीच विसरणार नाही स्स्स्स्स्
काका:-हो ग स्स्स स्स्स्स्स् उफ्फ्फ्फ्फ्फ
काका मला खुप फास्ट झवत होते माझं पानी पड़ल होतं....काका पण आता झड़नार होते....
मी:- अह्ह्ह्ह झवा काका स्स्स्स अजुन जोरात उम्म्म्म्म्म
काका:- अह्ह्ह्ह स्सस्सस्स हो ग उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह माझं पानी निघत आहे स्स्स्स्स्स्स्स
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स हो काका टाका पानी उम्म्म्म्म माझ्या पुच्चीत स्स्स्स्स्स्स्स उम्म्म्म्म्म्म्म भरूँ टाका माझी पुच्ची तुमच्या विर्याने स्स्स्स्स्
काका ने शेवटचा झटका मारला आणि फचफच करत त्याचं गरम वीर्य माझ्या पुच्चीत टाकू लागले....
मी:- अह्ह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स काका उम्म्म्म्म खुप मस्त वाटतंय हो अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
काका बाजूला झाले.
मी:- अह्ह्ह्ह तुषार स्सस्सस्स आता तू झव मला स्सस्सस्सस
मी बाजू असलेला कपडा घेऊन माझी पुच्ची साफ़ केलि.
तुषार ने माझ्या पुच्चीवर लंड ठेवला आणि खपकन आत टाकला.
मी:- अह्ह्ह स्स्स्स्स् उफ्फ्फ्फ़ तुषार हळू रे राजा स्सस्सस्स
तो:- उम्म्म्म तुम्ही तर पापा ना जोरात झवायला सांगत होत्या....
मी:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् हो रे स्स्स्स्स् आता झव। जोरात उम्म्म्म्म्म
तुषार माझी चूत खपखप झवायला लागला.
मी:-अह्ह्ह्ह किती गोड वाटतंय तुषार तुझ लंड स्स्स्स्स्स्स्स अह्ह्ह्हफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़् तुला कस वाटतंय रे स्स्स्स
तो:- अह्ह्ह्ह्हस्स्सस्सस्स खुप। मस्त अह्ह्ह्ह्ह किती गरम आहे ताई तुमची पुच्ची अह्ह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ़
मी:- अह्ह्ह्ह्ह हो रे माझ्या राजा अह्ह्ह्ह्ह्ह तुझहि किती गरम आह लंड अह्ह्ह्ह्ह्हझ्व अह्ह्ह झव अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
तो:- अह्ह्ह्ह स्सस्सस्स उफ्फ्फ्फ्फ्फ अह्ह्ह्ह्ह ताई अह्ह्ह्ह रोज येत जा अह्ह्ह्ह रोज झविन मी तुम्हाला....स्सस्सस्सस
मी:- अह्ह्ह्ह्ह अह्ह्ह हो रे। उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह काका स्स्स्स्स् तुमच्या पेक्षा चांगला झवतो तुमचा मुलगा अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्
काका:-उम्म्म हो तुझ्यासारखा माल भेटल की सगळ जमत नविन पोरांना पण
काका उठून माझ्या जवळ आले. मी तुषार ला थांबवले. मी खाली। वाकुन एक खुर्ची पकडली.
मी:- अह्ह्ह तुषार आता मागून माझ्या चूत मधे टाक अह्ह्ह्ह
तुषार ने माझ्या पुच्चीत लंड टाकला आणि झवू लागला. काका ने समोर माझ्या तोंडात लंड टाकला. मी तो चोखू लागले.
तुषार:-स्सस्सस्स अह्ह्ह ह्या पोजीशन मधे तर खुप मजा येत आहे ताई स्सस्सस्सस उम्म्म्म्म
मी:- अह्ह्ह्ह स्सस्सस्सस अह्ह्ह्ह्ह्ह हो रे मला पण.....
इकडे काकाचा लंड पुन्हा टाइट झाला होता.
मी:-अह्ह्ह्ह तुषार स्सस्सस्स टाक न रे तुझ्या लंडाचा पानी स्स्स्स
तो:- अह्ह्ह्ह ताई होतच नाही आहे स्स्स्स्स्
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स तुझ्या पापा चा लंड बघ न कसा उड्या मारत आहे स्सस्सस्स
काका:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् तुषार तू हिच्या तोंड झव स्स्स्स्स् मला झवू दे आता स्स्स्स
तुषार:- स्सस्सस्स पापा नाही मला हिचि पुच्ची झवू दया अह्ह्ह्ह्ह
मी:-अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् काका उम्म्म्म्म माझी गांड मारा न स्स्स्स्स् खुप दिवस झाले हो कोणी गांड नाही चोदलि माझी स्सस्सस्स
काका:-हो ग झवाड़े स्स्स्स्स् साली रांड आज तुझी गांड आणि पुच्ची दोन्ही पोकलच करतो आम्ही.
मी:- स्सस्सस्स अह्ह्ह्ह हो काका उम्म्म्म फ़ाडून टाका स्सस्सस्स खुप सटासट करत असते माझी गांड आणि पुच्ची शह्ह्ह्ह्ह्ह् अह्ह्ह्ह्ह असा झवा की परत 6 महीने लंड च नावच नाही काढला पाहिजे स्सस्सस्स
तो:- अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स पण ताई अह्ह्ह तुम्ही रोज येणार होत्या न अह्ह्ह
मी:- हा हा हा स्स्स्स्स् हो रे उम्म्म्म्म्म एक काम करा तुषार तू चेयर वर बस
तुषार बसला मी त्याचा लंड पुच्चीत टाकून घेतला. तुषार माझे आंबे दाबु लागला.
मी:- काका टाका तुमचा लंड माझ्या गाण्डित स्सस्सस्सस
काका मागून माझी गांड दोन्ही हाताने फाकवून थोडा थुक्याने ओली केलि आणि हळू हळू गाण्डित लंड ताकू लागले. इकडे तुषार खालुन हळू हळू धक्के देत। होता. काका ने पूर्ण लन्ड माझ्या गाण्डित टाकला होता.
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् उफ्फ्फ्फ्फ़ खुप त्रास होत आहे उम्म्म्म्म
काका:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् किती टाइट भोक आहे ग तुझं स्सस्सस्स
मी:- अह्ह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्सस तुमचा लंड खुप मोठा आहे काका स्सस्सस्स
तुषार आता खालुन आणि काका मागून माझे दोन्ही भोक झवत होते. आता मला मजा यायला लागली होती. मी दोनदा स्खलित झाले होते.
तुषार:-अह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स खरच खुप मजा असते झवन्यात स्सस्सस्स अह्ह्ह्ह स्वर्ग आहे उफ्फ्फ्फ्फ़
काका:-अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् हो रे अह्ह्ह्ह अशी फटाका पोरगी कधीच नाही भेटलि झवायला स्सस्सस्सस
मी:-अह्ह्ह्ह मला पण उफ्फ्फ्फ्फ़ खुप स्स्स्स मजा येत आहे। अह्ह्ह्ह्ह
त्यांच्या दोघाचे लंड खचखच आत बाहर होत होते .
मी:-अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् 15 मिनट झाले असे झवत आहात स्सस्सस्स उम्म्म्म काढ़ा पानी स्सस्सस्स
तुषार:-अह्ह्ह्ह ताई माझं होण्यात आहे स्स्स्स
काका:- अह्ह्ह्ह। स्स्स्स्स् माझं पण उम्म्म्म्म
मी:-अह्ह्ह्ह माझ्या तोंडात टाका पानी स्सस्सस्स
मी उठूँ बसले त्यांचा दोघाचा लंड एक एक करूँ चोखू लागले. हाताने जोराजोरात हलवु लागले.
लवकरच तुषार आणि त्याच्या पप्पाने माझ्या तोंडावर पिचकार्या मारू लागले. मी ते सगल वीर्य चाटून पुसून। जिभेने साफ़ केला.
थोडा वेळ तसेच पडून होतो. मग मी उठले बघितले तर 6 वाजले होते. बाहेर पाऊस अजूनही सुरूच होता. आम्ही कपडे घातले. त्यांनी मला तो ड्रेस गिफ्ट दिला. मी त्या दोघना परत भेटन्याच् अस्वासन दिला आणि तसिच भिजत भिजत घरी आले.

फ्रेंड्स कशी वाटली स्टोरी??
Post Reply