नर्स मम्मी

Post Reply
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

"तेच म्हटले... तुझी कशाला हरकत असेल?... तुझ्या त्याला तर मस्त खुराक मिळेल... हलवून गाळायला!..." रतीने त्याच्या लंडाकडे एक मादक कटाक्ष टाकत म्हटले आणि पुढे म्हणाली, "आता मी बसू का जरा?... पाय दुखायला लागले माझे उभी राहून..."

"हो हो... बस ना, मम्मा... सॉरी हं!..." राहुलने ओशाळत म्हटले...

रती पुन्हा त्याच्या बेडच्या कडेवर बसायला गेली... पण मग त्याला फक्त तिच्या कंबरेवरील भाग नीट दिसला असता अन खालचा भाग स्पष्ट दिसला नसता... म्हणून राहुलने पटकन तिला म्हटले,

"मम्मा... तु ती चेअर घेवून त्यावर बस ना..." त्याच्या रायटिंग टेबलजवळ असलेल्या चेअरकडे इशारा करत तो म्हणाला.

"का रे?... बेडवर बसली तर नाही का चालणार??" रतीने उत्सुकतेने विचारले...

"चालेल... पण चेअर घेवून माझ्या समोर बसलीस... तर मला तुला नीट समोरून पहाता येईल..." राहुलने हसून म्हटले...

"काय पण एक एक फरमाईश... अन मी पण बरी तुझे ऐकतेय!..." रतीने म्हटले तर किंचित तक्रारीत पण तरीही मान्य करतेय अश्या आविर्भावात म्हटले आणि ती चेअर घ्यायला गेली...

रतीने ती चेअर ओढत राहुलच्या बेडजवळ जेमतेम फूटभर अंतरावर आणली आणि त्याच्याकडे वळवून ठेवली... मग ती त्याच्याकडे तोंड करून हळुच त्या चेअर बसली आणि त्याच्याकडे पाहून हसत म्हणाली,

"ठिक आहे का?? दिसतेय ना तुला सगळे??"

"हो, मम्मा... सगळे दिसतेय!..." राहुलने खूषीत हसत म्हटले आणि आता तो पुन्हा पहिल्यासारखा जोमाने लंड हलवायला लागला...

"का असे करू?? म्हणजे तुला अजुन सगळे 'स्पष्ट' दिसेल!..." म्हणत रतीने तिचा उजवा बेडकडील पाय उचलला आणि गुढग्यात दुमडत त्याचे पाऊल वर बेडच्या कडेवर ठेवले!

"ओहह... चालेल... मस्तच!..." तिची ती पोज पाहून राहुल आनंदाने चेकाळुन म्हणाला.

म्हटले तर एकदम मादक सेक्सी पोज होती रतीची!... किंचित मागे झुकून चेअरच्या बॅकला ती टेकून बसली होती... तिचा डावा पाय बाहेरच्या बाजुला फाकलेला खाली जमिनीवर होता... मांड्या चांगल्या फाकलेल्या होत्या... आणि उजवा पाय वर उचलून दुमडून बेडच्या कडेवर ठेवलेला होता... त्यामुळे जणू ती तिच्या जांघेचा भाग फाकवून त्याला दाखवतेय अशीच ती उघडी पोज होती!... मम्मीच्या फाकलेल्या जांघेचा पुर्ण नजरा राहुलच्या नजरेसमोर होता!...

राहुलची नजर सहाजिकच तिच्या जांघेतच खिळली आणि पॅन्टीने आच्छादलेली मम्मीची पुच्ची तो निरखून पाहू लागला... रतीला स्वत:वर विश्वास बसत नव्हता की ती अशी स्वत:हून फाकवून मुलाच्या भुकेल्या नजरेसमोर बसली होती... ती अशी फाकवून उघड करत बसलीय म्हणजे तो तिच्या पुच्चीकडेच बघणार हे तिला माहित होते... आणि तरीही ती तशी पोज घेवून बसली होती ह्याचे तिचे तिलाच आश्चर्य वाटत होते!... बहुतेक आपल्यालाच त्याने बघावे असे वाटतेय म्हणून आपण तशी पोज घेतलीय ह्याचा तिला साक्षात्कार झाला!...

ती जाणीव झाली आणि रतीच्या पुच्चीतली आग भडकली!... पुन्हा तिला पुच्चीतून उत्तेजनेचा पाझर सुटल्याची जाणीव झाली अन तो बाहेर पडतोय म्हणजे तिच्या पॅन्टीवर झिरपत असणार ह्याचाही तिला साक्षात्कार झाला!... ते लक्षात आले तसे ती अस्वस्थ झाली आणि तिने तशी फाकलेली पोज घेतलीय ह्याचा तिला किंचित पश्चाताप झाला!... पण आता ती काही करू शकत नव्हती अन राहुलच्या नजरेला काही नोटीस होतेय का हेच पहाणे फक्त तिच्या हातात होते...

तिची पॅन्टी ओली झाली असावी ह्याचा रतीला अंदाज होता पण तो ओलसरपणा कितपत दिसतोय हे चेक करायला तिने हळुच नजर खाली वळवली... तिच्या नजरेला दिसले की पॅन्टी ओली झालेली स्पष्ट दिसतेय!... तिने नजर वर करून राहुलच्या नजरेला भिडवली तसे तो तिच्या नजरेकडेच पहातोय असे तिच्या लक्षात आले!... त्याच्या नजरेतील मिश्किल भाव सांगत होते की त्याने पण ते नोटीस केले होते... कारण तिच्याशी नजरानजर झाली तसे त्याच्या चेहऱ्यावर गुढ हास्य होते आणि त्याने नजर खाली करून तिच्या जांघेत पाहिले अन परत नजर वर करून तो तिच्याकडे चावटपणे हसत पाहू लागला...

रतीला किंचित ओशाळल्यासारखे झाले कारण तिची 'उत्तेजना' त्याच्या नजरेस पडली!... कितीही झाले तरी ती त्याची आई होती आणि तो तिचा मुलगा!... मम्मी कामोत्तेजित झाली आहे ह्याची मुलाला जाणीव झालीय ही बाब कोणत्याही मम्मीसाठी शरमेची होती!... तेव्हा मग शरमून की लाजून पण रतीने बेडवर ठेवलेला पाय खाली केला आणि ती पाय जवळ घेवून बसली... पण राहुलने तो चान्स सोडला नाही आणि चावटपणे हसत तो मम्मीला म्हणाला,

"मम्मा... तु पण एक्साईट झाली आहेस ना??"

"हंम्म?... ह... वेल... हो!..." लपवून फायदा नाही हे समजून रतीने सरळ कबुल केले...

"कशाने?? तु पण??" राहुलने उगाचच आश्चर्य दाखवत विचारले.

"ऑफकोर्स!... आता तु मला असे पाहून एक्साईट होतोयस ना?... मग तुला असे दाखवून मी पण एक्साईट झाले!... त्यात काय एवढे?..." रतीने ती एकदम कॅज्युअल गोष्ट असल्याच्या आविर्भावात म्हटले...

"मग, मम्मा... मी एक्साईट होवून हलवतोय... तु काय करतेस मग??" राहुलने हसून विचारले...

"म्हणजे??" रतीला त्याचा प्रश्न कळला नाही...

"अग... म्हणजे... तु काल म्हणालीस ना... तुम्ही पण करता... म्हणजे... हस्तमैथुन..." राहुल इतके म्हणत थांबला...

"हो!... करतो आम्ही... म्हणाले होते मी..." रतीने कबुल करत म्हटले...

"तेव्हा मी विचारले तुला... तुम्ही कसे करता?... तु म्हणाली होतीस की सांगेन नंतर... तेव्हा आता सांग ना... तुम्ही कसे करता??..." राहुलने तिला विचारले...

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली... कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट रहाणार नव्हते... पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहिला नसता... मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले आणि तिने त्याला ते सांगायचे ठरवले!...

"वेल... आम्ही पण तुमच्यासारखेच करतो..." रतीने किंचित हसून तिच्या मनावरील ताण कमी करायचा प्रयत्न केला...

"आमच्यासारखेच?? पण तुम्हाला कुठे असतो??... म्हणजे आमच्यासारखा... हा अस्सा!..." म्हणत राहुलने हातातील लंड हलवून तिला दाखवत विचारले...

"हा अस्सा... म्हणजे 'लंड' ना?... मग बोल सरळ 'लंड'... लाजू नकोस!..." रतीने दोन्हीवेळी 'लंड' शब्दावर भर देत त्याला म्हटले...

"येस्स लंड... तुमच्याकडे नसतो ना 'लंड'... तुमची असते 'ती'..." म्हणत राहुल थांबला...

"ती काय?? काय म्हणतात तिला??" रतीने चावटपणे हसत त्याला विचारले...

"पुच्ची!..." राहुलने हळुच म्हटले...

"पुच्ची थोडा अश्लिल शब्द आहे... मुलांनी म्हणायचा नसतो... शालिन शब्द म्हणजे 'योनी'..." रतीने त्याच्या ज्ञानात भर घालत म्हटले...

"मग मी 'योनी'च म्हणेन, मम्मा!..." राहुलने उत्साहाने म्हटले...

"वेल... आपण एकटे असेल तर तु बोलू शकतोस... पुच्ची... माझी हरकत नाही!..." रतीने हसून म्हटले... तिलाही मजा वाटत होती राहुलबरोबर तसे लंड, योनी, पुच्ची, शब्द बोलायला...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

"नको मम्मा... मी योनीच म्हणेन!... मग सांग ना... तुम्ही कसे करता योनीबरोबर... हस्तमैथुन..."

"पहिले म्हणजे... आम्ही करतो ते हस्तमैथुन नाही... म्हणजे करतो तेच पण त्याला शब्द वेगळा आहे... आम्ही त्याला 'तृप्ती' म्हणतो... 'कामतृप्ती'... आणि ती करायची अनेक वेगवेगळ्या पद्धती आहेत..." रतीने खुलासा करत म्हटले...

"कोठल्या पद्धती, मम्मा?... म्हणजे वेगवेगळ्या कोठल्या??..." राहुलने उत्सुकतेने विचारले.

"म्हणजे आम्ही... आमची ती... म्हणजे योनी... घासतो... बोटांनी किंवा अजुन काही गोष्टींनी..."

"अजुन कुठल्या गोष्टीने, मम्मा??" राहुलने पटकन विचारले...

"वेल... ती गोष्ट म्हणजे... मी सांगेन तुला नंतर... तर आम्ही आमच्या योनीवर बोटे किंवा अजुन काही फिरवतो... किंवा मग आमच्या योनीवर एक दाणा असतो... त्यावर बोटे फिरवतो, त्याला घासतो... आणि मग आमच्या योनीत बोटे घालतो... आमचे उभार दाबतो, त्यांना आम्ही कुरवाळतो... कधी त्यांच्यावर जीभ फिरवून तो चाटतो... खास करून आमचा निप्पल!..." रती उत्तेजनेच्या भरात त्याला सगळेच सांगायला लागली...

"वाऊऊऊ... मस्तच!... एवढे सगळे करता तुम्ही??" राहुलने आश्चर्याने उत्तेजित होत म्हटले...

"वेल येस्स... एवढे सगळे करतो... म्हणजे कधी काही गोष्टी तर कधी सगळ्या गोष्टी..." आपण त्याला सगळे सांगितले हे लक्षात आले तसे रती स्वत:ला सावरत म्हणाली...

"मग आता पण तु ते सगळे करणार???" राहुलने पटकन तिला विचारले...

"हो... म्हणजे... आत्ता नाही... नंतर... मला वाटले की..." रतीने पुन्हा स्वत:ला सावरत म्हटले...

"आत्ताच कर ना, मम्मा... इथे... माझ्यासमोर!..." राहुल पटकन म्हणाला...

"आत्ता?? इथे??? नाही नाही!!..." रतीने भांबावत म्हटले...

"कर ना मम्मा, प्लिज!... मला पण कळेल... तुम्ही कसे करता... प्लिज प्लिज प्लिज!..." राहुलने परत तिला पहिल्यासारखे काकुळतीने विनंती करत म्हटले...

"अरे पण... मी कधी... कोणासमोर... तसे... केले नाही!..." रतीने शरमून म्हटले...

"ओके, मम्मा!... मी तरी कोठे कोणासमोर असे केले होते??? म्हणजे... आधी सागरबरोबर केले तेवढे सोडून... म्हणजे कोणा स्त्रीसमोर... पण तुझ्यासमोर काल केले ना मी?... आत्ताही करतोय... मग तु पण कर ना... लाजू नकोस!..." राहुलने तिला प्रोत्साहन देत म्हटले...

पुन्हा रती विचारात पडली की त्याच्या विनंतीचा विचार करावा का?... जर तसे काही तिने त्याच्यासमोर केले तर मग पुन्हा तिला मागे फिरता येणार नव्हते... मग पुढे जे काही होईल त्याबरोबर तिला वहावत जावे लागणार होते... मग परत नो यु टर्न!...

"कमॉन, मम्मा!... ईट विल बी फन... डू ईट!" राहुलने पुन्हा तिला म्हटले...

"डोंबल्याचे फन!... एक मुलगा आपल्या मम्मीला ते करायला सांगतोय... एका मम्मीला मुलासमोर ते करायचेय... टेरीबल!..." रतीने गोंधळुन म्हटले...

"अग, मम्मा... एक मुलगा असून मी करतोय ना मम्मीसमोर?... मग तु केलेस तर त्यात काय बिघडले??... ईट्स अवर सिक्रेट!... मी कोणालाही सांगणार नाही... प्रॉमिस!... हे आपले सिक्रेट असेल!... तुच म्हणालीस ना... आपण एकमेकांशी प्रामाणिक रहायचे... एकमेकांना सगळे सांगायचे, काही सिक्रेट ठेवायचे नाही... मग हे पण तु सिक्रेट ठेवू नकोस!... आणि मला खरच पहायचेय की तुम्ही बायका ते कसे करता... मला पण चांगली माहिती मिळेल... इंफॉर्मेशन मिळेल!..." राहुलने तिला राजी करायचा चंग बांधत म्हटले...

त्याने 'माहिती' अन 'इन्फॉर्मेशन' हे शब्द वापरले त्याची मात्रा बरोब्बर लागू पडली!... रतीला पटले की त्याला माहिती देणे गरजेचे आहे, ती इन्फॉर्मेशन त्याला समजणे जरुरीचे आहे... हा पण त्याच्या ज्ञानात भर घालायचा एक भाग होईल!... तेव्हा त्याच्यासमोर करायला काही हरकत नाही!... तसेही ती एक एक्सायटिंग गोष्ट होईल!... तिनेही कधी कोणासमोर केले नाही तेव्हा तिलाही कोणासमोर करायची एक्साईटमेंट अनुभवता येईल हे तिच्या लक्षात आले...

"ओके... पण फक्त एकदाच!... आत्ताच फक्त!..." रतीने त्याला निक्षून सांगितले...

आता ते तिने त्याला सांगितले की स्वत:ला बजावले ते तिच्याच लक्षात येत नव्हते... पण काहितरी अट घालूनच तिला राजी झाल्याचे दाखवावे लागणार होते... म्हणून ती तसे म्हणाली... आणि अर्थात, राहुलची त्याबद्दल काहीही तक्रार नव्हती...

"ओके, मम्मा! नो इश्यू... फक्त एकदाच कर... माझ्यासमोर!" राहुल आनंदाने चेकाळत बेडवर सरकून बसत म्हणाला.

आता कशी सुरुवात करावी ह्याचा रती विचार करू लागली... कोठे बसावे? कसे बसावे? काय करावे? कसे कसे करावे?? असे अनेक प्रश्न तिच्या मनात उमटले आणि ती त्याची उत्तरे शोधत तशीच बसून राहिली... राहुलला वाटले ती आत्ता चालु करेल अन नंतर चालु करेल... पण ती जागची हललीच नाही आणि आपल्याच विचारात गढुन गेली... तेव्हा मग राहुलने खाकरून तिचे लक्ष वेधून घेतले!... ती पटकन भानावर आली आणि राहुलकडे पाहून ओशाळत म्हणाली,

"वेल... मी करताना अंगावर काही ठेवत नाही... म्हणजे... सगळे कपडे काढते... यु नो... म्हणजे पुर्ण नग्न!..." रतीने ओशाळवाणे हसत खुलासा केला...

"वाऊऊऊ... कूल!... मस्तच!..." राहुल आनंदाने चेकाळत म्हणाला...

"व्हाट कूल?? मला ही ब्रा-पॅन्टी सगळे काढावे लागणार!..." रतीने त्याला इशारा करत लाजुन म्हटले...

"ओके, मम्मा... गो अहेड... काढ की मग... मी पण कधी पाहिले नाही... कोणाही स्त्रीला पुर्ण नग्न!... माझी ती इच्छा पुरी होईल!..." राहुल उत्साहाने म्हणाले... मम्मीला पुर्ण नग्न बघायची त्याची तर खुप इच्छा होती!!...

"हंम्म्म... तु कधीच कोणाला पाहिले नाही पुर्ण नग्न??" रतीने कुतुहलाने त्याला विचारले...

"ऑफकोर्स नाही, मम्मा!... मी कोणाला पहाणार?? आपल्या घरात फक्त तुच एक स्त्री आहेस!... तुला तर मी कधीच नग्न पाहिले नाही!... आणि बाहेर कोणाला पहायचा प्रश्नच येत नाही!..."

"ओह रिअली?..." रतीने मजा वाटून विचारले...

"येस्स, मम्मा... माझी ना कोणी मैत्रिण ना गर्लफ्रेन्ड... कोणाला पहाणार मी??" राहुलने खुलासा केला...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

(^%$^-1rs((7)
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

पुन्हा एकदा राहुल मम्मीला खोटे सांगत होता... त्याने सागरच्या घरी, त्याची मोठी बहिण, संगीताला, दोन तीन वेळा नग्न बघितले होते... निव्वळ त्यानेच नाही तर त्याच्याबरोबर सागरनेही तिला नग्न पाहिले होते... इन फॅक, सागरनेच त्याची बहिण संगीताला नग्न बघायची व्यवस्था केली होती!... अर्थात, ते एक वेगळेच प्रकरण होते, जे तो मम्मीजवळ उघड करू शकत नव्हता... त्यामुळे त्याने कोणालाही नग्न पाहिले नाही हेच त्याने मम्मीच्या मनात बिंबवले!...

"ओके राहुल... आता तु कोणा स्त्रीला पुर्ण नग्न पाहिले नाही आहेस... तर ती तुझी इच्छा आता पुरी होईल... खरे तर हे योग्य नव्हे... एका मुलाने आईला नग्न पहाणे... किंवा एका आईने मुलासमोर नग्न होणे... पण तरीही मी तुझ्यासमोर नग्न होते..."

म्हणत रतीने आपले दोन्ही हात मागे पाठीवर ब्राचा हूक खोलायला नेले!... राहुल श्वास रोखून, लंड हलवायचे थांबवून रोखून मम्मीच्या उभारांकडे आशाळभुतपणे पाहू लागला... हूक उघडला तसे तिची उभारांवरील ब्रा ढिल्ली झाली आणि ब्राच्या दोन्ही बाजु उडत तिच्या बगलेत आल्या... मग रतीने एक एक करत दोन्ही खांद्यांवरील ब्राची पट्टी खाली ढकलली... हे सगळे करताना रती राहुलच्या चेहऱ्याकडे रोखून बघत होती की त्याच्या चेहऱ्यावरील भाग कसे बदलत होते ते... आणि राहुल तिच्या नग्न होणाऱ्या उभारांकडे उत्सुकता, आसक्ती अन लालसेने रोखून पहात होता...

ब्राच्या पट्ट्या रतीच्या खांद्यांवरून खाली घसरल्या तसे तिने उभारांवरील ब्राचे दोन्ही कप धरले अन हळु हळु ब्रा उभारांवरून काढून घेवू लागली... ती अत्यंत हळुवारपणे पुर्ण वेळ घेत ते करत होती कारण राहुलसमोर तिला झटकन अनावृत्त व्हायचे नव्हते... थोडेसे त्याला तरसवत, त्याची उत्सुकता ताणून ठेवत ती आपला ऐवज त्याच्यासमोर उघड करत होती!... पण शेवटी ती इवलिशी ब्रा... तिच्या उभारांवरून दूर झाली अन राहुलला मम्मीचे नग्न उभार डोळ्यासमोर दिसले!

मम्मीचे नग्न उभार पाहून राहुलने एक आवंढळा गिळला कारण त्याच्या घश्याला कोरड पडली होती!... अनावधानाने मूठ लंडावर दाबली गेली कारण लंडाने गचकन एक आचका दिला, ज्याने त्याच्या तोंडून एक हुंकार बाहेर पडला! इव्हन रतीचे लक्ष त्याच्या लंडाकडे गेले की त्याचा लंड दुखावला वगैरे तर नाही?... उभारावरील ब्रा काढुन रती तशीच बसून राहिली आणि जणू राहुलला तिचे नग्न उभार डोळे भरून पाहून घ्यायला मुभा देत होती...

राहुलला काय करू अन काय नको असे झाले!... आपल्या मम्मीचे गोळे भरगच्च आहेत हे तर त्याला माहित होतेच... पण ते इतके भरीव अन सेक्सी असतील अशी त्याने कल्पना केली नव्हती!... अर्थात, तिचे असे नग्न उभार, त्यावरील भला मोठा अरोला, त्यावरील ताठरलेला तो कडक निप्पल, हे सगळे त्याला पहिल्यांदाच पहायला मिळाले होते... तेव्हा मम्मीचे दोन्ही नग्न उभार तो आळीपाळीने वखवखल्यासारखे पहात राहिला... त्याच्या कामूक वासनेने भरलेल्या नजरेची उलट रतीला मजा वाटली अन तिने त्याला अजुन चेकळवायला आपले दोन्ही हात वर नेले आणि दोन्ही उभार दोन हातात तोलून धरत ती त्यांना कुरवळायला लागली...

रतीच्या पुच्चीतही आता आग लागली होती!... मुलासमोर आपले भरीव उभार नग्न करून आणि त्याला ते डोळे भरून पहायला देवून तिची स्वत:ची कामोत्तेजना पेटायला लागली... काल परवापर्यंत तिने स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती की असे ती कधी आपल्या मुलाच्या हावऱ्या नजरेसमोर आपला ऐवज नग्न करेल... पण ही इथे ती त्याच्यासमोर अडीच तीन फूटावर गोळे दाखवत बसली होती...

त्याला मनसोक्त गोळे दाखवल्यानंतर हातातली ब्रा बाजुला बेडवर टाकत रती हळुच चेअरवरून उठली... हळुवारपणे वळुन ती पाठमोरी झाली... मग तिने आपले हात कमरेवर आणले आणि पॅन्टीच्या इलास्टीकमध्ये बोटे खुपसली... मग ती अंगावरची पॅन्टी खाली सरकवू लागली... एक एक इंच तिच्या नितंबाचा भाग राहुलच्या हपापलेल्या नजरेसमोर उघड होत गेला... तो मुद्दाम लंड फक्त मुठीत धरून स्तब्ध बसला होता कारण थोडी जरी त्याने हाताची हालचाल केली तर त्याचा बांध फुटून त्याचा लंड गळायला लागला असता... तेव्हा तो असेच गप्प बसून डोळ्यासमोर नग्न होत असलेल्या मम्मीला पहात राहिला!...

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्याधिक नितंबावरून खाली सरकली... बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरेसमोर नग्न झाले!... पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती... मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते... गुढग्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती बऱ्यापैकी खाली झुकली होती... त्यामुळे मागे वर तिच्या डेरेदार नितंबाचा विस्तार राहुलच्या नजरेसमोर अजुन खुलून आला!... पोटऱ्यावरून पॅन्टी खाली सरकवत रतीने एक एका पायातून ती काढली आणि हळुवारपणेच ती वर उभी होवू लागली... झुकलेल्या अवस्थेत आपल्या मुलाला आपले डेरेदार नितंब जास्तीत जास्त मनसोक्त पहाता यावेत म्हणून ती हळुवार हालचाली करत होती...

पुर्ण सरळ उभी झाल्यावर रतीने फक्त वरचे अंग किंचित वळवुन तिरक्या नजरेने राहुलकडे पाहिले... राहुलची नजर तिच्या चेहऱ्याकडे गेलीच नाही... तो रोखून भुकेल्यासारखा मम्मीचे नग्न नितंबच पहात होता!... त्याच्या नजरेतली भूक पाहून रतीला मजा वाटली आणि पुन्हा तिच्या योनीतली आग भडकली आणि एक पाझर कंट्रोलमधून सुटला!... आता ती हळुवारपणे वळायला लागली आणि आपली नग्न केलेली सगळ्यात नाजूक, गुढ, खाजगी गोष्ट मुलासमोर उघड करू लागली...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

पुर्णपणे वळुन रती आता राहुलकडे तोंड करून उभी राहिली!... एक आई आपल्या मुलाच्या कामूक नजरेसमोर पुर्ण नग्न उभी राहिली होती... एक मुलगा आपल्या जन्मदात्या आईला पुर्ण नग्न पहात होता... रतीच्या पुच्चीभोवती केसांची बारीव लव होती... तिला पुच्चीवर केसांचे जंगल झालेले आवडत नसे म्हणून ती वेळोवेळी पुच्चीवरचे केस कापून बारीक ठेवत असे... एक तर ती उभी होती आणि पुच्चीच्या चीरेवर बारीक केस होते... त्यामुळे राहुलला मम्मीची पुच्ची स्पष्टपणे पुरेपूर दिसत नव्हती, पण जे काही दिसत होते तो नजारा स्वर्गीय होता! आपल्या हपापल्या नजरेत तो मम्मीचा जांघेतला नग्नपणा साठवून घेत होता...

पुन्हा एकदा रतीने राहुलला तसे उभ्या अवस्थेत मनसोक्त नजरेत भरून घेवू दिले आणि मगच ती मागे चेअरवर परत बसली... चेअर बसल्यानंतर ती परत मागे झुकत बॅकला टेकून रेलली आणि तिने परत पहिल्यासारखा आपला उजवा पाय उचलून, गुढग्यात दुमडून बेडच्या कडेवर ठेवला... अर्थात, तिने डावा पायही बाजुला फाकवून ठेवलेला होता... त्यामुळे आता तिची नग्न पुच्ची राहुलच्या नजरेसमोर अजुनच उघड झाली!... काही क्षणापुर्वी तिची पुच्ची पॅन्टीने आच्छादलेली होती आणि आता ती मादरजात नंगी मुलासमोर होती!...

"तु थांबला का आहेस, राहुल??... तुझे हलवणे चालू ठेव!..." रतीने चावटपणे हसत त्याला म्हटले... जरी तिला माहित होते की त्याची अशी स्तब्ध अवस्था का झाली आहे ते...

"करतो करतो... मला जरा तुला डोळे बघुन भरून घेवू दे ना!..." राहुल अजुनही मम्मीच्या पुच्चीकडे रोखून पहात म्हणाला...

"आता अजुन किती डोळे भरून बघतोस? डोळ्याच्या खोबण्या बाहेर येतील!... बस्स झाले की!..." रती हसून म्हणाली.

"नाही, मम्मा... मन भरतच नाही!... पहिली वेळ मी अशी कोणाची योनी बघतोय!..." राहुल उत्तेजितपणे म्हणाला.

"पहिली वेळ कशी?? तु त्या मॅगझिनमध्ये पाहिली असेल ना??" रतीने हसून म्हटले...

"होऽऽऽ... पण तो फोटो होता... ही इथे लाईव्ह आहे... खरोखर नग्न!..." राहुलने हसून म्हटले...

अर्थात, तो मम्मीला सांगू शकत नव्हता की मम्मीची पुच्ची 'दुसरी' होती जी त्याने लाईव्ह पाहिली होती... नग्न पाहिलेली 'पहिली' पुच्ची तर सागरची बहिण, संगीताची होती!...

"ओके... पण शेवटी पाहिलीस ना तु खरोखर नग्न स्त्री!... स्त्री नग्न कशी दिसते हे आता तुला समजले असेलच!... हो की नाही??" रतीने लाडात त्याला विचारले...

"हो, मम्मा... चांगलेच समजले!... पण तु जरा अजुन उघड करू दाखव ना!... म्हणजे एक्झॅक्टली कशी आहे तुझी योनी?..." राहुलने तिला विचारले...

"ओके... हा सगळा आहे माझ्या योनीचा भाग... हे आहेत माझ्या योनीवरचे केस... नॉर्मली ते चांगलेच वाढतात... पण मला ते असे बारीक ठेवलेले आवडतात... म्हणून मी ट्रिम करते!..."

"कधी?? कोठे??? कसे???" राहुलने प्रश्नांची सरबत्ती केली...

"दाखवेन मी तुला... सध्या तु फक्त बघून घे... तर... ही आहेत योनीची दोन्ही पटले... पाखळ्या... ही खुप नाजूक असतात... हा पाखळ्याच्या आतील लालसर भाग... हा पण खुप नाजूक असतो... स्त्रीच्या योनीत दोन होल असतात... एक हे इथे वर... बारीक होल असते... त्यातून आम्ही सू सू करतो... आणि हे इथे खाली मोठे होल असते... ज्यात लिंग घालून संभोग करतात..." रती आपली पुच्ची फकवून राहुलला आतला भाग दाखवत सांगत होती...

"म्हणजे पप्पांचे लिंग... म्हणजे... ते असताना... त्यांनी केले असेल ना..." राहुलने पटकन विचारले...

"हो!... आणि त्यांनी केले म्हणून तु झालास!... तु ह्याच जागेमधून बाहेर आलास..." रतीने पुढे त्याला सांगितले...

"इतक्या बारीक जागेतून?? कसे काय??" राहुलने आश्चर्याने विचारले...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

Post Reply